رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين اصالت و خلوص ژنتيکي پارتهاي بذري برنج با استفاده از شاخص هاي ريخت شناسي در کرت‌هاي کنترلي سال زراعي 1400 "


شماره شناسایی : 18874955
شماره مدرک : ۶۲۰۱۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : شايان فر، علي
: هادي نژاد، حسن
: مسلم خاني، کبري
: احساني آملي، بهروز
: حاجيلويي، سعيد
: هادي نژاد رزيني، نادر
: حسيني ايمني، سيد صادق
: غلامي، حسن
عنوان اصلي : تعيين اصالت و خلوص ژنتيکي پارتهاي بذري برنج با استفاده از شاخص هاي ريخت شناسي در کرت‌هاي کنترلي سال زراعي 1400
نام نخستين پديدآور : شايان فر، علي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Determination of genetic integrity & purity of rice seed lots using morphological indicators in control plots in crop year 2021
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۲۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲۶۲۰۱۶
: شماره طرح : 2-08-08-022-001138
: سامانه سمپات
توصیفگر : برنج
: بذر
: کرت¬های کنترلی
: رقم
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسی 41 نمونه بذر از 10 رقم معرفی شده برنج که در چرخه تولید بذر رسمی کشور در دو استان مازندران و گیلان و در طبقات بذری پرورش3، مادری و گواهی شده قرار دارند، کرت‌های کنترلی به مساحت حدودی 20 مترمربع (8 خط به فواصل نشا 25 در 25 سانتی¬متر و طول 10 متر) در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) کشت شدند. علاوه بر این 10 نمونه اصیل ارقام، از مؤسسه تحقیقات برنج دریافت گردید و به عنوان کرت¬های کلکسیون مرجع کشت شد. ابتدا با مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی منطبق بر دستورالعمل (UPOV)، ارقام شرکت کننده در کلکسیون مرجع و نمونه‌های شرکت کننده در مزرعه کرتهای کنترلی، اصالت نمونه‌های بذری، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفت، سپس تعداد بوته‌های سایر ارقام و سایر گونه‌ها در هر کرت کنترلی با مشاهده و شمارش تعیین و در مقایسه با استانداردهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) درصد خلوص ژنتیکی محموله‌های بذری شمارش و محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که از مجموع 41 نمونه (10 رقم) مورد بررسی به ترتیب 25 و 16 نمونه مرتبط با استان گیلان و مازندران بود. از 41 نمونه، تعداد 35 نمونه استاندارد بودند و 5 نمونه از حیث اصالت و 6 نمونه از حیث خلوص رد شدند. هر 5 رقم ردی اصالت مرتبط با رقم فجر طبقه پرورش 3 (یک نمونه)، مادری (یک نمونه) و گواهی شده (سه نمونه) در استان مازندران بودند. از شش نمونه رد شده از نظر خلوص نیز، تعداد 4 رقم مرتبط با گیلان (آنام (پرورش 3، یک نمونه)، خزر (پرورش 3، یک نمونه)، گیلار (پرورش 3، یک نمونه)، گیلانه (مادری، یک نمونه)) و 2 رقم مرتبط با مازندران (تیسا (مادری، یک نمونه)، ندا (پرورش 3، یک نمونه)) بودند.
: Post-control seeds were cultivated in the area with 20 square meters (8 lines with 25 in 25 cm interval and 10 m length) in Rice Institute of Mazandaran Branch (Amol) in order to investigate 41 seed samples from 10 introduced rice cultivars classified in pre-basic, basic and certified in the official seed cycle of the country which were collected from two provinces (Mazandaran and Gilan). Moreover, 10 original cultivar samples were received from Rice Research Institute of Iran (RRII) which were cultivated as reference collection. Firstly, cultivars participant in reference collection and seed samples of post-control fields were assessed in terms of integrity of seed samples by comparing morphological features complied with introductions (UPOV). Then, plants of other cultivars and species in each post control were determined by observation and counting, and genetic purity percentage of seed samples were counting and calculated by comparing to standards of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Results indicated that from investigated 41 total seed samples (10 cultivars), 25 and 16 samples belonged to Gilan and Mazandaran, respectively. The 35 cultivars were standard and 5 cultivars due to integrity and 6 cultivars due to genetic purity were rejected in 41 total samples. Each 5 rejected samples because of integrity were relevant to Fajr cultivar which were classified in pre-basic (one sample), basic (one sample), and certified (3 samples) of Mazandaran. From 6 rejected samples because of purity 4 samples were relevant to Gilan (Annam, pre-basic, one sample), Khazar (pre-basic, one sample), Gilar (pre-basic, one sample), Gilaneh (basic, one sample), and two cultivars were related to Mazandaran, Tissa (basic, one sample) and Neda (pre-basic, one sample).
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی