رکورد قبلیرکورد بعدی

" امکان تولید نتاج تمام ماده در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) با استفاده از گاینوژنزیز و اسپرم هترولوگ "


شماره شناسایی : 18873459
شماره مدرک : ۶۱۱۴۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : زاده‌صابر، محمدحسن
: برادران‌نويری، شهروز
: پورکاظمی، محمد
: يزدانی‌ساداتی، محمدعلی
: یارمحمدی، مهتاب
: يگانه راسته‌کناری، هوشنگ
: نوروزفشخامی، محمدرضا
: پوردهقانی پيشکناری، محمد
: جليل‌پور رودکلی، جلیل
: رئوفی، تورج
عنوان اصلي : امکان تولید نتاج تمام ماده در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) با استفاده از گاینوژنزیز و اسپرم هترولوگ
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Possibility of production of all female on Siberian sturgeon using gynogenesis and heterologous sperm
صفحه شمار : ۸۵ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، انستیتو تحقيقات بين‌‏المللی ماهیان خاویاری، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱۶۱۱۴۵
: شماره طرح ۹۸۰۰۶۲-۰۰۱-۱۲-۳۲-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) در تقسیم بندی IUCN به عنوان گونه در معرض خطر انقراض (EN) دسته بندی شده و ماده زایی (گاینوژنزیز) به منظور تولید جنس ماده به واسطه ارزش اقتصادی خاویار مورد توجه پرورش دهندگان می باشد. این مطالعه با هدف ایجاد جنس ماده تاسماهی سیبری با استفاده از القای گاینوژنزیز و اسپرم هترولوگ، صورت گرفت. اسپرم هترولوگ تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در معرض اشعه UV با شدت 473 میکرووات/سانتی متر مربع و مدت زمان 180 ثانیه (دوز 8514 ژول بر متر مربع) قرار گرفت و تخریب DNA اسپرم با موفقیت انجام شد. پس از این مدت زمان در معرض قرارگیری اسپرم تحت اشعه UV، میزان تحرک اسپرم 40 درصد، میزان لقاح در تخم های هاپلوئید 3 /38 درصد (هیبرید شاهد 62 درصد) و میزان تفریخ در تخم های هاپلوئید 6 /0 درصد در مقایسه با اسپرم هیبرید شاهد (5 /40 درصد) ارزیابی شد. در ترکیب این اسپرم با تخمک تاسماهی سیبری و در معرض قرارگیری تخم لقاح یافته در شوک سرمایی 2 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه، 10 دقیقه بعد از فعالیت، نتاج گاینوژنتیک تاسماهی سیبری ایجاد گردید. در این حالت میزان لقاح 5 /44 درصد و میزان تفریخ 8 /19 درصد افزایش یافت که نشان دهنده رعایت شرایط استاندارد تاثیر شوک سرمایی در دیپلوئیدسازی نتاج هاپلوئید و القای موفق گاینوژنزیز می باشد. وراثت پذیری نتاج گاینوژنتیک با استفاده از مارکرهای میکروستلایت (Afu-68، Afug-9، Afug-63، Afug-112، Afug-122 و Afug-195) نشان داد که این فرزندان دارای الگوی اللی صرفاَ مادری می باشند. در این بررسی، آنالیز نشانگرهای فنوتیپی (مورفومتریک و مریستیک) در دورگه های حاصل از تاسماهی سیبری ماده و تاسماهی ایرانی نر نشان دادند که دورگه ها حد واسط والدین خود می باشند، اما اگر اسپرم در معرض اشعه UV قرار نگیرد و فعال ژنتیکی باشد، دورگه ای تشکیل خواهد شد که نتاج دورگه، از ماهیان گاینوژنتیک در صورت داشتن مهارت کافی قابل تشخیص می باشند. با دستیابی به بیوتکنیک تولید اسپرم با DNA غیرفعال شده تاسماهی ایرانی، امکان جلوگیری از خطر انقراض و حفاظت از سایر تاسماهیان در معرض خطر انقراض، به وسیله القای گاینوژنزیز فراهم گردیده است. واژگان کلیدی: تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) ، گاینوژنزیز، اسپرم هترولوگ.
: On the basis of IUCN criteria, Siberian sturgeon (Acipenser baerii) has been assorted as endangered (EN) species. The aim of this study was induction of female sex Siberian sturgeon using heterologous sperm and gynogenesis. DNA of heterologous sperm from Persian sturgeon (Acipenser persicus) was damaged by UV irradiation with 473 µw/cm2 intensity at 60, 120 and 180 sec durations with preserving of sperm motility to fertilize the eggs. On the basis of motility, fertilization and hatching rates, the best duration of exposed sperm under UV-irradiation was 180 seconds (8514 J/m2). After this duration, assessments showed sperm motility percentage as 40%, fertilization rate of haploid eggs as 52.1% and hatching rate of haploid eggs as 1.1%. These characteristics were recognized as: 70%, 70.7%, 65.5%, respectively in control treatment. UV-irradiated sperm mixed with Siberian sturgeon eggs. Then, the activated eggs exposed to 2ºC cold shock for 30 minutes, 10 minutes after activation to induce gynogenetic diploid of Siberian sturgeon. In this situation, fertilization and hatching rates increased to 59.5% and 41.6%, respectively which showed standard method for cold shock effect on diploidization of haploid progenies and successful induction of gynogenesis. Gynogenetic progenies were verified by microsatellite markers (Afu68, Afug9, Afug63, Afug112, Afug122 and Afug195) as only maternal heritability. In this study, phenotypic characteristics (morphometric and meristic) of hybrid treatment between female Siberian sturgeon and male Persian sturgeon showed a high resemblance between progenies and their paternal brood. So, if some spermatozoa failed to be UV-irradiated, the gynogenetic and other produced samples could be easily detectable. Meanwhile, biotechnique of inactivation of Persian sturgeon sperm along with gynogenesis induction could inhibit the danger of extinction of other sturgeon species.Key words: Siberian sturgeon, Persian sturgeon, gynogenesis, heterologous sperm. 
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی