رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي سازگاري و پايداري لاينهاي اميدبخش گندم نان در آزمايشهاي يكنواخت سراسري اقليم گرم و مرطوب شمال كشور (21ERWYT-N98) "


شماره شناسایی : 18874872
شماره مدرک : ۶۱۹۹۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : خدارحمي، منوچهر
: سوقي، حبيب اله
: فلاحي، حسين علي
: عمراني، علي
: سيدي، فرامرز
عنوان اصلي : بررسي سازگاري و پايداري لاينهاي اميدبخش گندم نان در آزمايشهاي يكنواخت سراسري اقليم گرم و مرطوب شمال كشور (21ERWYT-N98)
نام نخستين پديدآور : خدارحمي، منوچهر
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of yield stability and adaptation of promising bread wheat lines in Elite Regional Wheat Yield Trials in northern warm and humid zone (21ERWYT-N98)
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱۶۱۹۹۲
: شماره طرح : 0-03-03-225-980849
: سامانه سمپات
توصیفگر : اقليم شمال ، پايداري عملكرد دانه، لاين¬هاي امیدبخش،گندم نان
خلاصه یا چکیده : به منظور مطالعه سازگاري لاين‌هاي امید بخش گندم نان، تعداد 18 لاين به همراه دو رقم شاهد (تیرگان و کلاته) به مدت دوسال در چهار ايستگاه تحقيقاتي اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور(گرگان، ساری، گنبد و مغان) در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي (RCBD ) با سه تكرار كشت گردید. كليه لاین¬ها در اين بررسي از نظر بيماريها شامل زنگ‌هاي زرد، قهوه‌اي، سیاه، فوزاريوم سنبله(Scab)، سپتوریز برگی و سفيدك حقيقي در خزانه‌هاي بيماري ها تحت شرايط مصنوعي (Mist Irrigation System ) و تلقيح مصنوعي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند. به منظور سنجش سازگاري و پايداري عملكرد لاین ها از روش غير پارامتري رتبه عملکرد Rank) ( و از روش گرافیکی GGE Biplot استفاده شد . لاين‌هايي كه از پايداري عملكرد بيشتري برخوردار بودند با در نظر گرفتن ساير خصوصيات زراعي و واكنش به بيماريهاي مهم اقليم گرم و مرطوب شمال جهت كشت در مناطق مزبور انتخاب شدند. بر این اساس لاین های شماره 8، 14 ، 16 ، 18 و 20 به عنوان لاين¬هاي برتر و سازگار به منظور بررسی های بیشتر انتخاب گردید.
: In order to determine adaptability of the bread wheat promising lines, using a randomized complete block design (RCBD) with three replications, 18 promising lines along with cultivars: Tirgan and Kalateh, two commercial cultivars as controls, were evaluated in four experimental field stations; Gorgan, Sari, Gonbad and Moghan for two consecutive years during cropping season (2019-21). All genotypes were also evaluated for major diseases including yellow rust (Yr), leaf rust (Lr), stem rust(Sr), fusarium head blight (Scab), septorios and powdery mildew in special disease nurseries, under artificial inoculating conditions(Mist Irrigation System). To study the adaptation and yield stability of genotypes non-parametric methods and GGE Biplot method were used. Lines with higher grain yield, high adaptability and yield stability, desired agronomic performance and tolerance/resistance to major diseases in northern warm and humid zone were identified. Five promising lines including 8, 14,16, 18 and 20 were selected.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی