رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي سازگاري و مقايسه عملکرد دانه و خصوصيات زراعي لاين‌هاي جديد کنجد در مناطق گرم جنوب ايران "


شماره شناسایی : 18874929
شماره مدرک : ۶۲۰۰۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : قدرتي، غلامرضا
: الحاني، ابوالقاسم
: کياني، داود
: قدرتي، غلامرضا
: آئين، احمد
: دانائي، اميرخسرو
: بخشي، بهنام
: شريعتي، فرناز
: زاده دباغ، غفور
: کشت گر خواجه داد، محمد
: مبيني راد، حبيب
: خورسندحسن آبادي، عبدالقادر
: خياطي، قاسم
: ميرزايي، ناصر
عنوان اصلي : ارزيابي سازگاري و مقايسه عملکرد دانه و خصوصيات زراعي لاين‌هاي جديد کنجد در مناطق گرم جنوب ايران
نام نخستين پديدآور : قدرتي، غلامرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of adaptation and comparison of seed yield and agronomic characteristics of new lines of sesame in warm-south regions of Iran
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۲۰۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸۶۲۰۰۲
: شماره طرح : 0-71-03-086-980565
: سامانه سمپات
توصیفگر : سازگاری
: عملکرد دانه
: کنجد
: لاین برتر
: مناطق گرم
خلاصه یا چکیده : این بررسی در طی سالهای 1398 و 1399 با هدف ارزیابی سازگاری عملکرد دانه در لاین‌های خالص کنجد و رسیدن به ارقام برترکنجد در مناطق گرم صورت ‌گرفت. در این راستا، 10 لاین برگزیده از آزمایشات مقدماتی عملکرد همراه با شش رقم محلی از مناطق مورد آزمایش (جمعاً 16 تیمار آزمایشی) در قالب یک طرح بلوك كامل با سه تکرار برای دو سال در شش منطقه گرم جنوب کشور مورد مقايسه قرار گرفتند. با توجه به معنی‌دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ‌ها در محیط، نتایج در هرمنطقه به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. در دزفول لاین شماره 305 با عملکرد 1987 کیلوگرم در هکتار لاین برگزیده با 5 درصد برتری نسبت به رقم محلی دزفول (شاهد دزفول با توجه به گستره کشت در منطقه) بود. در داراب لاینهای 310 و 305 به ترتیب با عملکرد دانه 1253 و 1205 کیلو در هکتار نسبت به رقم داراب 1 با عملکرد 1070 کیلوگرم برتری داشتند.در بهبهان لاین شماره 307 با عملکرد 1078 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم محلی بهبهان به میزان 96 درصد برتری داشت. در منطقه برازجان رقم دشتستان 2 با عملکرد 1854 کیوگرم در هکتار تیمار برتر بود و در بین لاین‌های جدید لاین شماره 303 با عملکرد 1585 کیلوگرم در هکتار برتر از سایر لاینها بود. در منطقه زابل لاین شماره 303 با عملکرد دانه 1069 کیلوگرم در هکتار برتر از سایر تیمارها بوده و نسبت به رقم محلی سیستان 25 درصد برتری داشت. در منطقه جیرفت لاین شماره 307 با عملکرد 1494 کیلوگرم در هکتار برتر از سایر ارقام بوده و نسبت به شاهد (رقم هلیل)42 درصد برتری داشت. بررسی بای پلات چند ضلعی منجر به شناسایی سه ژنوتیپ برتر و سه محیط بزرگ شد و ژنوتیپ‌های مناسب در هر محیط مشخص شد. محیط اول شامل مناطق دزفول و داراب با ژنوتیپ برتر شماره 305، محیط دوم شامل مناطق بهبهان، برازجان و جیرفت با ژنوتیپ برتر شماره 307 و محیط سوم شامل منطقه زابل با ژنوتیپ برتر شماره 303 بود. بررسی همزمان پایداری و عملکرد ژنوتیپ‌ها با استفاده از بای پلات مختصات محیط متوسط نیز نشان داد که ژنوتیپ‌های شماره 302 و 307 از پایداری و عملکرد مطلوبی برخوردار هستند. لذا ژنوتیپ‌های شماره 302، 303، 305 و 307 در ابتدا برای پروژه‌های تحقیقاتی بیماریها و سپس برای پروژه‌های ترویجی در مناطق دزفول، داراب، بهبهان، زابل، برازجان و جیرفت پیشنهاد می‌شوند.
: This study was conducted during the years 2019 and 2020 with the aimed to evaluate the grain yield compatibility in sesame pure lines and reach the best sesame cultivars in warm regions. In this regard, were compared 10 selected lines of preliminary yield tests with six local cultivars from the warm areas (16 experimental treatments in total) in a randomized complete block design with three replications for two years in six warm locations. Due to the significant interaction of genotypes in the environment, the results in each region were examined separately. In Dezful, line number 305 with a yield of 1987 kg per hectare was the preferred line with a 5% advantage over the local cultivar of Dezful. In Darab, lines number 310 and 305 with grain yield of 1253 and 1205 kg/ha, respectively, were superior to the Darab-1cultivar of Darab with a yield of 1070 kg/ha. In Behbahan, line number 307 with a yield of 1078 kg/ha was 96% superior to the local cultivar of Behbahan. In the Borazjan region, Dashtestan-2 cultivar with a yield of 1854 kg/ha was the ideal treatment, and among the new lines, line number 303 with a yield of 1585 kg/ha was superior to other lines. In the Zabol region, line number 303 with a grain yield of 1069 kg/ha was superior to other treatments and was 25% superior to the local cultivar of Sistan. In the Jiroft region, line number 307, with a yield of 1494 kg/ha, was superior to other cultivars and was 42% superior to the Haleil cultivar (local Jiroft). The polygon-view of the GGE biplot recognized three superior genotypes and three mega environments so that the best genotypes within each environment were determined. The first mega environment included Dezful and Darab regions with superior genotype number 305, the second mega environment included Behbahan, Borazjan and Jiroft regions with superior genotype number 307 and the third mega environment included the Zabol region with superior genotype number 303. Simultaneous evaluation of yield and stability through average environment coordinate biplot showed that genotypes 302 and 307 have good stability and performance. Therefore, genotypes number 302, 303, 305, and 307 are recommended for extension projects in Dezful, Darab, Behbahan, Zabol, Borazjan and Jiroft.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی