رکورد قبلیرکورد بعدی

" گزارش عملکرد معاونت آموزش و ترویج کشاورزی در حوزه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح )1397-1400 ( "


شماره شناسایی : 18874784
شماره مدرک : ۶۱۹۰۰
نام عام مواد : [ تک‌نگاشت (گزارش عملکرد سالانه و ...)]
شناسه افزوده : طهماسبی، مریم
عنوان اصلي : گزارش عملکرد معاونت آموزش و ترویج کشاورزی در حوزه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح )1397-1400 (
نام نخستين پديدآور : مریم طهماسبی
صفحه شمار : ۷۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۰۰ مورخ ۰۵-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با هدف افزایش بهر هوری جوانان در دوران خدمت سربازی وایجاد اشتغال سربازان ایجاد شده و این طرح فرصتی را برای کارکنان وظیفه فراهم م یکند تا همزمان با انجامماموریت خدمت سربازی، مهارت جدیدی را آموزش دیده و با اخذ گواهینامه مهارتی جهت فعالیت و اشتغال درحوزه تخصصی مورد علاقه خود وارد بازار کار شوند. سربازان وظیفه به عنوان کشاورزان آینده، یکی از مهمترینگرو ههای هدف در امر مهارت آموزی هستند، چرا که به لحاظ توان جسمی، علاق همندی و فرصت پی شآمده دردوران خدمت سربازی، زمینه یادگیری علوم و فنون کشاورزی برای آنان فراهم است.با تلاش و همت مسئولین و مجریان دو دستگاه وزارت جهاد کشاورزی و ستاد نیروهای مسلح ، تعداد 222032 نفر) 1758484 نفر روز( از کارکنان وظیفه نیروهای مسلح بر اساس دستورالعم لهای ابلاغی و با نظارت مستقیمکارگرو ههای استانی و ملی از سال 1397 تا پایان سال 1400 تحت پوشش آموز شهای مهارتی کشاورزی قرارگرفت هاند. باعث افتخار است این تعداد حدود 100 هزار نفر بیش از تعهد وزارت جهاد کشاورزی در تفاهم نامه منعقدهبوده است. لذا جا دارد از ت الش و زحمات فرماندهان قرارگاه مهارت آموزی طی سا لهای گذشته و علی الخصوصجناب سردار زاد هکمند و جناب آقای مهندس حسین اسدی و تمامی همکاران محترم در ستاد نیروهای مسلح وهمچنین از همکاران گرانقدر خود در سطح وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، رؤسایمحترم سازما نهای جهادکشاورزی و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استا نها و تمامی همکارانعزیز در دفتر آموزش بهر هبرداران و مشاغل کشاورزی به عنوان مجریان این برنامه عظیم کمال تشکر و امتنان راداشته باشم. در ادامه راه نیز امیدوارم در سایه خداوند متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری و عزم و اراده ملیبتوان در پیشبرد اهداف پی شبینی شده موفق و سربلند بود.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی