رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابی ريسک سلامت انسانی ناشی شده از آلاينده‌های آلی و معدنی در آبزيان استان هرمزگان "


شماره شناسایی : 18873460
شماره مدرک : ۶۱۱۴۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : مرتضوی، محمدصدیق
: اکبرزاده، غلامعلی
: محبی‌نوذر، لیلی
: دهقانی، رضا
: مرادی، یزدان
عنوان اصلي : ارزيابی ريسک سلامت انسانی ناشی شده از آلاينده‌های آلی و معدنی در آبزيان استان هرمزگان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Human Health Risk Assessment of Organic and Inorganic Pollutants from Biota Consumption in Hormozgan Province
صفحه شمار : ۹۰ ص.:مصور، جدول، نمودار، نقشه
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، ۱۳۹۹
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱۶۱۱۴۶
: شماره طرح ۹۶۰۸۶۲-۰۳۵-۱۲-۷۵-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : تجمع فلزات سنگین و ترکیبات آلی پایدار مانند هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای و پلی کلرو بی فنیلها دارای تاثیرات نامطلوب برای موجودات دریایی و سلامتی انسان پس از ورود در زنجیره غذایی است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک مصرف ناشی از فلزات سنگین، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای و پلی کلرو بی فنیلها درماهی های تجاری استان هرمزگان اجرا گردید. به این منظور در مطالعه فلزات سنگین، تعداد 27 گونه ماهی تجاری از شش منطقه شامل تنب بزرگ، هندورابی، قشم، کلاهی، کوهستک و بندر کنگ تهیه گردید و بررسی انجام شده برای هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای و پلی کلرو بی فنیلها بر روی تعداد 15 گونه ماهی تهیه شده از بازار ماهی فروشان انجام گردید. بمنظور هضم و استخراج نمونه ها از دستگاه ماکروویو استفاده شد. آنالیز دستگاهی فلزات سنگین با کمک دستگاه جذب اتمی به روش شعله (روی و مس) و کوره (سرب، کادمیم، کروم و نیکل) انجام گرفت. در حالیکه آنالیز دستگاهی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای و پلی کلرو بی فنیلها با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی و توسط دستگاه GCMS صورت پذیرفت. میانگین غلظت تمامی فلزات به جز نیکل، در تمامی گونه‌ها محدوده پایینتری نسبت به غلظت استاندارد تعیین شده توسط سازمان مدیریت غذا (FAO)، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (USEPA) و سازمان ملی استاندارد ایران (INSO) داشت. نتایج نشان داد که EDI برای تمامی فلزات در تمامی گونه‌ها در دو گروه سنی بزرگسال و کودک، پایینتر از محدوده جذب قابل تحمل روزانه میباشد، که نشان میدهند که مصرف روزانه این ماهیان هیچ ریسک سلامتی را از نظر آلاینده های مورد بررسی به همراه نخواهد داشت و ایمن برای مصرف روزانه میباشند. همچنین شاخص (THQ) یا ضریب خطر هدف برای تمامی فلزات روی، کروم، نیکل، مس کادمیوم و سرب پایینتر از یک در تمامی گونه‌ها بود، که نشان‌دهنده عدم بالقوگی ریسک سلامتی غیر سرطانی، از هضم هریک از این فلزات، از طریق مصرف طولانی مدت این ماهیان، در دو گروه سنی بزرگسال و کودک میباشد. برای هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای محدوده تغییرات غلظت از 50 /45 ± 00 /85 تا 50 /24 ± 50 /126 نانوگرم بر گرم وزن خشک ماهی مشاهده گردید (P<0.05). محاسبات انجام شده برای مجموع غلظت 16 جز اندازه گیری شده و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی نشان می دهد که آبزیان خوراکی مطالعه شده استان هرمزگان در ردیف آبزیان با محتوای آلودگی کم و متوسط طبقه بندی می گردند، اما الگوی حضور ترکیبات اجزا حاکی از غالب بودن اجزا با وزن ملکولی بالا نسبت به اجزا سبک وزن است و لذا سمیت کل معادل بنزو (آ) پایرن در پاره ای از آبزیان مانند حلوا سفید، موتوتا و طلال بیش از استاندارد کشور کانادا ست. برای پلی کلرو بی فنیلها، تغییرات ∑▒PCBS در محدوده 96 /288 تا 63 /1746 نانوگرم بر گرم وزن خشک ماهی های مورد بررسی قرار داشته است. کانجنر 118 دارای بالا ترین غلظت در اغلب گونه های ماهی و کانجنر 52 بجز در ماهی شیر، در سایر ماهی ها دیده نشد. مقادیر محاسبه شده دریافت روزانه ∑▒PCBS محاسبه شده برای افراد استان هرمزگان بسیار کمتر از مقدار سفارش شده توسط FAO/WHO و بهداشت کانادا است و به این ترتیب مردم هرمزگان در معرض ریسک ناشی از ترکیبات پلی کلرو بی فنیلها در نتیجه مصرف آبزیان مورد مطالعه نیستند. حضور غلظت های قابل توجه از فلزات سنگین، پلی آروماتیک هیدرو کربنها و پلی کلرو بی فنیلها در آبزیان خوراکی استان هرمزگان، نشانه اهمیت و تاثیرگذاری پساب های صنعتی در آلودگی اکوسیستم دریایی خلیج فارس و دریای عمان در استان هرمزگان است و بنظر می رسد، ریسک سلامت انسانی ناشی از ترکیبات پلی آروماتیک از طریق مصرف ماهی نیاز به مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی دارد.کلمات کلیدی: فلزات سنگین، PAHS، PCBS، ریسک مصرف انسانی، استان هرمزگان
: Heavy metals and persistant organic compounds such as polyharomatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls are among important pollutants in the marine ecosystem that are released from natural and human resources such as agricultural, industrial and domestic activities. The accumulation of these chemical compounds has adverse effects on marine organisms and human health after entering the food chain. The aim of this study was to evaluate the consumption risk of heavy metals, polyaromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in commercial biota from Hormozgan province. For this purpose, in the study of heavy metals, 27 species of commercial fish from six regions, including Tonb-e Bozorg, Hindurabi, Qeshm, Kolahy, Kuhstak and Bandar Kong, were prepared. The study on polyaromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls was carried on 15 species of commercial fish which are prepared from fish market. The samples were analyzed in the laboratories of the Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Institute. A microwave technique was used to digest and extract the samples. Instrumental analysis of heavy metals was performed by using atomic absorption apparatus by flame (zinc and copper) and furnace (lead, cadmium, chromium and nickel). While the analysis of polyaromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls were performed using chromatographic technique and GCMS. The average concentration of all metals except nickel in all species was lower than the standard guidelines. The results showed that EDI for all metals in all species in both age groups of adults and children is below the tolerable daily intake, which shows that daily consumption of these fish poses no health risk and are safe for daily consumption. Also, the target index THQ for all metals zinc, chromium, nickel, copper, cadmium and lead was lower than one in all species, indicating a lack of potential non-cancerous health risk from digestion of any of these Metals, through long-term consumption of these fish, are in both age groups of adults and children. For polyaromatic hydrocarbons, the range of concentration changes was observed from 85.00 ± 45.50 to 126.50 ± 24.50 ng / g dry fish weight. The performed calculations for sum concentration of 16 components measured and its comparison with international standards show that the studied biota from Hormozgan province are classified as biota with low to moderate pollution content, However, the distribution pattern of components indicates that high molecular weight components are predominant compared to lightweight components, and therefore the total toxicity of benzo (A) pyrene equivalent in some species such as white Silver pomfret, Anchovy and Indian mackerel is higher than the Canadian standard. For polychlorinated biphenyls, changes in ∑▒PCBS ranged from 288.96 to 1746.63 ng / g dry weight of fish. Congener no. 118 has the highest concentration in most fish species and Congener no.52 was not found in other fish except Sheiri. The calculated daily intake of PCBS for people in Hormozgan province is much less than the permitted value by FAO / WHO and Health Canada, and thus the people of Hormozgan are not at risk of polychlorinated biphenyls as a result of aquatic consumption. The presence of significant concentrations of heavy metals, polyAromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in the fish from Hormozgan province, indicates the importance and impact of industrial effluents on pollution of the marine ecosystem of the Persian Gulf and the Sea of Oman in Hormozgan province. It seems that human health risk due to polyaromatic compounds through fish consumption requires health management and planning.Keywords: Heavy metals, PAHS، PCBS، Human health risk, Hormozhan province
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی