رکورد قبلیرکورد بعدی

" تلاقي ارقام و لاين‌هاي گندم در بلوك‌هاي دورگ‌گيري و ارزيابي نسلهاي F1 ، ويژه‌برنامه به‌نژادي ساحل خزر (CB.F1-N99) "


شماره شناسایی : 18874827
شماره مدرک : ۶۱۹۸۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : خدارحمي، منوچهر
: خدارحمي، منوچهر
: سوقي، حبيب اله
: باقري کيا، سعيد
: نظري، مهدي
: دربندي، عليرضا
عنوان اصلي : تلاقي ارقام و لاين‌هاي گندم در بلوك‌هاي دورگ‌گيري و ارزيابي نسلهاي F1 ، ويژه‌برنامه به‌نژادي ساحل خزر (CB.F1-N99)
نام نخستين پديدآور : خدارحمي، منوچهر
عنوان اصلي به زبان ديگر : Hybridization among lines and varieties in crossing blocks and evaluation of F1 generation for Caspian sea region (CB.F1-N99(
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹۶۱۹۸۲
: شماره طرح : 0-03-03-125-991104
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم ،نسل F1، اقليم شمال و بلوكهاي دورگ گيري
خلاصه یا چکیده : اين برنامه با شركت 320 ژنوتيپ گندم نان اصلاح شده ، گندمهاي بومي و گندم هاي سنتتيك هگزاپلوئيد شركت كننده در بلوكهاي دورگ گيري كه از نظر صفات و ويژگي‌هاي مورد نظر طبقه‌بندي شده بودند (به عنوان والدين) با هدف تهيه ژنوتيپ هاي پر محصول ،سازگار ومتحمل به بيماريها در اقليم گرم شمال با انجام دو رگ گيري وايجاد تنوع ژنتيكي حاصل از نوتركيبي ژنهاي والدين در قالب 227 برنامه در ايستگاههاي تحقيقاتي گرگان و كرج اجرا شد. براي هر برنامه تلاقي تعداد 5 سنبله از پايه مادري عقيم و توسط دانه گرده والد پدري گرده‌افشاني ‌شد. بذور حاصل از تلاقي به همراه والدين در سال آينده به منظور ارزيابي و گزينش نسل F1 و حذف بوته‌هاي حاصل از خودگشني احتمالي همچنين انجام تلاقي هاي تكميلي (كراس مركب) كشت خواهند شد. مهمترين اهداف دورگ‌گيري در اين پروژه توليد لاين‌ها و ارقام پرمحصول و متحمل به بيماري‌هاي مهم منطقه ساحل خزر شامل زنگ زرد،زنگ قهوه‌اي، فوزاريوم سنبله (Scab)، سفيدك سطحي، سپتوريا و متحمل به جوانه‌زني قبل از برداشت (Pre-Harvest Sprouting ) بود. در اين پروژه تعداد 291 شماره F1 (دورگ ساده و مركب) حاصل از برنامه دورگ گيري سال قبل به همراه والدين در مزرعه تحقيقاتي گرگان و کرج در قالب خزانهF1 ها ارزيابي بعمل آمد .
: In this study, 320 landraces and improved wheat cultivars (Parents) with specific qualitative and quantitative characteristics along with 291 F1 hybrids were planted in a crossing blocks at Karaj and Gorgan Agricultural Research Stations. Objectives of this study were generating diversity and selecting recombinant lines with desirable characteristics to improve yield performance and resistance to diseases (yellow rust, scab,…….) in Iranian wheat cultivars. Parents used in crossing blocks, were categorized in different groups based on their specific characteristics considering the type of environmental stresses, which occur in Caspian Sea region. Specific crosses were planned to be made in this region. For making crosses between parents, emasculation or removal of the stamens performed in five spikes in female parents before anthesis to avoid selfing of the female parent. Pollination of the female parents was accomplished 2-3 days following the emasculation process by gathering pollens from the male parents. Crosses made between parents gave F1 hybrid seeds and were sown as F1 hybrids. F1 hybrids were evaluated and then superior F1 hybrid plants were selected for further generations. Self-Pollinated female plants were discarded. Superior F1 hybrids with desirable characteristics were selected for making complementary crosses and for planting in the next generations. In the previous years' breeding program, 291 F1 hybrid plants were evaluated in Gorgon and Karaj sites. In 2021, (spring) 291 crossing programs were made in those sites.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی