رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي کارايي روشهاي فيزيکي کم هزينه بر کاهش خسارت پرندگان به کلزا "


شماره شناسایی : 18873425
شماره مدرک : ۶۱۴۴۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : خالقي زاده، ابوالقاسم
: توحيدي، محمد تقي
: علوي، جليل
: جوزيان، عسگر
: شريفي، محبوبه
: جليليان، فرزاد
: امام قلي وند، محمد رضا
: دارائي، رضا
عنوان اصلي : بررسي کارايي روشهاي فيزيکي کم هزينه بر کاهش خسارت پرندگان به کلزا
نام نخستين پديدآور : خالقي زاده رستمي، ابوالقاسم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Efficacy of low-cost physical methods to reduce bird damage on oilseed rape
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱۶۱۴۴۳
: شماره طرح : 0-16-16-034-980212
: سامانه سمپات
توصیفگر : پرندگان
: چکاوک
: خسارت
: کلزا
: دروکننده
: فیزیکی
خلاصه یا چکیده : با توجه به اهمیت خسارت پرندگان به بوته‌های کلزا و نیاز کشاورزان، لازم است تا زودتر راه‌های موثر برای کاهش خسارت پرندگان به کلزا در نظر گرفته شود. به علت هزینه‌های بالای روش‌های مرسوم استفاده از سموم و مواد شیمیایی و آسیب‌های بدون اجتناب آن به محیط زیست، در این پروژه روش‌های احتمالی فیزیکی موثر و ارزان‌قیمت برای کاهش خسارت پرندگان بررسی شد. پروژه حاضر از پاییز 1398 تا تابستان 1400 در استان‌های خراسان شمالی، گلستان، ایلام و کرمانشاه اجرا شد. سطح قطعه‌های آزمایشی 20×20 متر (400 مترمربع) و تیمارها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار بودند. تیمارها روی تیرک‌های یک متری و در ردیفی به طول 10 متر نصب شدند که فاصله ردیف‌ها برای نصب تیمار نوار اسپانیایی 10 متر (سه ردیف) و برای بقیه تیمارها 5 متر از یکدیگر (پنج ردیف) بود. شش تیمار شامل: 1- سه ردیف نوار دورکننده اسپانیایی (EcoBirdNex) به طول 10 متر در هر ردیف، 2- پنج ردیف کیسه‌های پلاستیکی بزرگ سفید و دسته‌دار (ارتفاع کیسه 60-50 سانتیمتر) با فاصله 5 متر، 3- پنج ردیف نوار نایلونی سفیدرنگ (نخ شیرینی) به تعداد 5 نخ به طول 5 و 5 نخ به طول10 متر، 4- پنج ردیف نخ‌های سفید به طول 5 متر با مهره‌های یونولیتی در فاصله 50 سانتیمتر، 5- پنج ردیف لوله نایلونی به قطر تقریبی 15 سانتیمتر، و به طول 5 متر و با فاصله 5 متر از یکدیگر و 6- شاهد مورد آزمایش قرار گرفتند. نصب تیمارها، پس از بروز آثار خسارت پرندگان در مزارع کلزا و یافتن مزارع مناسب، آغاز شد. زمان نمونه‌برداری‌ها، 1، 2، 3 و 4 هفته پس از نصب تیمارها انجام شد. در هر قطعه، تعداد 10 کادر یک مترمربعی به طور تصادفی انتخاب و درصد بوته‌های خسارت‌دیده توسط پرندگان نسبت به کل بوته‌ها شمارش و محاسبه شدند. نتایج داده‌ها میان قطعه‌های تیمار و شاهد و نیز میان هفته‌ها، با استفاده از آزمون مقایسه میانگین‌های یک طرفه (One-way ANOVA) و نیز آزمون فاکتوریل (Univariate) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آزمون فاکتوریل نشان داد که اثر جداگانه تیمارها در استان کرمانشاه در هر دو سال، در استان خراسان شمالی و ایلام در سال 1398 و در استان گلستان در سال 1399 معنی‌دار بود (P<0.05). اثر جداگانه هفته در استان‌های گلستان، ایلام و کرمانشاه در هر دو سال و در استان خراسان شمالی در سال 1398 معنی‌دار بود (P<0.05). همچنین آزمون فاکتوریل نشان داد که اثر ترکیبی تیمار و هفته در استان‌های گلستان، ایلام و کرمانشاه در هر دو سال و در استان خراسان شمالی در سال 1399 معنی‌دار بود (P<0.05) ولی در استان خراسان شمالی در سال 1398، اثر ترکیبی آن‌ها معنی‌دار نبود (P>0.05). در یک نتیجه‌گیری، تیمارها با شاهد اختلاف معنی‌داری داشتند و می‌توان از میان تیمارهای آزمایش‌شده، تیمار پلاستیک دسته‌دار و نوار اسپانیایی را که از دیدگاه آماده‌سازی و هزینه اقتصادی بهتر بودند، به عنوان دو روش کاربردی و موثر برای کاهش خسارت پرندگان برگزید. این دو تیمار، دارای دو کارکرد هم‌زمان برای ایجاد مانع دیداری و شنیداری هستند که تاثیر آن‌ها را بیشتر کرده است. دربارۀ تاثیر هفته‌ها نمی‌توان به یک جمع‌بندی پایانی رسید و تنها می‌توان آن را برای تکرار آزمایش‌ها در نظر گرفت.
: Because of the importance of bird damage to oilseed rape plants, it is necessary to find effective methods to reduce bird damage rate. Chemicals and pesticides are usually expensived and have side effects in environment. In this project, we tried to study some low-cost physical methods in North Khorasan, Golestan, Ilam and Kermanshah provinces during autumn 2019 to summer 2021. Experiments were conducted in 400 m2 plots using Completely Randomized Block Design with three replications. Treatments were installed on 1 m wooden sticks in rows 10 m length and 5 m inter-distance (but 10 m inter-distance only for Spanish tape). Treatments were consisted of: 1. Spanish tape, (EcoBirdNex) in 3 rows, 2. Large white plastic bags in 5 rows, 3. A group of 10 white nylon stripes (5 stripes with 5 m and 5 with 10 m length) in 5 rows, 4. Nylon strips with white ionolite pieces with 50 cm inter-distance in 5 rows, 5. Plastic tubes in 5 m length in 5 rows, 6. Control. Sampling were conducted while implementing treatments, 1, 2, 3 and 4 weeks after treatments. In every sampling time, ten quadrates of 1×1 m2 were randomly applied in each treatment. Total number of damaged and undamaged plants were registered and the percentage of damaged plants was calculated accordingly. Results were analysed using One-way Anova and Univariate analyses in SPSS 26.0 software. Univariate analysis showed that effects of treatments was significant in Kermanshah in both years, in North Khorasan and Ilam in 2019 and in Golestan in 2020 (P<0.05). Effects of weeks was significant in Golestan, Ilam and Kermanshah in both years, and in North Khorasan in 2019 (P<0.05). Univariate analysis showed that combined effects of treatments and weeks was significant in Golestan, Ilam and Kermanshah in both years, and in North Khorasan in 2020 (P<0.05) but was not significant in North Khorasan in 2019 (P>0.05). In a conclusion, treatments showed significant difference with control and among the treatments, plastic bags and Spanish stripes can be chosen in view of preparation of treatments and economic cost. These two methods have simultaneously two functions; physical sight barrier and making nuisance. Regarding the effect of weeks, it could not be concluded but can only be regarded as repeats in experiments.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی