رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي خصوصيات زراعي لوبيا خوشه اي (Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub ) تحت شرايط ديم و آبياري تکميلي در استان خراسان شمالي "


شماره شناسایی : 18874829
شماره مدرک : ۶۱۹۸۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : شوريده، هادي
: شوريده، هادي
: يوسفي، عبداله
: مفتاحي زاده، حيدر
: ايماني، مهدي
: مفتاحي زاده، حيدر
: حکيمي، محمود
عنوان اصلي : بررسي خصوصيات زراعي لوبيا خوشه اي (Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub ) تحت شرايط ديم و آبياري تکميلي در استان خراسان شمالي
نام نخستين پديدآور : شوريده، هادي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of agronomic characteristics of guar bean (Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub) at rainfed and supplementary irrigation conditions in the North-Khorassan province
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹۶۱۹۸۴
: شماره طرح : 03-45-1557-060-971126
: سامانه سمپات
توصیفگر : گوارگام
: مقاومت به خشکی
: عملكرد
خلاصه یا چکیده : لوبیای گوار (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub) همانند سایر حبوبات کشت و کار آن موجب حاصلخیزی خاک می شود. این گیاه خود گشن از خانواده Fabaceae بوده و مقاومت بالایی به خشکی و دماهای بالا دارد. بذر این گیاه در آندوسپرم خود ترکیبی بنام گالاکتومانان داردکه قدرت جذب بالای رطوبت تا بیش از 18 برابر وزن خود را داراست. مقادیر حدود یک درصد آن در صنایع غذایی بعنوان پایدار کننده، امولسیون ساز و غلیظ کننده در انواع نوشیدنی ها، بستنی ها، سسها و دسر ها کاربرد دارد. این محصول از طریق واردات گوار گام (E412) هندی در ایران تامین و مصرف می شود. معرفی این گیاه با خصوصیات مقاومت به خشکی بالا می تواند به افزایش درآمد ناخالص بخش کشاورزی کمک کند. در همین راستا این پروژه بصورت کرتهای نواری خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی که لاینها بعنوان یک عامل در چهار سطح شامل سه لاین RGC1077، RGC1036 ، RGC1025 و توده محلی چابهار و عامل دیگر شامل سه سطح شرایط دیم، آبیاری تکمیلی با 2 و 3 آبیاری در دو منطقه برای دوسال زراعی انجام شد. نتایج دو سال آزمایش نشان داد که ژنوتیپ¬های استفاده شده تفاوت معنی داری بر عملکرد دانه نسبت به توده محلی چابهار بجز در خصوص صفت تعداد روز تا گلدهی نداشتند. از طرفی اثر تیمار آبیاری تکمیلی بر خصوصیات عملکردی نسبت به شرایط دیم مشهود بود ولی تفاوت معنی داری بین 2 و 3 بار آبیاری تکمیلی نبود. از طرفی شرایط اقلیمی بجنورد که دمای حداقل و رطوبت نسبی بالاتری نسبت به شیروان طی دو سال اجرای آزمایش داشت منجر به عملکرد بالاتر این گیاه در اقلیم بجنورد شد. در مجموع متوسط عملکرد پایینتر این محصول در اقلیم شیروان و بجنورد نسبت به میانگین جهانی 800 کیلوگرم در هکتار در دو سال آزمایش را نمی توان صرفاً به تنش آبی نسبت داد و به نظر می رسد دما و وجود نداشتن رقم مناسب جهت کشت و کار آن در منطقه از عوامل محدود کننده اصلی عملکرد گوار در این منطقه بوده است.
: Guar bean (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub) such as other pulses causes soil fertility. This self-pollinated plant with high tolerant to drought and heat stress is from Fabaceae family. Endosperm of this plant seed has galactomanan compound which has water absorbance power up to 18 times of its weight. It is currently used as a thickener, emulsifier and stabilizer in a range of food categories such as drinks, icecreams, suses and deserts. Guar gum (E412) is supplying by importing from India. Introducing of this drought tolerant plant in Iran dryland farming can increase farmers income. So, this project was designed in Strip-plot (or split-block) with 2 factors including lines in 4 levels (RGC1025, RGC1036, RGC1036 and Chabahar landrace) and irrigations in 3 levels (without irrigation, 2 supplemental irrigations and 3 supplemental irrigations) at 3 regions for 2 years. Results of two years showed that there were no significant difference between used genotypes and Chabahar landrace except for days to flowering trait. Effect of supplementary irrigation treatment was significant in comparison with dryland farming but there was no significant difference between 2 and 3 supplementary irrigations. Climate condition of Bojnord which had higher average minimum temperature and humidity during 2 years of experiment than Shirvan led to higher yield of this plant at Bojnord. Totally, lower average yield of this plant at shirvan and Bojnord places than 800 kg/ha world average isn't only due to water stress. Its seems temperature and lack of suitable cultivar for trhese regions are main yield limiting factors of guar cultivation.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
بررسي خصوصيات زراعي لوبيا خوشه اي (Cyamopsis tetragonolob...
61984.pdf
گزارشات نهایی
متن
application/octet-stream
870.37 KB
85
85
نظرسنجی