رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعه لاین‌های گندم مربوط به آزمایشات مقایسه عملکرد ایستگاهی، مقدماتی و پیشرفته اقلیم گرم و مرطوب شمال، ژنوتیپ‌های منتخب و مواد دریافتی از خارج در سال 1399 از نظر مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله "


شماره شناسایی : 18873412
شماره مدرک : ۶۱۱۳۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : ملیحی‌پور، علی
: دهقان، محمدعلی
: شهبازی، کمال
: حسن‌بیات، زهره
: ناصری، عزیز
: ابراهیمی‌میمند، اسمعیل
عنوان اصلي : مطالعه لاین‌های گندم مربوط به آزمایشات مقایسه عملکرد ایستگاهی، مقدماتی و پیشرفته اقلیم گرم و مرطوب شمال، ژنوتیپ‌های منتخب و مواد دریافتی از خارج در سال 1399 از نظر مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Study of the lines of PWSN-N-99, PRWYT-N-99, ARWYT-N-99, selected genotypes, and international wheat germplasm obtained in 2020 in terms of resistance to Fusarium head blight (FHB)
صفحه شمار : ۵۱ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰۶۱۱۳۶
: شماره طرح ۹۹۱۲۱۹-۱۳۹-۰۳-۰۳-۰
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : بيماري بلایت فوزاریومی سنبله ناشی از قارچ Fusarium graminearum، یکی از مهمترین بيماريهای گندم در ايران است که به‌ویژه در اقلیم گرم و مرطوب شمال به این محصول خسارت وارد میکند. پروژه حاضر به منظور بررسی واکنش 589 ژنوتیپ آزمایشی گندم متشکل از 52 لاین مربوط به آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی ایستگاهی (PWSN)، 246 لاین مربوط به آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت مقدماتی (PRWYT) و 50 لاین مربوط به آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت پیشرفته (ARWYT) اقلیم گرم و مرطوب شمال در سال 1399 به همراه 56 ژنوتیپ منتخب بخش تحقیقات غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، 44 لاین مربوط به بیست و دومین خزانه فوزاریوم (22FHBSN-2020) دریافتی از مرکز بین‌المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT)، 65 لاین دریافتی از فرانسه و 76 رقم/لاین دریافتی از چین نسبت به این بیماری در شرایط مزرعه در دو منطقه گرگان و مغان اجرا گردید. بررسی واکنش این ژنوتیپها نسبت به بیماری در شرایط آلودگی مصنوعی از طریق اسپورپاشی انجام شده و یادداشت‌برداری از بیماری سه هفته بعد از مایه‌زنی انجام گردید. نتایج بررسی حاضر نشان داد که بین 50 تا 71 درصد از لاینهای مربوط به آزمایشهای PWSN، PRWYT و ARWYT با دارا بودن میانگین شاخص بیماری پایینتر یا مساوی 5 /12% در دو منطقه گرگان و مغان، دارای سطح قابل قبولی از مقاومت در برابر بیماری بودند. به همین ترتیب، حدود 34% از ژنوتیپهای منتخب بخش، حدود 60% از مواد بیست و دومین خزانه فوزاریوم، حدود 37% از لاینهای فرانسوی و حدود 17% از ارقام و لاینهای دریافتی از چین از نظر مقاومت به بیماری در وضعیتی مشابه و مطلوب قرار گرفتند. واژه‌هاي كليدي:ژنوتیپ، PWSN، PRWYT، ARWYT ، خزانه فوزاریوم، Fusarium graminearum
: Fusarium head blight (FHB), caused by Fusarium particularly Fusarium graminearum, is one of the most important diseases of wheat especially in northern parts of Iran. In the present project, the reaction of 589 wheat genotypes including 52 lines of the Preliminary Wheat Screening Nursery (PWSN), 246 lines of the Preliminary Regional Wheat Yield Trials (PRWYT), and 50 lines of the Advanced Regional Wheat Yield Trials (ARWYT), all from the north warm and humid climate wheat breeding program of Cereal Research Department (CRD), Seed and Plant Improvement Institute (SPII) in 2020, along with 56 CRD selected wheat genotypes, 44 lines of the 22th FHB Screening Nursery (22FHBSN-2020) received from CIMMYT, 65 French lines, and 76 Chinese cultivars/lines was determined to FHB under field conditions in two locations, Gorgan and the Moghan, Iran. The experiments were carried out under spray inoculations and the genotypes were scored for disease three weeks after the inoculations. Results of the present study showed that 50-71% of the lines of PWSN, PRWYT, ARWYT experiments had an average disease index of ≤12.5% from Gorgan and Moghan, indicating an acceptable level of disease resistance. Similarly, ≈34% of CRD selected genotypes, ≈60% of the 22FHBSN lines, ≈37% of French lines, and ≈17% of Chinese lines had an average disease index of ≤12.5% from two locations. Keywords: Genotype, PWSN, PRWYT, ARWYT, Fusarium nursery, Fusarium graminearum
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی