رکورد قبلیرکورد بعدی

" دستيابي به دستورالعمل و تکثير تجاري سه گياه آبزي زينتي(لوبليا، استروژن و آلترنانترا) "


شماره شناسایی : 18873426
شماره مدرک : ۶۱۴۴۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : کريمي علويجه، مريم
: خلج، محمدعلي
عنوان اصلي : دستيابي به دستورالعمل و تکثير تجاري سه گياه آبزي زينتي(لوبليا، استروژن و آلترنانترا)
نام نخستين پديدآور : کريمي علويجه، مريم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Achieving the instruction and commercial propagation of three ornamental aquatic plants (Alternanthera reineckii, Staurogyne repens, Lobelia cardinalis
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱۶۱۴۴۴
: شماره طرح : 24-26-33-014-990052
: سامانه سمپات
توصیفگر : آکواریوم، کشت بافت، گیاهان آبزی
خلاصه یا چکیده : در دنیای امروز لذت استفاده از آکواریوم¬ها به شدت رو به رشد است و تقاضای تجاری برای گیاهان آبزی نیز به همین نسبت فزونی یافته است. روش کشت بافت که به عنوان تکنیکی کارآمد برای تولید گیاهان یکپارچه شناخته شده است با کاربرد ریزنمونه¬های جوانه، میانگره و تولید جنین¬های سوماتیکی در شرایط کشت درون شیشه¬ای می¬تواند در تکثیر گیاهان آبزی موفق عمل کند. گیاهان آبزی می¬تواند با اهداف زیباسازی و همچنین حفظ کیفیت آب در آکواریوم¬ها مورد استفاده قرار بگیرند. تکثیر این گیاهان به روش ازدیاد با بذر و یا تقسیم ریزومی کارایی کافی را نداشته و همچنین با طی دوره زمانی طولانی ممکن است گیاهی با صفات مشابه با گیاه مادری را تولید نکنند. این پروژه در سال 1399 در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات با هدف تکثیر تجاری دورن شیشه¬ای سه گیاه آبزی لوبلیا، استروجین و آلترنانترا که از لحاظ بازار پسندی در اولویت بودند، انجام شد. این سه گیاه آبزی زینتی با تیمارهایی از جمله: نوع ریز نمونه (جوانه انتهایی و میانگره)، سطوح مختلف تنظیم¬کننده¬های رشد(Kinetin: 1, 2, 3 mg/l) و (IAA: 0, 0.2, 0.5 mg/l) در محیط کشت پایه MS از نظر صفاتی مانند میزان تکثیر از ریز¬نمونه اولیه، طول گیاه، ، تعداد ریشه¬چه، طول ریشه¬چه مورد مقایسه قرار گرفت. در مقایسات انجام شده تیمارهای مورد استفاده، بهترین تکثیر تجاری با استفاده از ریزنمونه¬های میانگره برای هر سه گیاه آبزی در محیط حاوی دو میلیگرم درلیتر کاینتین به همراه نیم میلیگرم در لیتر ایندول استیک اسید بدست آمد، درحالیکه کمترین میزان پرآوری با استفاده از ریزنمونه¬های جوانه انتهایی در محیط کشت حاوی یک میلیگرم در لیتر کاینتین حاصل شد. در نهایت با توجه به سطوح معنی¬داری و با توجه به اهداف تجاری این پژوهش، استفاده از ریزنمونه میانگره برای ارقام مورد استفاده پاسخگویی بهتری داشت و با توجه به جنبه اقتصادی و مصرف بهینه از مواد در شرایط کشت بافت مقادیر دو میلیگرم در لیتر هورمون کاینتین و نیم میلیگرم در لیتر ایندول استیک برای تکثیر پیشنهاد می¬شود.
: Today's, the pleasure of using aquariums is growing rapidly and the commercial demand for aquatic plants has increased accordingly. Propagation of these plants by seed or rhizome division is not efficient enough and also over a long period of time may not produce a plant with similar traits to the mother plant. This project was carried out in 2020 at ornamental plants institute of Mahallat with the aim of commercial in vitro propagation of three aquatic plants "Lobelia cardinalis", "Staurogyne repens" and "Alternanthera reineckii", which are priority in terms of marketability. In this project Factors were explants (terminal bud and internode), different levels of growth regulators (Kinetin: 1, 2, 3 mg / l) and (IAA: 0, 0.2, 0.5 mg / l) In MS basal culture medium were compared in terms of traits such as propagation rate of explants, plant length, number of roots, root length. Explants were sterilized by 1% sodium hypochlorite By treatment comparing, the best commercial propagation was obtained by internode explants for all three aquatic plants in medium containing 2 mg/l kinetin and 0.5 mg/l IAA, while the lowest proliferation was obtained using terminal bud explants in culture media containing 1 mg/l kinetin. Finally, with significant levels and commercial purposes, the use of internode explants was more responsive for the cultivars used, and due to the economic aspect and optimal use of materials in tissue culture conditions, the amounts of 2mg/l of Kinetin and 0.5 mg/l IAA are recommended for propagation.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی