رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه رشد و بازماندگي بچه ماهيان ازون برون و تاسماهي ايراني در شوري هاي مختلف آب درياي خزر "


شماره شناسایی : 18874826
شماره مدرک : ۶۱۹۸۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : حسين نيا، اسماعيل
: موسوي گلسفيد، سيدعلي
: سهرابي لنگرودي، تورج
: يوسفي جوردهي، ايوب
: عاشوري، عليرضا
: درويشي، صمد
: پژند، ذبيح الله
: يگانه راسته کناري، هوشنگ
: کاظمي، رضوان اله
: صيادفر، جواد
: جليل پور رودکلي، جليل
عنوان اصلي : مقايسه رشد و بازماندگي بچه ماهيان ازون برون و تاسماهي ايراني در شوري هاي مختلف آب درياي خزر
نام نخستين پديدآور : حسين نيا، اسماعيل
عنوان اصلي به زبان ديگر : Comparison growth and survival rate of Acipenser Stellatus and Acipenser persicus fingerling in diffrent salinity of the Caspian Sea
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹۶۱۹۸۱
: شماره طرح : 12-32-12-013-98004-980674
: سامانه سمپات
توصیفگر : رشد، بازماندگی، بچه ماهی، ازون¬برون، شوری، دریای خزر
خلاصه یا چکیده : با توجه به خشکسالی و کمبود آب رودخانه¬های آبریز حوضه جنوبی دریای خزر بخصوص در زمان رهاسازی بچه ماهیان ازون برون و نیز صید غیرمجاز بچه¬ماهیان در رودخانه، برای بالا بردن درصد بازماندگی بهتر است این ماهیان در مصب رودخانه و یا مستقیماً به دریا رهاسازی شوند. چهار گروه وزنی 1-5/0، 3-1، 5-3 و 10-5 گرم از بچه ماهیان در چهار تیمار از شوری¬های 5/0-0، 4-5/0، 9-4 و 13-9 گرم در لیتر و هر تیمار با سه تکرار، مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش در مدت زمان یک ماهه به همراه غذادهی با غذای زنده ترجیحاً دافنی، گاماروس، کرم نرئیس دریایی در حد اشباع 6 وعده در روز و سیفون و تعویض آب انجام شد. در طی دوره تلفات روزانه جمع¬آوری و ثبت گردید. نتایج نشان داد که شاخص های رشد (افــزایش وزن (WG)، درصد افـزایش وزن روزانـه (ADG)، نـرخ رشـد ویـژه (SGR)، رشد روزانه (GR)، ضریب چاقی (CF) و درصد بازماندگي(Survival Rate) در شوری های مختلف هریک از گروه¬های وزنی دارای اختلاف معنی دار نبود. درصد بازماندگی بچه ماهیان ازون برون در محدوده های وزنی 1 – 5/0 و 5 -3 گرم در شوری¬های 5/0 – 0 و 4 – 5/0 گرم در لیتر به طور معنی¬داری بیش از درجات شوری 9 – 4 و 13 – 9 گرم در لیتر بود(05/0>P). همچنین درصد بازماندگی بچه ماهیان ازون برون در محدوه وزنی 3 –1 گرم در شوری¬های 5/0 – 0 و 9 -4 گرم در لیتر به طور معنی داری بیشتر از درجه شوری 13 – 9 گرم در لیتر بود (05/0>P).
: Due to the drought and water shortage of rivers in the southern basin of the Caspian Sea, especially during the release of juveniles Acipenser stellatus and illegal fishing of these fish in the river, to increase the survival rate, it is better to release these fish in the river or directly into the Sea. Four weight groups of 0.5-1, 1-3, 3-5 and 5-10 g of juvenile Acipenser stellatus in four treatments of 0-0.5, 0.5-4, 4-9 and 9-13 salinity per thousand (g/l) and each treatment in three replications. The experiment was performed for a period of one month along with feeding with live food, preferably Daphne, Gamarus, Nereis worm with a saturation of 6 servings per day and water change. Daily losses were collected and recorded during the period. The results showed that growth indices (weight gain (WG), percentage of daily weight gain (ADG), specific growth rate (SGR), daily growth (GR), obesity coefficient (CF) and survival rate (Survival Rate) in different salinity there was no statistically significant difference in each of the weight groups. the percentage of survival in salinities of 0-0.5 and 4-5 g/l was significantly higher than salinity of 4-9 and 9-13 g/l in the weight range of 0.5-1 g. It was 0 g (df = 3, F = 68.800, P = 0.000). Also, the percentage of survival in salinities of 0-0.5 and 4-9 g / l was significantly higher than the salinity of 9-13 g/l in the weight range of 1-3 g (df = 3, F = 7.558, P = 0.010). Survival rate in salinities of 0-0.5 and 0.5-4 g/l was significantly higher than salinity levels of 4-9 and 9-13 g/l for weight of 3-5 g (df = 3, F = 8.933 P = 0.006). Survival rate in different salinities in the weight range of 5-10 g showed a significant difference (df = 3, F = 68.800, P = 0.000). According to the results, it is suggested that juvenile Acipenser stellatus first released in the estuary at salinity below range of 8 g/l and then enter to the Caspian Sea after adapting to salinity.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی