رکورد قبلیرکورد بعدی

" پهنه‌بندی بوم اقلیم‌شناسی ایران "


شماره شناسایی : 18874810
شماره مدرک : ۶۱۹۷۶
نام عام مواد : [نقشه علمی]
شناسه افزوده : زند، مهران
: احمدی، شهلا
: پیامنی، کیانفر
: ویس کرمی، ایرج
: میری، مرتضی
عنوان اصلي : پهنه‌بندی بوم اقلیم‌شناسی ایران
نام نخستين پديدآور : مهران زند، شهلا احمدی، کیانفر پیامنی، ایرج ویس کرمی، مرتضی میری
صفحه شمار : ۷ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۷۶ مورخ ۰۸-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : مقایسه نقشه‌های اقلیمی و پوشش گیاهی ارتباط بسیار نزدیک بین دو پراکنش را نشانی می‌دهد، ولی چگونگی همبستگی اقلیم و پوشش گیاهی به خوبی درک نشده است. مسئله اساسی در تهیه این اطلس بررسی و تحلیل این همبستگی ها، در مناطق مختلف از طریق پهنه‌بندی بوم اقلیم‌شناسی کشور می‌باشد. بنابراین شناسایی و تعیین اثرات عوامل و عناصر مهم اقلیمی که بر پراکنش گونه‌های اصلی گیاهان ایران تأثیر می‌گذارند و سپس پهنه‌بندی بوم اقلیم‌شناسی‌کشور بر پایه عوامل و عناصرمذکور هدف اصلی این تحقیق بوده است. بدین منظور 51 ایستگاه سینوپتیک کشور که دارای دوره آماری 30 ساله( 1976-2005 ) یا بیشتر بودند،انتخاب و داده‌های هواشناسی آنها از بانک اطلاعاتی سازمان هواشناسی کشور اسنخراج گردید. پس از تعیین متغیرهای اقلیمی مؤثر، به‌کارگیری تکنیک مؤلفه های مبنا سبب شد که ماتریس مجموع متغیرهای اولیه(51×269) ، به 14مؤلفه با مقادیر ویژه بیش از یک تقلیل یابد که حدود 96.4 در صد از واریانس کل را توجیه می‌کنند. با توجه به اینکه 3 مؤلفه اولیه(به ترتیب حرارتی ، رطوبتی و بارشی) بیشترین تأثیر را درتبیین شرایط اقلیمی کشور دارند، به عنوان مبنای پهنه بندی های اقلیمی مورد استفاده قرار گرفتند. سه مؤلفه اول اقلیمی در محیط نرم افزار آرک جی ای اس با استفاده از روش کریگینگ به نقشه های رستری تبدیل شدند. نقشه های رستری حاصل به عنوان ورودی تکنیک خوشه بندی نظارت نشده مورد استفاده قرا گرفته و نقشه پهنه بندی اقلیمی ایران ترسیم شد. سرانجام با استفاده از دو مؤلفه اقلیمی (حرارتی و رطوبتی) به اضافه نقشه طبقات ارتفاعی کشور و با بکارگیری تکنیک خوشه بندی نظارت نشده ، نقشه پهنه بندی بوم اقلیم شناسی کشور ترسیم شد. بررسی این نقشه پهنه بندی نشان می‌دهد که مرزبندی مناطق بوم اقلیم‌شناسی کشور، عمدتآ منطبق بر دو عامل اقلیمی ( حرارتی و رطوبتی ) و یک عامل شکل زمین ( ارتفاع از سطح دریا ) می باشد. از دیگر نتایج این پژوهش آن است که بیشترین پهنه های بوم اقلیمی کشور متعلق به مناطق کم ارتفاع (پائین تر از 1200متر ) بوده و سهم پهنه های بوم اقلیمی مرتفع (بالاتر از 2400 متر) بسیار ناچیز می باشد. این نتایج با تحقیق هسل و همکاران(1999) که اقالیم زیستی بریتانیا و ایرلند را طبقه بندی کردند همخوانی دارد. نقشه پهنه‌بندی بوم اقلیم‌شناسی‌ ارایه شده، از نخستین نقشه هائی است که در رابطه با پهنه بندی اقلیمی ایران با بکارگیری آن دسته از متغیرهای اقلیمی که بر روی گونه‌های گیاهی و فرآیندهای زیستی آنها مؤثرند، ترسیم شده و مرزبندی مناطق بوم اقلیم‌شناسی ایران را به خوبی نمایش می دهد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی