رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين تركيبات شيميايی علوفه مراتع ييلاقی استان لرستان با هدف تعیین وضعیت عناصرمعدنی پرمصرف درطول فصل چرا "


شماره شناسایی : 18873456
شماره مدرک : ۶۱۱۴۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : قربانی، کریم
: مصطفی‌تهرانی، علی
: یاراحمدی، بهروز
: رحیمی، محمدعلی
: چگنی، علیرضا
: غلامیان، احمد
عنوان اصلي : تعيين تركيبات شيميايی علوفه مراتع ييلاقی استان لرستان با هدف تعیین وضعیت عناصرمعدنی پرمصرف درطول فصل چرا
عنوان اصلي به زبان ديگر : :The determination of chemical composition summer rangeland forages in Lorstan province in order to detect mineral status during grazing season.
صفحه شمار : ۴۳ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۳۹۶
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱۶۱۱۴۴
: شماره طرح ۹۴۱۴۰-۱۳-۵۹-۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : به ‌منظور تعيين تركيبات شيميايي علوفه مراتع ييلاقي درطی فصل چرا با تأکید برتغییرات عناصرمعدنی پرمصرف علوفه مراتع، در طول فصل چرا طی دو سال متوالی از پوشش گیاهی مراتع در پنج مرحله بافاصله یک ماه نمونه‌برداری انجام شد. پس از تعیین گونه‌های گیاهی درهرنمونه و ثبت وزن‌تر، نمونه‌ها در دمای معمولی درشرایط سایه‌خشک و با استفاده ازآسیاب با قطرسرند یک میلی‌متری آسیاب شدند. تجزیه شیمیایی نمونه‌ها براساس روش‌های انجمن شیمی‌دانان تجزیه(1995 (AOAC,انجام گرفت. دراین آزمایش متوسط انرژی خام علوفه مراتع281± 4 /2143 کیلوکالری درکیلوگرم ماده خشک به دست آمد. همچنین متوسط مقادیر ماده خشک، پروتئین خام، فیبر خام، چربی خام، خاکستر خام، مواد نامحلول در شوینده خنثی و مواد نامحلول درشویندِ اسیدی نمونه‌های علوفه مرتعی برای دو سال متوالی به ترتیب برابر با77 /1±89 /85، 39 /0±21 /7 ، 85 /1±95 /26 ، 05 /0±22 /5 ،86 /0±67 /5 ، 69 /1±84 /41 و 98 /0±66 /31درصد بود. میانگین عناصر معدنی پر مصرف شامل کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم به ترتیب برابر با 05 /0±46 /1، 03 /0±335 /0، 35 /0±65 /1 و 06 /0± 47 /1درصد و میانگین دو ساله مقادیر عناصر کم‌ مصرف شامل منیزیم، منگنز، روی، آهن و سلنیوم نیز به ترتیب برابر با021 /0±671 /0 ، 003 /0± 235 /0 ، 002 /0±235 /0 و 001 /0±052 /0 میلی ‌گرم در100 گرم ماده خشک بود. در کل می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش طول مدت فصل چرا با توجه به تغییراتی که درترکیب و تراکم علوفه‌های مرتعی رخ می‌دهد. همچنین تغییرات رشد فیزیولوژیکی گیاهان ارزش غذایی و غلظت مواد مغذی ازجمله مواد معدنی پرمصرف و کم‌مصرف بجز در مورد کلسیم و منیزیم کاسته می‌شود. درطی ماهه‌های خشک ‌سال که رشد گیاهان مرتعی متوقف می‌شود، علوفه مراتع از لحاظ کمی و کیفی بشدت کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد در این مدت علوفه مصرف‌ شده نمی‌تواند نیاز غذایی دام‌ها را تأمین کند. بنابراین دام‌های متکی به علوفه مراتع با یک نوع کمبود اجباری مواد مغذی از جمله مواد عناصر معدنی مواجه هستند. ازآنجایی‌که کمبود علوفه مراتع با شروع فصل جفت‌گیری گله¬های کوچندِ همپوشانی دارد، می‌توانند اثرات نامطلوبی بر روی راندمان تولید مثلی این گله‌ها داشته باشد. لذا توصیه می‌شود که دامداران با به ‌کارگیری روش‌های تغذیه تکمیلی و یا فلاشینگ همراه با استفاده از آجرهای معدنی می‌توانند اثرات منفی این کمبودها را تا حدودی کاهش دهند.کلیدواژه‌ها: گیاهان مرتعی، تعیین ترکیبات شیمیایی، عناصرمعدنی، استان لرستان
: There are 830000 hectare rangeland in lorstan province that they can produce about 620000 ton hay and weren,any information about nutritive value of it. This research carried out for 2 years in order to study nutrient and minerals status of range plant of Lorstan province. Samples were taken from 30 areas along grazing season for 4 month.In each area 5 range were chosen randomly and samples after drying in room were mixed,consequently86samples analyzed for chemical composition and gross energy. Average dry matter, crude protein, crude fiber,ash, crude fat,Ca,P,mg and k in dry matter basis for first and second years were 92.335,9.28,32.96,9.4,1.32,1.35,0.52,0.32, 0.106 and92.62,8.81,29 .75,8.93,1.38 ,1.4, 0 .96,0.77,1.47,1.52 percent respectively. Average Fe,Mn, Zn, and Se for first and second years were 236.2, 67.62, 28.45, 20.6 and 249.56, 67.81, 28.84, 21.16 mg/kg DM respectively. Average of gross energy for firstand second years were 4000.20and 4193.24cal/g DM respectively. The stages of sampling had significant effects (p<0.01) on crude and fiber, also that have significant effect (p<0.01) on mineral except Mn, Se and Zn. Between 2years, there were significant differences (p<0.01) for minerals.Keywords: range, range plant. Lorstan, sampling, chemical composition and nutritive value.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی