رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي سازگاري و پايداري عملكرد دانه لاين هاي گندم نان در آزمايشات يكنواخت سراسري اقليم سرد و معتدل سرد کشور تحت شرايط ديم "


شماره شناسایی : 18874762
شماره مدرک : ۶۱۹۴۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : گلکاري، صابر
: حاتم زاده، حسين
: احمدي، ملک مسعود
: بابائي، تقي
: سيف اميري، صابر
: روحي، ابراهيم
: سيف، فرشته
: گلکاري، صابر
: خليل زاده، غلامرضا
: نظرلي، حسين
: رجبي، رحمان
: روستائي، مظفر
: پورعلي بابا، حميدرضا
: اسلامي، رسول
عنوان اصلي : ارزيابي سازگاري و پايداري عملكرد دانه لاين هاي گندم نان در آزمايشات يكنواخت سراسري اقليم سرد و معتدل سرد کشور تحت شرايط ديم
نام نخستين پديدآور : گلکاري، صابر
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of bread wheat genotypes for adaptability and grain yield stability in uniform regional yield trials of cold and moderate cold zone under dryland conditions
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴۶۱۹۴۹
: شماره طرح : 0-15-15-133-961607
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم
: سازگاري
: پايداري عملكرد
: ديم سردسيري
: تنش خشكي
خلاصه یا چکیده : اين تحقيق با هدف شناسائی لاین‌های برتر گندم که از پایداری عملکرد و سازگاری مطلوبی برخوردار هستند انجام شد. تعداد 21 لاين امیدبخش گندم به همراه ارقام شاهد باران، آذر2 وسرداری درقالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي در 4 تكرار و به مدت سه سال زراعی (97-1394) در شرایط دیم در ايستگاه‌هاي مراغه، سرارود، قاملو، ارومیه، اراك، شيروان، همدان، اردبيل و زنجان مورد بررسی قرار گرفتند. در تجزیه واریانس ساده و مرکب داده‌های عملکرد علاوه بر اثر ژنوتیپ، اثرات متقابل ژنوتیپ در مکان، ژنوتیپ در سال و ژنوتیپ در سال در مکان نیز در سطح 1% معنی‌دار بود. بعبارت دیگر واکنش ژنوتیپ‌های مورد ارزیابی به تغییرات محیطی شامل مکان و سال بطور معنی‌داری متفاوت بوده است. ایستگاه‌های سرارود، مراغه و قاملو به ترتیب با میانگین عملکرد 2848، 2473 و 2398 کیلوگرم در هکتار با اختلاف معنی‌داری بالاتر از دیگر مکان‌های ارزیابی قرار داشتند و بنابراین بیشتر برای سنجش پتانسیل ژنتیکی عملکرد ژنوتیپ‌های گندم مناسب بودند. در مقایسات میانگین لاین‌های شماره 6 و 10 به ترتیب با متوسط عملکرد 2198 و 2105 کیلوگرم در هکتار با اختلافی معنی‌دار عملکرد بیشتری را نسبت به ارقام شاهد و دیگر ژنوتیپ‌ها تولید نمودند. لاین شماره 23 با کمترین اثرمتقابل محیطی جزو پایدارترین ژنوتیپ‌ها بود ولی از متوسط عملکرد پائینی معادل 1850 کیلوگرم در هکتار برخوردار بود. لاین شماره 6 ضمن داشتن بالاترین میانگین عملکرد با ویژه‌گی اثرات متقابل محیطی حداقل و سهم اثرات افزایشی بالا جزو لاین‌های مطلوب از نظر پتانسیل تولید و پایداری عملکرد بود. همچنین لاین شماره 10 با میانگین عملکرد بالا (رتبه دوم عملکرد در بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه) و بسیار پایدار بعنوان ژنوتیپی ایده‌ال ظاهر شد. براساس نتایج حاصل به غیر از ایستگاه‌های همدان و سرارود داده‌های حاصل از دیگر محیط‌های اجرای آزمایش تا حد زیادی شبیه یکدیگر بود.
: To identify wheat (Triticum aestivum L.) lines with desire yield stability and a number 21 elite lines along with commercial cultivars Baran, Azar2 and Sardari were evaluated in randomized compelet blocks with 4 replications in Maragheh, Sararoud, Qamlo, Uromieh, Arak, Shirvan, Hamadan, Ardabil and Zanjan, research stations during three growing seasons (2015-2018). Simple and combined ANOVA carried out on collected data revealed significant differences among the evaluated genotypes. In addition, significant genotypes by environment interactions were found to affect genotypes performance in different environments. Stations including Maragheh, Sararoud and Gamlo with the average trial yield of 2848, 2473 and 2398 kg/ha respectively, yielded significantly higher compared to the other staions and found to be more suited for the genetic yield pottential trials. Lines 6 and 10 with the average grain yield of 2198 and 2105 kg/ha produced significantly higher yield compared to the checks as well as other evaluated lines. Line 23 was found highly stable with a minimum environmental interactions, but was poor in yield potential (1850 kg/ha). Line 6 with the highest average yield of 2198 kg/ha, low high additive effect in GE interaction was recognized as desirable genotypes. Furthermore, line 10 with high yiel potential (second among the examined genotypes) and high stability was found as ideal genotype. Data collected from stations rather than Sararoud and Hamadan showed closley related.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی