رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعه ژنتیکی صفات زراعی و ارزیابی مقاومت به بیماری پوسیدگی قارچی طوقه (Sclerotium rolfsii Sacc.) در لوبیا محلی گیلان (Phaseolus vulgaris L.) "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873467
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۱۳
سرشناسه : غلامی‏ ، ، مهران‏
عنوان : مطالعه ژنتیکی صفات زراعی و ارزیابی مقاومت به بیماری پوسیدگی قارچی طوقه (Sclerotium rolfsii Sacc.) در لوبیا محلی گیلان (Phaseolus vulgaris L.)
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. دانشكده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
سال تحصیل : ۱۳۹۸
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی . اصلاح نباتات
صفحه شمار : ۱۱۳ص
چکيده : لوبیا، یکی از حبوبات غنی از پروتئین است که در اثر بیماری¬های قارچی، از جمله Sclerotium rolfsii، قارچ عامل بیماری خاک¬زاد پوسیدگی طوقه، دچار کاهش شدید عملکرد می¬شود. زراعت لوبیا در استان گیلان، عمدتاً به کشت بهاره و تابستانه نوعی لوبیای محلی پاکوتاه با دانه¬های دارای رگه¬های قرمز و سرمه¬ای، اختصاص دارد. در مطالعه حاضر، 30 لاین انتخاب شده لوبیا پاکوتاه محلی گیلان از درون 64 توده محلی، تحت آلوده¬سازی با بیماری-زاترین جدایه قارچ Sclerotium rolfsii قرار گرفتند و علاوه بر محاسبه DSI (شاخص شدت بیماری)، شش صفت مورفولوژیک مرتبط با مقاومت شامل طول زخم، نسبت گیاهان سالم به آلوده در گلدان و درصد خسارت در گلدان در روزهای 14اُم و 21اُم و ارتفاع، وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه در روز 28اُم، مجموعاً 9 اندازه¬گیری انجام شدند. به منظور بررسی پیوستگی نشانگرهای اختصاصی SCAR با مقاومت به بیماری پوسیدگی طوقه لوبیا، از 8 نشانگر شامل Phs، SAU5، SS18، SF13R10،SMe1Em5،SF12R9،SF6Em3 وSF18R7 استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری و غربالگری 30 ژنوتیپ¬ها در گلخانه، منجر به تفکیک آنها و شناسایی یک لاین شاخص مقاومت (Pach-08)، دو لاین شاخص حساسیت (Pach-02 وPach-04) و تعدادی لاین با درجات متفاوت حسّاسیت و تحمل گردید. نتایج کاربرد 8 آغازگر SCAR نیز نشان داد، در حالی که همه نشانگر قادر به شناسایی لاین شاخص مقاومت بودند، اما بجز نشانگر SMe1Em5، بقیه آنها امکان تفکیک لاین¬های حساس و متحمل را نداشتند. هم¬چنین از بین روابط رگرسیونی برازش شده بین صفات مورفولوژیک و تظاهر باند برای نشانگرهای مولکولی، فقط در معادله رگرسیونی بین "خسارت گلدان، 21 روز پس از آلوده¬سازی" با نشانگرها، Phs، SAU5 و SF6EM3 در سطح احتمال 1% درصد معنی¬دار شد. تجزیه خوشه¬ای به کمک مولفه¬های اصلی داده¬های موفولوژیک (دو مولفه با 44/97% توجیه تغییرات) و مولکولی (چهار مولفه با 95/92% توجیه تغییرات)، درخت¬واره¬هایی با تطابق نسبی بیش از 53 درصد ارایه نمود. تجزیه¬های چند متغیره منجر به شناسایی لاین¬های حساس (Pach-02) و مقاوم (Pach-08) و تفکیک نسبی ژنوتیپ¬های متحمل و حساس گردید. در نهایت، امکان انتخاب غیرمستقیم برای مقاومت به بیماری پوسیدگی طوقه لوبیا محلی گیلان از طریق نشانگرهای اختصاصی SCAR بررسی شد. میزان بیان ژن¬های کد کننده پروتئین¬های دفاعی Chitinase، Phenylalanine Ammonia-Lyas-3 و Chalcone Isomerase نیز در ژنوتیپ¬های شناسایی شده به عنوان شاخص حساسیت، تحمل و مقاومت با فواصل زمانی 2 روز در میان تا 6 روز پس از آلوده¬سازی مصنوعی، نشان داد که اختلاف معنی¬داری از نظر بیان هر سه ژن در گروه¬ها وجود داشت. بررسی بیان ژن Chiti در هر دو گروه متحمل و مقاوم، نشان داد که با افزایش تدریجی بیان نسبت به ژن خانه¬دار تا 6 روز پس از آلوده¬سازی مصنوعی، تحمل در مقابل حمله قارچ عامل پوسیدگی طوقه لوبیا افزایش داشت. در حالی که ChI فقط در گروه مقاوم¬ها، افزایش بیان قابل توجهی را در 4 روز پس از آلوده¬سازی نشان داد و Pal-3 نیز فقط در گروه متحمل¬ها با افزایش نامنظم بیان، ایفای نقش دفاعی ¬نمود.
: Bean is one of the protein-rich pulse, which suffer from severe degradation due to fungal diseases, including Sclerotium rolfsii, a fungus causing severe Crohn's rot disease. Bean Bean Farming in Guilan province is mainly dedicated to spring and summer cultivars of locally poppy beans with red and white veins. In this study, 30 selective lines of Guilan local bean were subjected to infectious diseases with the most common isolate of the fungi. In addition to the DSI (disease severity index), nine characteristic morphological traits related to resistance were measured. The molecules of selective lines were then used with specific SCAR markers with resistance to collar rot disease, including Phs, SAU5, SS18, SF13R10, SMe1Em5, SF12R9, SF6Em3 and SF18R7. Statistical analysis and screening of 30 genotypes in the greenhouse resulted in their differentiation and identification of 1 resistant strain, 21 tolerant and semi-sensitive lines and 8 completely sensitive strains. The results of the application of the 8 initiators of SCAR also showed that while all markers were able to identify the resistant lines, but other than the SMe1Em5 marker, the rest did not allow for the separation of susceptible and tolerant lines. Also, among the 10 correlations between regression between morphological traits and band appearance for molecular markers, only in the regression relationship between "total pot damage, 28 days after contamination" (Y) and markers (X), three marker Phs , SAU5 and SF6EM3 in the remaining model and the equation was statistically significant at 1% level. The cluster analysis with the help of the main components of the morphological data (two components with a total of 97.44%) and molecular (four components with a total of 92.95%), tree species with relative compliance of more than 53% Made Multivariate analysis led to identification of susceptible (Pach-2) and resistant (Pach-8) and tolerant genotypes. Finally, the possibility of indirect selection for resistance to Crohn's disease was investigated through SCAR specific markers. The evaluation of the gene expression of chitinase, phenylalanine ammonia-lias-3 and chalcone isomerase in the genotypes identified as susceptible, tolerant and resistant groups showed that there was a significant difference in the expression of all three genes in the group. Investigation of the expression of chitinase gene in both tolerant and resistant groups showed that, by increasing the expression of the house-keeping gene, it caused resilience against the fungus attack causing the bean stem rot. Meanwhile, chalcone isomerase was up-regulated only in the resistance group, and phenylalanine ammonia-lias-3 was only defective in the tolerant group with an irregular up-regulation in expression
توصیفگر : لوبیا محلی پاکوتاه
: گیلان
: پروتئین های دفاعی
شناسه افزوده : ‏ابراهیمی ، آسا‏
شناسه افزوده : ‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. دانشكده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان ديگر : Genetic study of agronomic traits and resistance to collar fungal rot disease (Sclerotium rolfsii Sacc.) in Guilan local bean (Phaseolus vulgaris L.)
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی