رکورد قبلیرکورد بعدی

" زمينه هاي توسعه کارآفريني و کسب و کارهاي نوپاي شيلاتي در حوزه ماهيان گرمابي "


شماره شناسایی : 18874824
شماره مدرک : ۶۱۹۷۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : دادگر، شهرام
: عليپور، حسن
: حافظيه، محمود
: حسين زاده صحافي، همايون
: جمشيدي، اميد
: بهمني، محمود
: حاجي ميررحيمي، سيدداود
: آل علي، گل اندام
: مختاري اسکي، حميدرضا
: عليپور، حسن
: نهاوندي، رضا
: مسايلي، شهره
: عليزاده بلوچي، ندا
: فلاحي، رکسانا
: باشتي، طيبه
عنوان اصلي : زمينه هاي توسعه کارآفريني و کسب و کارهاي نوپاي شيلاتي در حوزه ماهيان گرمابي
نام نخستين پديدآور : دادگر، شهرام
عنوان اصلي به زبان ديگر : Development of entrepreneurship and start-up fisheries businesses in the field of warm water fish
وضعیت انتشار : تهران: ستاد، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹۶۱۹۷۹
: شماره طرح : 17-12-30-016-99052-991262
: سامانه سمپات
توصیفگر : ماهیان گرمابی
: کارآفرینی
: زیست بوم، کسب و کارهای نوپا (استارتاپ)
: صنعت شیلات
خلاصه یا چکیده : امروزه ایجاد محیط مساعد برای ظهور و رشد کسب و کارهای جدید نوآور و فعالیت¬های کارآفرینانه ضروری است. تجربیات نشان داده است که لازمه ظهور نوآوری در اقتصاد و خلق ارزش افزوده ایجاد زیست بوم کسب و کارهای نوپا و نوآور است. بخش شیلات کشور هم از این قاعده مستثنی نبوده و به منظور رشد و توسعه نیاز به زیست¬بومی حامی و پشتیبان دارند. از طرفی بخش ماهیان گرمآبی باتوجه وجود شرایط مساعد محیطی از حوزه¬های باقابلیت بالا در امر کارآفرینی، ایجاد کسب و کار و درنهایت خلق ارزش افزوده می باشد. از این رو هدف کلی این پژوهش، شناسایی و ارائه راهکارهای توسعه زیست بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا حوزه ماهیان گرمآبی است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و بر حسب روش گرد آوری داده‌ها، از نوع آمیخته (کیفی+کمی) است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان صاحب نظر در امر کارآفرینی، کسب و کار و شیلات بودند که به روش نمونه¬گیری نظری انتخاب و داده¬ها تا نقطه اشباع نظری از آنها جمع¬آوری شد. همچنین در بخش کمی تحقیق، جامعه آماری متشکل از کارشناسان و صاحبنظران حوزه شیلاتی در مراکز تحقیقاتی وابسته به موسسه تحقیقات شیلات، اتحادیه¬ها، دانشگاه¬ها و ... بودند که درنهایت 40 پرسشنامه از آنها جمع¬آوری گردید. همانگونه که ذکر شد این پژوهش در دو مرحله کلی به انجام رسید. در بخش کیفی این تحقیق نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها در قالب مدل swot ، همچنین راهکارهای توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای ماهیان گرمآبی شناسایی شدند. در بخش کمی نیز مشخص شد که میانگین سن کارشناسان 3/42 سال و 88 درصد از کارشناسان پاسخگو را مردان (35 نفر) تشکیل دادند.از لحاظ محل خدمت نیز 5/82 درصد از گروه کارشناسان و نخبگان در موسسه تحقیقات شیلاتی کشور و واحدهای تابعه آنها، مشغول به فعالیت بودند و میانگین سابقه کاری این گروه نیز 18 سال محاسبه شد. به طور کلی مقایسة فضای درونی و بیرونی زیست بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای حوزه ماهیان گرمآبی نشان داد که در محیط درونی، نقاط ضعف و در محیط بیرونی فرصت¬ها غالب هستند. براساس نتایج زیست بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای حوزه ماهیان گرمآبی در محدودة راهبردهای رقابتی-تنوع یا راهبرد انطباقی (راهبرد حداقل – حداکثر) قرار داشت و پس از آن به ترتیب، راهبردهای تدافعی (WO)، راهبردهای رشد و توسعه (SO) و راهبردهای رقابتی یا تنوع (ST) قرار دارند. نتایج نشان داد در مجموع 8 عامل بر توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای ماهیان گرمآبی موثر بوده است. همچنین راهکارهایی در بخش¬های مختلف زنجیره ارزش تولیدات ماهیان گرمآبی در این تحقیق ارائه شد.
: Creating a conducive environment for the emergence and growth of new innovative businesses and entrepreneurial activities is essential today. Experience has shown that the emergence of innovation in the economy and the creation of added value is the creation of an ecosystem of start-up and innovative businesses. The country's fisheries sector is no exception to this rule and needs a supportive ecosystem in order to grow and develop. On the other hand, due to access to open waters in the south and the Great Caspian Sea, the fishing sector is one of the high-potential areas in entrepreneurship, business creation and ultimately value creation. Therefore, the overall purpose of this study is to identify and present solutions for the development of entrepreneurial ecosystem and start-up businesses in the field of fishing and fisheries. This research is applied from the perspective of purpose and in terms of data collection method, it is of mixed type (qualitative + quantitative). The statistical population of the research in the qualitative section included 12 experts in the field of entrepreneurship, business and fishing, who were selected by theoretical sampling method and data were collected to the point of theoretical saturation. Also, in the quantitative part of the research, the statistical population consisted of experts and experts in the field of fishing in the research centers affiliated to the Fisheries Research Institute, unions, universities, etc., from which 40 questionnaires were collected. As mentioned, this research was conducted in two general stages. In the qualitative part of this research, strengths, weaknesses, opportunities and threats were identified in the form of SWOT model, as well as entrepreneurship development strategies and start-up fishing businesses.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی