رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي و تدوين ساختار جامع زنجيره ارزش مرکيات با تاکيد بر صادرات و الزامات پايداري آن در ايران "


شماره شناسایی : 18874758
شماره مدرک : ۶۱۹۴۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : اسدپور، حسن
: حسن پور، بهروز
: ساعي، مهديه
: اسدپور، حسن
: رمضان پور، محمودرضا
: نظرعليان، يعقوب
: اسداله پورکوتنايي، علي
: آشکارآهنگرکلائي، محمدعلي
: شهابيان، مهرداد
: شجري، شاهرخ
: گل محمدي، مرتضي
: مومني آهنگر، راحيل
: عليپور نخي، عباس
: شيروانيان، عبدالرسول
: احمدپورجلگه، احمد
: اکبرآباديان، علي اکبر
: آمي سماء، رسول
: حسني مقدم، مجيد
: اسمعيل زاده، ايمان
: حسني مقدم، مجيد
: کياء، عيسي
: يونس زاده، رضا
عنوان اصلي : بررسي و تدوين ساختار جامع زنجيره ارزش مرکيات با تاکيد بر صادرات و الزامات پايداري آن در ايران
نام نخستين پديدآور : اسدپور، حسن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Investigating and Compiling a Comprehensive Value Chain for citrus with Emphasis on Export and Sustainability Requirements in Iran
وضعیت انتشار : تهران: ستاد، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲۶۱۹۴۵
: شماره طرح : 014-60-30-006-99027-990569
: سامانه سمپات
توصیفگر : بازاریابی
: تحلیل سلسله مراتبی
: زنجیره ارزش کشاورزی
: طوفان مغزی
: مرکبات
خلاصه یا چکیده : جهانی شدن وگسترش بازارهای بین¬المللی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه فرصت¬هایی برای توسعه کشور فراهم می¬کند. تولیدکنندگان باید در بازارهای نوظهور ملی و بین¬المللی کار کنند. این به این معنی است که تولیدکنندگان برای تضمین کیفیت باید کنترل بیشتری بر تولید و بازرگانی داشته باشند و ارزش افزوده محصولات خود را حداکثر نمایند و در راه مقرون به¬صرفه کردن تولید به¬کار گیرند. علاوه بر این، تولیدکنندگان باید با استانداردهای سخت¬گیرانه و قوانین ایمنی در این بازارها سازگار شوند. توسعه، تکمیل یا ایجاد زنجیره¬های ارزش محصولات کشاورزی، راه¬کار اساسی برای تصحیح عملیات تولید، بازرگانی داخلی و خارجی محصولات کشاورزی است. تدوین و اجرایی نمودن ساختار صحیح و جامع زنجیره ارزش می¬تواند با تسهیل جریان کالا، جریان مالی و جریان اطلاعات و با توجه به تقاضای مشتری، تولیدکنندگان خرد را بـا سایر حلقه¬های پشتیبان و سازمان¬های درگیر به¬صورت یکپارچه منسجم نماید. در این پژوهش در مرحله اول، بررسی ساختار جامع زنجیره ارزش و الزامات پایداری آن برای محصول کشاورزی در دنیا واکاوی و سپس ساختار جامع زنجیره ارزش مرکبات تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش، نمایندگان تشکل¬های فعال شامل خبرگان همه حلقه¬های زنجیره و سازمان¬های درگیر و مرتبط می¬باشند. به¬منظور رسیدن به توافق جمعی در خصوص ساختار مناسب زنجیره ارزش مرکبات، نظرات خبرگان در همه حلقه¬های زنجیره ارزش شامل نماینده(های) تولیدکنندگان، سردخانه¬داران و سورتینگ¬داران، فرآوری¬کنندگان، صنایع مرتبط، انجمن¬های حمل و نقل و تجار در جلسات گروهی دریافت و جمع¬بندی شده است. اطلاعات مورد نیاز از روش‌های اسنادی و میدانی و تکمیل پرسشنامه با برگزاری جلسات توجیهی به¬صورت مشارکتی از خبرگان، متخصصین و کارشناسان مرتبط استان¬های مازندران، فارس و جنوب کرمان که مجموعا 65 نفر بودند، جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش طوفان مغزی، نظرات خبرگان در مورد ساختارهای جامع توسعه زنجیره ارزش دریافت شد. از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، اولویت¬بندی ساختارها با توجه به معیارها و زیر معیارهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست¬محیطی و ساختاری جمع¬بندی و ساختار بهینه و پیشنهادهای سیاستی برای بهبود و ارتقاء زنجیره مرکبات ارائه گردیده است. نهایتا با استفاده ازماتریس سوآت، نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها و تهدیدها برای توسعه زنجیره ارزش تدوین شده است. نتایج نشان داد که از بین مدل‌های چهارگانه کسب و کار درتوسعه زنجیره ارزش، مدل «بازارساز» به¬عنوان بهترین مدل با بیشترین وزن نسبی (369/0) حائز رتبه اول و مدل «جامع یا یکپارچه» به¬عنوان کم اهمیت‌ترین مدل با وزن نسبی (189/0) حائز رتبه چهارم می‌باشد. افزون بر این، مدل‌های «ارکستر» و «بازیگر لایه‌ای» به¬ترتیب با وزن‌های نسبی (226/0) و (217/0)در رتبه‌های دوم و سوم اهمیت قرار گرفتند. معیارهای مذکور با نرخ ناسازگاری 05/0 برآورد گردید که قابل اعتماد بودن قضاوت¬های نخبگان را به اثبات می‌رساند. در پایان توصیه‌هایی برای بهبود در وضعیت تولید و صادرات مرکبات و پایداری آن در استان¬های کشور بر مبنای تشکیل الگوی زنجیره ارزش مرکبات پیشنهاد گردید.
: Globalization and the expansion of international markets in many developing countries provide opportunities for national development. Manufacturers must operate in emerging national and international markets. This means that producers must have more control over production and trade to ensure quality, maximize the added value of their products, and use them in a cost-effective way. In addition, manufacturers must comply with strict standards and safety regulations in these markets. Development, completion or creation of value chains of agricultural products is the basic strategy for correcting production operations, domestic and foreign trade of agricultural products. Developing and implementing a proper and comprehensive value chain structure can integrate micro-manufacturers with other support circles and organizations involved by facilitating the flow of goods, financial flows and information flow, and according to customer demand. . In this research, in the first stage, the comprehensive structure of the value chain and its sustainability requirements for agricultural products in the world are analyzed and then the comprehensive structure of the citrus value chain is developed. The statistical population of this study is the representatives of active organizations including experts from all chain links and involved and related organizations. In order to reach a collective agreement on the proper structure of the citrus value chain, the opinions of experts in all value chain links (s) include representatives (s) of producers, refrigerators and sorters, processors, related industries, shipping associations. And merchants are received and summarized in group meetings. The required information was collected from documentary and field methods and the completion of the questionnaire by holding briefing sessions with the participation of experts, specialists and related experts in the provinces of Mazandaran, Fars and southern Kerman, which numbered 65 people. To analyze the data from the brainstorming method, expert opinions on comprehensive value chain development structures were obtained. From the hierarchical analysis technique, the prioritization of structures according to economic, socio-cultural, environmental and structural criteria and sub-criteria, the optimal summary and structure, and policy proposals for improving and enhancing the citrus chain are presented. Finally, using the SWAT matrix, strengths, weaknesses, opportunities and threats are developed for value chain development. The results showed that among the four business models in value chain development, the "market maker" model as the best model with the highest relative weight (0.369) ranked first and the "comprehensive or integrated" model as the least important model with Relative weight (0.189) ranks fourth. In addition, the "orchestra" and "layered actor" models were ranked second and third in importance with relative weights (0.226) and (0.217), respectively. The mentioned criteria were estimated with an incompatibility rate of 0.05, which proves the reliability of elite judgments. Finally, recommendations for improving the situation of citrus production and export and its sustainability in the provinces of the country were proposed based on the formation of a citrus value chain model.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی