رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثر پروبيوتيک هاي بومي بر روي شاخص هاي رشد، بيوشيميايي و ايمني بچه تاسماهي سيبري (Siberian Sturgeon) پرورشي "


شماره شناسایی : 18874761
شماره مدرک : ۶۱۹۴۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : عليزاده رودپشتي، مهدي
: جليل پور رودکلي، جليل
: بازاري مقدم، سهيل
: يگانه راسته کناري، هوشنگ
: حلاجيان، علي
: پورصفر طبالونداني، مجيد
: شناور ماسوله، عليرضا
: کاظمي، رضوان اله
: بهروز خوش قلب، محمدرضا
: صيادفر، جواد
: معصوم زاده، مهدي
: رجبي تمي چال، محمد
: فلاح شجاعي، محمود
عنوان اصلي : بررسي اثر پروبيوتيک هاي بومي بر روي شاخص هاي رشد، بيوشيميايي و ايمني بچه تاسماهي سيبري (Siberian Sturgeon) پرورشي
نام نخستين پديدآور : عليزاده رودپشتي، مهدي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Applying endemic probiotic in order to enhance production and survival in farmed sturgeon (Siberian Sturgeon)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴۶۱۹۴۷
: شماره طرح : 12-32-12-003-96031-970026
: سامانه سمپات
توصیفگر : ویسلاکانفوزا
: لاکتوکوکوس¬لاکتیس
: پروبیوتیک بومی
: تاسماهی سیبری،
خلاصه یا چکیده : این پروژه با هدف مطالعه اثر باکتري های اسید لاکتیک بومی گونه های Weissella confuse, Lactococcus lactis جداسازی و شناسایی شده از روده به صورت ترکیبی و با نسبت برابر،کاربرد آن در تغذیه و میزان رشد، شاخص هاي ایمنی و خونی بچه تاس ماهیان سیبری در مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر طی سال های 1399- 1397 انجام شد. در مجموع 480 عدد بچه تاس ماهی سیبری با متوسط وزن اولیه (g05/43±0/3) و میانگین طول کل ((cm03/93±0/9) با تراکم 40 عدد بچه ماهی به 12 وان پرورشی فایبرگلاس 500 لیتری با تراکم 1400 گرم در مترمکعب به صورت تیمار بندی در قالب طرح کاملا تصادفی (4 تیمار، هر کدام با 3 تکرار) انتقال یافت. تیمار شاهد ( با مصرف غذای پایه بدون افزودن پروبیوتیک) ، تیمار اول، دوم و سوم ( با مصرف غذای پایه با افزودن پروبیوتیک) در سطوح 0، 150، 300 و 450 میلی‌گرم (PB0، PB150، PB300 و PB450) در کیلوگرم غذا طراحی شد. باکتری های اسیدلاکتیک از بچه تاس ماهیان سیبری پس از 60 روز تغذیه دستی در مخازن فایبرگلاس با تراکم لگاریتمی(CFU g-1) 75/6 – 6/4 و با میانگین لگاریتمی(CFU g-1) 08/0 ± 92/5 مورد شمارش قرار گرفتند. از نظر هیستوپاتولوژی به ترتیب از تیمار 1 تا تیمار 4 بافت ها سالم تر و از لحاظ آسیب دیدگی بافتی و خونریزی در قسمت های مختلف روده نیز همینطور بود و با افزایش میزان دوز پروبیوتیک میزان آسیب افزایش یافته است. نتایج نشان داد که مصرف ترکیب مساوی از دو گونه باکتری استفاده شده می تواند در بهبود رشد، کارآیی غذا، نرخ رشد ویژه بچه تاس ماهی سیبری به عنوان یک پروبیوتیک پیشنهادی مؤثر باشد. استفاده از سویه های Weissella confuse, Lactococcus lactis در تغذیه بچه تاس ماهیان سیبری بهبود معنی داری در افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، فعالیت لیزوزیم، IgM، هموگلوبین، گلبول های سفید و قرمز، هموگلوبین ذره ای، نوتروفیل و کاهش ضریب تبدیل غذایی نشان داد (<0/05¬ P). بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف باکتری اسید لاکتیک در سطح 300 میلی گرم باکتری در کیلوگرم غذا می تواند در بهبود رشد، کارآیی غذا، نرخ رشد ویژه، ایمنی و بهداشت بچه تاس ماهی سیبری به عنوان یک پروبیوتیک پیشنهادی مؤثر باشد.
: The aim of this project was to study the effect of native lactic acid bacteria of Weissella confuse and Lactococcus lactis isolated and identified from the intestine in equal proportions, its application on nutrition and growth rate, immunity and blood indices of juvenile Siberian sturgeon at International Sturgeon Research Institute during the years 1397-1399. A total of 480 Siberian sturgeon juveniles with an average initial weight (3. 43 ±0.5 g) and an average total length (9. 93±0.03 cm) with a density of 40 juveniles in 12 fiberglass tanks farms 500 liter with a density of 1400 g/m3 was transferred in a completely random design (4 treatments, each with 3 replications). Control treatment (with basic food intake without added probiotics), first, second and third treatments (with basic food intake with added probiotics) at levels of 0, 150, 300 and 450 mg (PB0, PB150, PB300 and PB450) per kg of food prepared. Lactic acid bacteria from Siberian sturgeon after 60 days of manual feeding in fiberglass tanks with logarithmic density of 4.6-6.75 (CFU g-1) and logarithmic mean of 5.92 ± 0.08 (CFU g-1) Were counted. Histopathologically, from treatment 1 to treatment 4, the tissues were healthier respectively, and in terms of tissue damage and bleeding in different parts of the intestine, with increasing probiotic dose, the amount of damage has increased. The results showed that consuming an equal combination of the two species of mentioned bacteria, can be effective in improving growth, food efficiency, and specific growth rate of Siberian sturgeon as a proposed probiotic. Use of Weissella confuse and Lactococcus lactis strains in juvenile Siberian sturgeon nutrition Showed (P <0.05) In general, the results of this research showed that the consumption of lactic acid bacteria at the level of 300 mg bacteria per kg of food can be effective in improving growth, food efficiency, specific growth rate, immunity and health of Siberian sturgeon as a proposed probiotic.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی