رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های امیدبخش بادام زمینی (Arachis hypogea L.) در استان گیلان "


شماره شناسایی : 18873455
شماره مدرک : ۶۱۱۴۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : مصطفوی‌راد، معرفت
: فرزام، ابراهیم
: پاداشت، محمدنقی
: غلامی، مهران
: نوبهار، امین
: اکبرزاده، ابراهیم
: امیرزاده، ژیلا
: شیرین‌پور، سوگند
عنوان اصلي : ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های امیدبخش بادام زمینی (Arachis hypogea L.) در استان گیلان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of adaptability and yield stability of promising lines of peanut (Arachis hypogea L.) in Guilan province
صفحه شمار : ۳۰ ص.:مصور، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰۶۱۱۴۳
: شماره طرح ۹۷۱۲۰۱-۲۶۴-۰۳-۵۸-۰
: شماره نامه: ۱۴۰۰/۱۳۱۰۳/۲۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
خلاصه یا چکیده : به‌منظور ارزیابی سازگاری ژنوتیپ های برتر بادام زمینی این آزمایش در سالهای زراعی 1397 و 1398 در سه منطقه آستانه اشرفیه، ماسال و تالش انجام شد. تعداد 10 ژنوتیپ برتر بادام زمینی شامل 130، 140، 113، 115، 125، 176، 178، 192، 201 و 208 همراه با NC2 به‌عنوان شاهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر سال، مکان، ژنوتیپ و اثر متقابل سال× مکان، مکان × ژنوتیپ، سال× ژنوتیپ و اثر متقابل سه جانبه بین سال، مکان و ژنوتیپ بر بیشتر صفات اندازه‌گیری شده نظیر عملکرد غلاف، عملکرد دانه، محتوای روغن دانه، عملکرد روغن، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن 100 دانه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. بیشترین عملکرد غلاف (5583 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه (3776 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن بادام زمینی (1804 کیلوگرم در هکتار) در سال زراعی 1397، در منطقه آستانه اشرفیه و ژنوتیپ 192 بادام زمینی به‌دست آمد. بیشترین تعداد غلاف در بوته (72 /31) در سال زراعی 1397 در منطقه آستانه‌اشرفیه و ژنوتیپ 128 مشاهده گردید. ژنوتیپ 130 بادام زمینی در سال زراعی 1397 و منطقه ماسال بیشترین تعداد دانه در غلاف (85 /1) را نشان داد. همچنین، بیشترین وزن 100 دانه (45 /71 گرم) در سال زراعی 1397 و منطقه ماسال و ژنوتیپ شماره 113 به‌دست آمد. بیشترین محتوای روغن در دانه بادام‌زمینی (12 /57 درصد) به اثر متقابل سه جانبه سال زراعی 1398، منطقه آستانه اشرفیه و ژنوتیپ 178 بادام زمینی اختصاص داشت. براساس نتایج این آزمایش، شرایط اقلیمی منطقه آستانه اشرفیه از نظر بهبود عملکرد و اجزای عملکرد دانه بادام زمینی مناسب‌تر از دیگر مناطق مورد مطالعه بود. به‌علاوه، در طی دو سال و سه مکان، ژنوتیپ 192 بادام زمینی از نظر عملکرد دانه بر ژنوتیپ‌های مورد مطالعه برتری نشان داد.کلمات کلیدی: تولید دانه بادام زمینی، سازگاری، عملکرد غلاف، ژنوتیپ.
: In order to evaluate adaptability of superior peanut genotypes, this experiment carried out in 2018 and 2019 cropping seasons in three locations such as Astaneh-ashrafieh, Masal and Talesh. 10 superior peanut genotypes including 130, 140, 113, 115, 128, 176, 178, 192, 201 and 208 along with NC2 as check were evaluated based on randomized complete block design with three replications in three locations such as Astaneh-ashrafieh, Masal and Talesh. Results showed that the effect of year, zone, line, interaction effects of year × location, location× genotype, year × genotype and tripartite interaction effect between year, location and genotype were significant for more measured characteristics such as pod yield, grain yield, grain oil content, oil yield, pods number per plant, grain number per pod and 100-grain weight at 1% probability level. The greatest pod yield (5583 kg/ha), grain yield (3776 kg/ha) and oil yield (1804 kg/ha) were obtained in 2018 cropping year at Astaneh-ashrafieh zone and 192 peanut genotype. The greatest pod number per plant (31.72) was observed in 2018 cropping year at Astaneh-ashrafieh location and 128 peanut line. Peant genotype 130 showed the greatest grain number per pod (1.85) in 2018 cropping year at Masal location. Also, the greatest 100-grain weight (71.45g) was obtained in 2018 cropping year at Masal location. The highest content of oil in peanut grain (57.12%) allocated to tripartite interaction effect between the 2019 cropping year, Astaneh-ashrafieh location and peanut genotype 178. Based on results of these experiments, climatic condition of Astaneh-ashrafieh location was more suitable for peanut grain yield and its components improvement than other studied locations. In addition, peanut genotype 192 showed superiority for grain yield to other studied lines.Key Words: Adaptability, Advanced genotypes, Peanut grain, Pod yield.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی