رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابی عملكرد دانه لاين‌های اميدبخش گندم ديم در مزارع زارعين دشت مغان "


شماره شناسایی : 18873454
شماره مدرک : ۶۱۱۴۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : مهربان، اصغر
: فرجاد، محمود
: رزمجو، ایوب
: رنجبرگيکلو، فیاض
: همپائی، خداویردی
: ذکاوت، محسن
: فاطمی، بهناز
عنوان اصلي : ارزيابی عملكرد دانه لاين‌های اميدبخش گندم ديم در مزارع زارعين دشت مغان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of advanced lines of wheat on farmer's field of Moghan under raifed conditions
صفحه شمار : ۲۳ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات کشاورزی دیم کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰۶۱۱۴۲
: شماره طرح ۹۸۱۰۸۷-۰۸۱-۱۵۵۳--۳۷-۳
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح بنیادی است
خلاصه یا چکیده : هدف نهايي پروژه‌هاي اصلاحي، افزايش عملكرد، گزينش و انتخاب ارقام و لاين هايي است كه بتواند پاسخگوي مناسب نيازهاي زارعين باشد. در واقع آزمايشات آنفارم (تحقیقی – تطبیقی و یا تحقیقی – ترویجی) كانال ارتباط اطلاعات بين محقق، مروج و زارع است. در این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه عملکرد لاين‌هاي پيشرفته و اميد بخش گندم نان در مزارع زارعين، تعداد 10 لاين پیشرفته گندم نان به همراه ارقام کوهدشت، کریم، آفتاب، قابوس و زاگرس به‌عنوان شاهد در دو منطقه از استان اردبیل(جعفر آباد و انجیلو) با همكاري ترویج و نظام بهره‌برداری استان در سال زراعي 99-98 در کرت های وسیع با مشارکت فعالانه زارعین و با حضور آنها مورد بررسی قرار گرفت. هر رقم در دو کرت 2000 متر مربعی با بذرکار و در حضور زارع کشت شد. در طول فصل زراعی، ارزیابی‌های مختلف از لحاظ زمان جوانه‌زنی، ویگور، مراحل فنولوژیک، تاریخ خوشه‌دهی و رسیدگی، ارتفاع ارقام و سایر صفات انجام گرفت. در طی مراحل مختلف رشد به خصوص در مراحل انتهایی رشد با هماهنگی‌های لازم با مدیریت‌های سازمان جهاد کشاورزی و ترویج، کشاورزان، مروجین و کارشناسان از این مزارع بازدید به‌عمل آورده و از نزدیک با وضعیت این ارقام آشنا شدند. نتایج بررسی نشان داد که در منطقه جعفر آباد، دامنه عملکرد دانه ژنوتیپ‌‌های پیشرفته گندم نان از 1500 تا 685 کیلوگرم در هکتار به‌ترتیب برای رقم آفتاب و لاین شماره 5 در نوسان بود. در منطقه انجیلو، دامنه عملکرد دانه ژنوتیپ‌‌ها و ارقام از 2020 کیلوگرم برای لاین شماره 7 تا 820 کیلوگرم در هکتار برای لاین شماره 13 در نوسان بود. در نهایت بعد از جمع‌بندی نتایج آزمایشات مشاهده گردید که لاین های شماره 7 ( BLOUK #1/5/FRET2*2/4/….-5B-0Y (URBWYT95-5)) و 9 ( WBLL1*2/VIVITSI//…-0WGY (URBWYT95-8))که نسبت به میانگین ارقام شاهد برتری نشان داده اند. با توجه به برتری لاین 7 در این آزمایشات می توان بیان کرد که لاین شماره 7 قابلیت توسعه در دیمزارهای این مناطق را دارا بوده و لازم است پس از معرفی به عنوان رقم جدید، مروجین و کارشناسان بخش های اجرایی نسبت به آشنایی هرچه بیشتر زارعین با این رقم، اقدام لازم را انجام دهند. واژه‌هاي كلیدی: لاین پیشرفته، گندم نان، مزارع زارعین، عملکرد دانه
: One of the main problems of plant breeding programs is the non-repetition of the results obtained from agricultural research stations on farmers' fields. For this reason, at first, a large number of new genotypes are evaluated in agricultural research stations during different stages of growth and better genotypes than checks are used to determine the degree of stability and adaptation in different climatic conditions of farmers' fields. Therefore, in order to transfer new research and technology to farmers and evaluate advanced wheat genotypes in farmers' fields, 10 advanced lines along with 5 check cultivars (Kouhdasht, Karim, Aftab, Gaboos and Zagros), were cropping in two regions of Ardabil province in 2019-2020 cropping years. During the growing season, important agronomic traits such as days to spike emergence, days to maturity, plant height, grain yield, and response to important diseases such as powdery mildew, yellow rust, brown rust, and so on, were recorded. Finally, results showed that in Jafarabad region, grain yield of studied genotypes fluctuated from 685 to 1500 kg / ha for Aftab cultivar and line 13, respectively. In Anjillo region, range of grain yield of genotypes varied from 820 kg (for line7) to 2020 (for line 13). Finally, after summarizing the test results, it was observed that line 7 showed superiority to the average of control cultivars. Key words: Advance lines, Bread wheat, Farmers' farms, Grain yield
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی