رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان همدان "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873413
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۰۲
سرشناسه : محمدی‏ ، ، غلامعلی‏
عنوان : بررسی کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان همدان [پایان نامه]
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه بوعلی سینا
سال تحصیل : ۱۳۹۸
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرورش و مدیریت تولید طیور
صفحه شمار : ۱۳۵ص
چکيده : هدف از این پژوهش بررسی کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان همدان بود. برای این منظور 222 واحد پرورش مرغ گوشتی در استان همدان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه بندی متناسب با حجم به کمک فرمول¬کوکران انتخاب شدند. جمع آوردی داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه، برای یک دوره پرورش فصول پاییز یا زمستان انجام شد. کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها به کمک نرم افزار DEA برآورد گردید. سپس با استفاده از نرم افزار spss نسخه 17 ارتباط کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی و پارامترهای ویژگی فردی مدیر (سن و تجربه‌، جنسیت‌، میزان تحصیلات‌، رشته تحصیلی‌، گذراندن دوره آموزشی، نام دوره آموزشی)، وضعیت مالکیت واحد پرورش مرغ گوشتي، وضعیت و نوع فعالیت مدیر، نوع سیستم پرورش، ظرفیت واقعی، مساحت سالن‌ها و تراکم جوجه ریزی‌، نوع سیستم گرمایشی، کیفیت جوجه یک روزه خریداری شده، محل تامین جوجه یک روزه، سویه جوجه یک روزه خریداری شده، چگونگی تهیه خوراک، محل تامین اقلام خوراک، نحوه تهیه فرمول خوراک، میانگین ضریب تبدیل، درصد تلفات، میانگین طول دوره پرورش و وزن زنده هنگام فروش بررسی شده است. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی فنی واحد های پرورش مرغ گوشتی برابر 2/54 درصد است. به طور متوسط واحدهای پرورش مرغ گوشتی با 8/45 درصد عدم کارایی فنی مواجه هستند. واحدهایی که خوراک مورد نیاز خود را در داخل مرغداری تهیه کردند، دارای سیستم بسته بودند، سیستم گرمایشی فن جت استفاده کردند، به صورت شرکت رسمی اداره شدند، طول دوره پرورش زیر 51 روز داشتند‌، ضریب تبدیل زیر 9/1 به 1 داشتند، دارای درصد تلفات زیر 4 درصد بودند، جوجه ریزی با تراکم 9 تا 12 قطعه در مترمربع استفاده کردند، جوجه یک روزه خود را از دفاتر تهیه جوجه یک روزه خریداری و همینطور از سویه کاب جهت پرورش استفاده کردند نسبت به واحدهای دیگر از کارایی فنی بالاتری برخوردار بودند. همچنین تفاوت معني داري ازنظر ميزان کارایی فنی در مدیران مرغداری از سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و دوره های آموزشی آنها مشاهده نگردید. 91 درصد (202 واحد) واحدهای پرورش مرغ گوشتی دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس هستند.نتیجه¬گیری کلی: به طور کلی می¬توان گفت که کارایی فنی واحد¬های پرورش مرغ گوشتی در استان همدان در سطح پایینی قرار دارد.
: The purpose of this study wase investigate the technical efficiency of broiler production farms in Hamadan province. For this purpose 222 broiler production farms in Hamadan province were selected using volume sampling method using cochrans formula. Data collection wase done by completing a questionnaire for a fall or winter breeding period. The technical efficiency of broiler production farms was estimated using DEA software.Then using SPSS software version 17 the relationshipbetween the technical efficiencyof broiler production farms and the parameters of the managers personal charactristics (age and experience,gender, level of education field of study, training course, training course name), ownership status of broiler production farm, status and type of manager activity,type of breeding system, actualcapacity, hall area and hatachery density,type of heating system, quality of purchased day-old chick, place of supply of day-old chick,strain of purchased one-day- old chicken, how to prepar feed place of supply feed items, how yo prepare formula, average conversion ratio, percentage of losses, average breeding period and live weight at the time of sale have been investigated.The results showed that the average technical efficiency of broiler production farms is 54.2% on average, broiler farms face 45.8% technical inefficiency, units that provided their feed inside the poultry farm had a closed system used a fan jet heating system, were operated period of less than 51 days, and had a conversion ratio of less than 1.9 to 1. They had a mortality rate less than 4% they used hatacheries with a density of 9 to 12 pieces per square meter, they enjoyed.Also there was no significant difference in term of technical efficiency in poultry managers from their level of education, field of study and training course. 91%(202 units) of broiler production farms have increasing efficiency compared to the scale.Coclusion: In general, it can be said that the technical efficiency of broiler production farms in Hamadan province is at a low level.
توصیفگر : کارایی‌ فنی
: مرغ گوشتی
: تحلیل پوششی داده
شناسه افزوده : احمدی‏ ، احمد‏
شناسه افزوده : ‏دانشگاه بوعلی سینا
عنوان ديگر : The studying of technical efficiency of broiler production farms in Hama dan province
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی