رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه نقشه حساسیت پذیری نسبت به حرکات توده‌ای(زمین‌لغزش‌ها) بااستفاده از روش جنگل تصادفی(RF) در استان چهارمحال وبختیاری "


شماره شناسایی : 18874869
شماره مدرک : ۶۱۹۸۹
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : امامی، سید نعیم
: یوسفی، صالح
عنوان اصلي : تهیه نقشه حساسیت پذیری نسبت به حرکات توده‌ای(زمین‌لغزش‌ها) بااستفاده از روش جنگل تصادفی(RF) در استان چهارمحال وبختیاری
نام نخستين پديدآور : سید نعیم امامی، صالح یوسفی
صفحه شمار : ۱۹ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۸۹ مورخ ۱۱-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : استان چهارمحال و بختیاری در دو دهه اخیر و به‌ ویژه همزمان و پس ازآغاز فعالیت‌های گسترده عمرانی همچون احداث جاده‌های استراتژیک شهرکرد - مسجدسلیمان و شهرکرد - ایذه شاهد وقوع انواع حرکات توده‌ای بوده است. به منظورتهیه نقشه حساسیت‌پذیری مناطق مختلف این استان به انواع حرکات توده‌ای شامل زمین‌لغزشها، جریان واریزه‌ای و ریزش‌های سنگی و با هدف معرفی روشی جدید و دقیق جهت استفاده در سراسرکشور، ازروش جنگل تصادفیRandom Forest)) RF که از جمله روش‌های هوش مصنوعی یا یادگیری ماشینی است استفاده شد. یافته‌ها نشان دادکه ارتفاع، زاویه شیب، فاصله از جاده و فاصله از گسل، ازجمله عوامل موثر در حرکات توده‌ای هستند. نتایج نشان دادکه که عمده کانونهای ناپایداری‌های دامنه‌ای یا به اختصار زمین‌لغزشها در بخش‌های کوهستانی و پرشیب‌تر مرکزی و غربی منطقه واقع می‌باشند. همچنین بر اساس مساحت پهنه‌های حساسیت نسبت به زمین‌لغزش منتج از مدل (RF) به ترتیب 38 درصد و 30 درصد از سطح استان چهارمحال و بختیاری دررده‌های کم و متوسط حساسیت‌پذیری نسبت به حرکات توده‌ای قرارگرفته‌اند. به عبارت دیگر 32 درصد از وسعت سرزمین چهارمحال وبختیاری دارای استعداد زیاد تاخیلی زیاد نسبت به حرکات توده‌ای می‌باشد. نتایج ارزیابی مدل نشان داد که مدل جنگل تصادفی با آماره AUC دارای دقت 88 درصد می‌باشد. بر اساس مرور منابع و اعتبار سنجی مدل‌های پیش بینی مکانی می‌توان بیان نمود که مدل‌های با دقت بیش از 80 درصد دارای کارایی عالی در پیش بینی مناطق در معرض خطر حرکات توده‌ای می‌باشند. بنابراین مدل (RF) جهت تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در تمام نقاط معرفی می‌گردد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی