رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و انتخاب در توده‌ها و نسلهای درحال تفكيك گندم نان و آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتی داخل ایستگاهی (PWSN) در منطقه سردسیر اردبيل "


شماره شناسایی : 18873461
شماره مدرک : ۶۱۱۴۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : قاسمی‌کلخوران، معرفت
: شاهعلی نژاد، شهرام
: فرهنگ گوجه‌بگلو، علی
: امینی سفیدآب، اشکبوس
عنوان اصلي : بررسی و انتخاب در توده‌ها و نسلهای درحال تفكيك گندم نان و آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتی داخل ایستگاهی (PWSN) در منطقه سردسیر اردبيل
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Study and selection of segregating populations and generations of bread wheat and preliminary yield trial (PWSN) in cold region of Ardabil
صفحه شمار : ۲۵ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱۶۱۱۴۷
: شماره طرح ۹۹۰۸۹۵-۰۸۰-۰۳-۳۷-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : در اين آزمايش تعداد 143 توده F2 ارسالي از کرج و تعداد73 شماره درنسلهاي,F3 , F4 (تعداد35 شماره F3 وتعداد38 شمارهF4) و تعداد46 شماره درنسلهاي , F5 F6 وF7 (تعداد11 شماره F5،تعداد15 شماره F6 وتعداد20 شماره F7) در ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبیعی آلاروق اردبيل مورد بررسي قرار گرفتند. در آزمايش مقايسه عملکرد مقدماتي داخل ايستگاهي تعداد 12 لاين خالص گندم به همراه دو شاهد حيران و زرینه در کرت های آزمایشی در قالب طرح آزمایشی مقایسه عملکرد بدون تکرار ایستگاهی بررسي شدند. پس از ارزیابی های مزرعه ای و بازدید دقیق بذور در چند مرحله، از توده هاي F2 تعداد49 شماره جهت بررسي در نسل F3 سال بعد و از توده هاي F3 تعداد13 شماره جهت بررسي در نسل F4 سال بعد و از نسلF4 تعداد 22 تك بوته جهت بررسي درنسل F5 سال بعد و از نسل F5 تعداد 15تک بوته جهت بررسی در نسل F6 سال بعد انتخاب شدند و همچنين تعداد20 شماره از نسل هايF5، F6 وF7 كه به خلوص ژنتيكي رسيده بودند به صورت بالك برداشت و جهت بررسي درآزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي داخل ایستگاهی سال آتي انتخاب گرديدند. از تعداد12 لاين مورد بررسي در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي ايستگاهي به روش رسم نمودار تعداد7 لاين برتر از شاهدهاي زرینه و حیران جهت بررسي بيشتر در آزمايشات پيشرفته تر مقايسه عملكرد مقدماتي يكنواخت منطقه اي اقليم سرد سال زراعی 1401-1400 هدايت شدند. واژه های کلیدی : گ‍ن‍دم‌ ن‍ان، ن‍س‍ل‌ه‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌، روش‌ پ‍دی‍گ‍ری، بالک تغییر یافته.
: In this study, 143 F2 population which had been received from Karaj, 73 F3, F4 and 46 F5, F6 and F7 were evaluated under space planting and mist irrigation conditions. During growing stages, each plant of population and generations were evaluated and the plants of each generation with best agronomic characters, stress tolerant and diseases resistant were selected. The selected plants on the basis of Modified bulk pedigree method were separately harvested and the seed selection for each plant were also used. At finally the49 populations from F2, 13 accessions from F3, 22 single plants from F4, 15 single plants from F5 were selected for evaluating, in F3, F4, F5 and F6 of next year respectively. Although, 20 wheat pure lines obtained from F5 to F7 with desirable agronomic characters and disease resistance were selected to evaluating in preliminary yield trial of Ardabil Agricultural research station. 12 pure lines obtained from segregating generations of last years were evaluated in no- replicated preliminary yield trial with three checks ( Hayran and Zarineh). 7 bread wheat Lines were selected based on desirable agronomic characters, high yield potential, diseases and a biotic stress tolerance. These lines will be evaluating in advance yield trials of next cropping season years. Key words : Bread wheat, Segregating populations, Pedigree method, Bulk method.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی