رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي ميزان توليدات علمي پژوهشگران ايراني در حوزه‌ تنوع زيستي کشاورزي بر اساس داده‌هاي پايگاه اطلاعاتي اسكوپوس از ابتدا تا پايان سال 2020 "


شماره شناسایی : 18874926
شماره مدرک : ۶۱۹۹۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : شهميرزادي، طيبه
: اشکني پور، ناصر
: بهمن آبادي، عليرضا
: اميرحسيني، مازيار
: ذبيحي فريديان، فاطمه
عنوان اصلي : بررسي ميزان توليدات علمي پژوهشگران ايراني در حوزه‌ تنوع زيستي کشاورزي بر اساس داده‌هاي پايگاه اطلاعاتي اسكوپوس از ابتدا تا پايان سال 2020
نام نخستين پديدآور : شهميرزادي، طيبه
عنوان اصلي به زبان ديگر : A study of the scientific production of Iranian researchers in the field of agricultural biodiversity based on Scopus database until 2020
وضعیت انتشار : تهران: ستاد، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸۶۱۹۹۸
: شماره طرح : 2-27-30-003-000139
: سامانه سمپات
توصیفگر : تولیدات علمی، علم‌سنجی، تنوع زيستي، كشاورزي، ایران
خلاصه یا چکیده : در اين پژوهش با استفاده از داده‌هاي گردآوری‌شده از پايگاه اطلاعاتي اسكوپوس، توليدات علمي پژوهشگران ایرانی در حوزه تنوع زیستی كشاورزي از ابتدا تا پايان سال 2020 ميلادي بررسي شده است. هدف كلي اين پژوهش، شناسایی وضعيت تولـيد اطلاعات علمي توسط پژوهشگران ایرانی در حوزه تنوع زیستی كشاورزي با استفاده از شاخص‌هاي علم‌سنجي است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد از سال 1996 تا سال 2020 در مجموع 1053 مدرک از پژوهشگران یادشده منتشر شده است. به لحاظ موضوعی، بیشترین مقالات در زمینه کشاورزی و علوم زیستی با 670 عنوان (63/63%)،بوده است. از نظر تنوع مدارک، بیشترین مدارک منتشر شده از نوع مقالات پژوهشی با 936 عنوان (89/%88)، بوده است. بيشترين مقاله‌هاي پژوهشگران ایرانی در حوزه تنوع زیستی در نشریه Journal Of Environmental Studies با چارک 4 و با 36 عنوان مقاله منتشر شده است. بر اساس شاخص هرش، حسین آخانی از دانشگاه تهران با کسب شاخص هرش 11 بالاتر از سایر پژوهشگران قرار گرفته است. مقاله Plant biodiversity of Hyrcanian relict forests, N Iran: An overview of the flora, vegetation, palaeoecology and conservation با 142 استناد و با تالیف حسین آخانی از دانشگاه تهران، بالاترین استناد را نسبت به دیگر مقالات داشته است. از نظر تعداد مقاله، حسین آخانی از دانشگاه تهران و حسن وطن دوست از دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تعداد 13 مقاله، پركارترين نويسندگان بوده‌اند. از نظر ميانگين تعداد استناد به هر مقاله، مظفر شریفی از دانشگاه رازی کرمانشاه با 50/143%، برترين جايگاه‌ را در این حوزه به خود اختصاص داده‌ است. این پژوهشگران همچنین با همتایان خود به ترتیب از کشورهای آلمان با 115 مقاله (92/10%)، ایالات متحده امریکا با 85 (07/8%) مقاله و استرالیا با 55 مقاله (22/5%) داشته‌اند. بررسی مدارک منتشر شده نشان می‌دهد روند انتشار مقالات به ویژه از سال 2013 به این سو روندی افزایشی داشته است. دانشگاه تهران با مشاركت در تعداد 214 عنوان (32/20%)، دانشگاه آزاد اسلامی با مشاركت در 182 عنوان (28/17%) و دانشگاه فردوسی مشهد با تعداد 70 عنوان (65/6%) به ترتيب بيشترين مشاركت را در نشر توليد علمي حوزه تنوع زیستی داشته‌اند.
: In this study, using the data collected from the Scopus database, the scientific products of Iranian researchers in the field of agricultural biodiversity from the beginning to the end of 2020 have been studied. The general purpose of this study is to identify the status of scientific information production by Iranian researchers in the field of agricultural biodiversity using scientometric indicators. The results show that from 1996 to 2020, a total of 1053 documents of the mentioned researchers were published. Thematically, the most articles in the field of agriculture and life sciences with 670 titles (63.63%). In terms of diversity of documents, the most published documents were research articles with 936 titles (88.89%). Most of the articles of Iranian researchers in the field of biodiversity have been published in the Journal of Environmental Studies in the 4th quarter with 36 titles. According to the Hersh index, Hossein Akhani from the University of Tehran is 11th higher than other researchers with the Hersh index. Plant biodiversity of Hyrcanian relict forests, N Iran: An overview of flora, vegetation, palaeoecology and conservation with 142 citations and written by Hossein Akhani from the University of Tehran, has the highest citation compared to other articles. In terms of number of articles, Hossein Akhani from the University of Tehran and Hassan Vatandoost from Tehran University of Medical Sciences were the most prolific authors with 13 articles. In terms of the average number of citations per article, Mozaffar Sharifi from Razi University of Kermanshah with 143.50%, has the highest position in this field. These researchers also had with their counterparts from Germany with 115 articles (10.92%), the United States with 85 (8.07%) articles and Australia with 55 articles (5.22%), respectively. An examination of the published documents shows that the trend of publishing articles, especially since 2013, has been increasing. University of Tehran with participation in 214 titles (20.32%), Islamic Azad University with participation in 182 titles (17.28%) and Ferdowsi University of Mashhad with 70 titles (6.65%) respectively have the highest participation in publishing Scientific production in the field of biodiversity.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی