رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين واکنش ژنوتيپ‌های جو مربوط به آزمايشات مقايسه عملكرد پيشرفته، اميدبخش، کانديد و تعدادی از ارقام تجاری نسبت به بيماری زنگ زرد جو (سال زراعی1400-1399) "


شماره شناسایی : 18873449
شماره مدرک : ۶۱۱۳۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صفوی، صفرعلی
: یاسائی، محسن
: قزوینی، حبیب‌الله
: نیکخواه، حمیدرضا
: براتی، علی
: محمدزاده، جاوید
: عطازاده، مهراب
عنوان اصلي : تعيين واکنش ژنوتيپ‌های جو مربوط به آزمايشات مقايسه عملكرد پيشرفته، اميدبخش، کانديد و تعدادی از ارقام تجاری نسبت به بيماری زنگ زرد جو (سال زراعی1400-1399)
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Determining the response of barley genotypes related to advanced, elite, candidate yield trials and some of commercial cultivars to barley yellow rust (2020-2021 cropping year)
صفحه شمار : ۳۱ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰۶۱۱۳۷
: شماره طرح ۹۹۰۸۸۵-۰۷۴-۰۳-۳۷-۰
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : زنگ زرد جو با عامل Puccinia striiformis f. sp. hordei يكي از بيماريهاي مهم جو در بيشتر نواحي كشت اين محصول در جهان بوده و در برخي سالها خسارتهاي شديدي را موجب ميگردد. در ایران نيز اين بيماري به‌دليل كشت برخی ارقام و لاينهاي حساس در برخی مناطق مشاهده میشود. به منظور جلوگيري از همه‌گیری بيماري وكاهش خسارت ناشي ازآن، استفاده از ارقام مقاوم به عنوان بهترين روش كنترل شناخته می شود. براي نیل به اين هدف، 334 ژنوتيپ جو مربوط به آزمايشات مقايسه عملكرد پيشرفته، اميدبخش و کاندید (مربوط به اقلیمهای سرد، معتدل و گرم) همراه با 25 رقم جدید و تجاری در دو منطقه شامل اردبيل و زرقان طی سال زراعی 1400-1399 در شرایط مزرعه نسبت به زنگ زرد جو مورد ارزيابي قرار گرفتند. يادداشت برداري از شدت بیماری در مرحله برگ پرچم، زماني كه بيماري در ارقام حساس به خوبي ظاهر شده بود، براساس درصد پوشش برگ پرچم توسط زنگ زرد طبق مقياس اصلاح شدة كاب (The Modified Cobb,s Scale) و نيز از واكنش گياه به آلودگي (تيپ آلودگي) طبق مقياس رولفز و همكاران انجام شد. سپس از تركيب اين دو فاکتور، ضريب آلودگي (Coefficient of infection = CI) هر یک از ژنوتیپهای مورد بررسی محاسبه گرديد. علاوه بر ضریب آلودگی و شدت نهایی بیماری (FRS)، مقدار نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (rAUDPC) برای لاینهای امیدبخش سه اقلیم محاسبه شد. نتايج بررسی تنوع بالایی را در واکنش لاینهای مذکور نسبت به زنگ زرد جو نشان داد. به طور کلی از بين ژنوتیپهاي بررسي شده 68% از آنها ضریب آلودگی بیشتر از 20 و 32% از ژنوتیپها ضریب آلودگی کمتر از 20 داشتند. فراوانی ژنوتیپهاي با ضریب آلودگی کمتر از 20 در بین لاینهای پیشرفته بیشتر از لاینهای امیدبخش بود و از بین لاینهای امیدبخش، تعداد لاینهایی که ضریب آلودگی کمتر از 20 داشتند در بین لاینهای اقلیم گرم و سرد بیشتر از لاینهای کاندید و اقلیم معتدل بود. ژنوتیپهایی که دارای مقدار پایین پارامترهای FRS، rAUDPC و CI بودند، می¬توانند برای معرفی به زارعین یا در برنامه‌های به‌نژادی مورد استفاده قرار گیرند. واژه هاي كليدي: جو، بیماری، زنگ زرد، ارزيابي مقاومت، مقاومت تدریجی (Slow rusting)
: Barley stripe rust caused by Puccinia striiformis f. sp. hordei, is an important disease of cultivated barley in many regions of the world which can cause yield losses due to severe epidemics. In some areas of Iran, it has also been observed on some susceptible cultivars/lines. Production and use of resistant lines is the best control method in order to prevent the disease epidemics and to decrease yield losses. In this project, 334 barley genotypes of advanced, elite and candidate lines along with 25 commercial cultivars (Related to cold, moderate and warm areas of Iran) were evaluated in Ardabil and Zarghan in 2020-2021 cropping season. Each line was sown in two rows in 1 meter long and distance 30 cm apart. The susceptible cultivar Afzal was planted as interval after each 10 lines and borders of the nursery. Experiment was conducted under natural infection condition of barley yellow rust. Mist and flooding irrigation were used to improve disease development. Infection type (IT) of each entry was scored based on Roelfs et al, method at adult plant stage when disease developed well on flag leaf of susceptible check. The percentage of infected leaf area (disease severity) was also scored using the modified Cobb’s scale at the same time. Coefficients of infection (CI) were calculated by combination of IT and disease severity. For the Elite lines, relative area under disease progress curve (rAUDPC) were also calculated. In this study, high variation was observed in reaction of lines against barley yellow rust. Totally 68% of genotypes had CI>20 and 32% of genotypes had CI value lower than 20. The genotypes with CI value lower than 20 were observed much more among advanced lines in comparison with elite lines, and among the elite lines, a number of lines with CI of less than 20 were more among the warm and cold climates than the temperate climates and candidate lines. The lines with low values of final rust severity (FRS), rAUDPC and CI can be candidate for releasing or used in future breeding programs. Key words: Barley, Disease, Yellow Rust, Resistance Evaluation, Slow rusting
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی