رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر ساليسيليک اسيد و کلريد کلسيم بر عمر پس از برداشت و ويژگيهاي کمي و کيفي ميوه ذغال اخته جمع آوري شده از منطقه الموت قزوين "


شماره شناسایی : 18873424
شماره مدرک : ۶۱۴۴۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : قاسمي، شيوا
: نجاتيان، محمدعلي
: قاسمي، مصطفي
: گلمحمدي، مجيد
: خسروي نژاد، اعظم
: سميعي راد، زهره
عنوان اصلي : اثر ساليسيليک اسيد و کلريد کلسيم بر عمر پس از برداشت و ويژگيهاي کمي و کيفي ميوه ذغال اخته جمع آوري شده از منطقه الموت قزوين
نام نخستين پديدآور : قاسمي، شيوا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Effect of salicylic acid and calcium chloride on post-harvest life and quantitative and qualitative characteristics of fruit of cornelian cherry(Cornus mas L.) in Alamut region in Ghazvin province
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱۶۱۴۴۲
: شماره طرح : 2-51-33-056-980516
: سامانه سمپات
توصیفگر : زغال اخته
: سفتی
: عمر انباری
: آنتوسیانین
خلاصه یا چکیده : زغال اخته ميوه اي بسيار فسادپذير است که براي کاهش ضايعات به مديريت مناسب پس از برداشت نياز دارد. با هدف افزايش عمر پس از برداشت و عرضه محصول به بازار با استفاده از تيمارهاي پس از برداشت کلريد کلسيم و ساليسيليک اسيد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سال¬های 1398 و 1399 انجام شد. فاکتورها شامل پنج سطح غوطه¬وري (کلريد کلسیم 60 ميلي مولار، کلريد کلسيم 80 ميلي مولار، ساليسيليک اسيد 1 ميلي مولار، ساليسيليک اسيد 2 ميلي¬مولار و آب مقطر به عنوان شاهد) ، چهار زمان انبارماني (0، 10 ، 20 و 30 روز) و دو ژنوتيپ زغال اخته (KKP2، Hir) بودند. نمونه میوه¬های زغال¬اخته در مرحله بلوغ (بیش از 90درصد قرمزی پوست میوه) برداشت و تحت تیمار با کلرید کلسيم و سالیسیلیک اسید قرار گرفتند. در زمان¬های 0، 10 ، 20 و 30 روز از انبارمانی، صفات مختلف فيزيکوشيميايي ميوه¬ها مورد بررسي قرار گرفت. نتایج نشان داد میانگین سفتی و قند میوه ژنوتیپ KKP2 کمتر از ژنوتیپ Hir بود، اما میزان کاهش وزن بیشتر بود. دو ژنوتیپ از نظرpH و اسید قابل تیتر تفاوت معنی¬داری نشان ندادند. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین از دست رفتن وزن میوه در بین تیمارها به ترتیب متعلق به تیمار آب مقطر (98/3 درصد) و تیمار کلرید¬کلسیم 80 میلی¬مولار (94/1 درصد) بود. استفاده از تيمارهای کلريد کلسيم و سالیسیلیک اسید در مقايسه با تیمار آب¬مقطر باعث افزايش شاخص¬هاي مورد -بررسی شامل سفتی بافت، اسیدیته قابل تیتراسیون، اسیدآسکوربیک، آنتوسیانین و فنل شد. در بین تیمارهای غوطه¬وری، بیشترین و کمترین مقدار سفتی (642/0 – 56/0 کیلوگرم¬نیرو )، اسید قابل تیتر (98/1 – 78/1 درصد )، و اسيد¬آسکوربيک (79/55 – 5/44 میلی¬گرم در 100 گرم)، به ترتیب متعلق تیمار کلرید کلسیم 60 میلی¬مولار و آب مقطر بودند. تفاوت بین تیمار کلرید¬کلسیم 60 و 80 میلی¬مولار معنی¬دار نبود. بنابراین کاربرد کلریدکلسیم در درجه اول و سالیسیلیک اسید در درجه بعدی در افزایش عمر انباری میوه زغال¬اخته موثر می¬باشد.
: Cornelean cherry is a very perishable fruit that requires proper postharvest management to reduce its wastes. In order to increase the post-harvest life and market quality of the fruit using post-harvest treatments of calcium chloride and salicylic acid, a factorial experiment was conducted based on a completely randomized design in 2019 and 2020. Factors were included five immersion levels (60 mM calcium chloride, 80 mM calcium chloride, 1 mM salicylic acid, 2 mM salicylic acid and distilled water as a control), four storage times (0, 10, 20 and 30 days) and two cornelian cherry genotypes (KKP2, Hir). Fruit samples were harvested at maturity (more than 90% of red skin) and immersion treatments were applied on them. At 0, 10, 20 and 30 days of storage, different physicochemical traits of fruits were studied. The results showed that the mean firmness and TSS content of KKP2 genotype was lower than Hir genotype, but the rate of weight loss was higher. The results showed that the two genotypes did not show significant differences in terms of pH and titratable acidity. The results showed that the highest and lowest fruit weight loss among the treatments belonged to the distilled water treatment (3.98%) and the 80 mM calcium chloride treatment (1.94%), respectively. The use of calcium chloride and salicylic acid treatments increased the indices of tissue firmness, titratable acidity, ascorbic acid, anthocyanin and phenol in comparison with distilled water treatment. Among immersion treatments, the highest and lowest firmness (0.642 - 0.56 kg N), titratable acid (1.98 - 1.78%), and ascorbic acid (55.79 – 44.5 mg / 100 g) belonged to 60 mM calcium chloride treatment and distilled water, respectively. The difference between 60 and 80 mM calcium chloride treatments was not significant. The lowest fruit weight loss was obtained in 80 mM calcium chloride treatment. Therefore, the use of calcium chloride in the first and salicylic acid in the second degree is effective in increasing the shelf life of cornelian cherry fruit.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی