رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي خصوصيات زراعي و مقايسه عملكرد دانه ژنوتيپ هاي عدس در آزمايش هاي پيشرفته تحت شرايط معتدل ديم "


شماره شناسایی : 18874751
شماره مدرک : ۶۱۹۳۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : کرمي، ايرج
: رستمي، برزو
: فتاحي، بهروز
عنوان اصلي : بررسي خصوصيات زراعي و مقايسه عملكرد دانه ژنوتيپ هاي عدس در آزمايش هاي پيشرفته تحت شرايط معتدل ديم
نام نخستين پديدآور : کرمي، ايرج
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study on agronomic characteristics and comparison of grain yield of lentil genotypes in advanced yield trial under moderate dryland conditions
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲۶۱۹۳۸
: شماره طرح : 2-15-15-053-991095
: سامانه سمپات
توصیفگر : عدس، عملكرد دانه، صفات مطلوب، لاین
خلاصه یا چکیده : عملکرد گیاه عدس در ایران نسبت به کشورهای مهم تولید کننده عدس بسیار پایین است. یکی از فاکتورهای مهم برای افزایش عملکرد، استفاده از ارقام جدید پر پتانسیل می¬باشد. این پروژه به منظور بررسی و ارزیابی لاین¬های عدس دارای صفات زراعی مناسب و سازگار به شرایط دیم در مزرعه معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم با 2 آزمایش تحت عناوین L.A.Y.T-SL, L.A.Y.T-MH اجرا شد. در طول دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبت¬های معمول زراعی نظیر وجین علف¬های هرز و مبارزه با آفات بوسیله سمپاشی، یادداشت برداری¬های معمول و مورد لزوم برای کلیه آزمایشات شامل درصد سبز، مقاومت به بیماری¬ها، تعداد روز تا 50% گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد روز تا رسیدگی، وزن صددانه و عملکرد دانه به عمل آمد. با توجه به خسارت شدید پرندگان و عدم اطمینان از عملکرد واقعی ژنوتیپها دو آزمایش برای سال زراعی بعد تکرار شدند.
: The yield of lentil in Iran is very low compared to the major lentil producing countries, and one of the important factors for increasing performance is the use of new high potential cultivars. This project was carried out in order to evaluate and evaluate lentil lines with suitable agronomic traits and compatible with rainfed conditions in the farm of the Dryland Agricultural Research Sub-Institute with 2 experiments under the titles L.A.Y.T-MH, L.A.Y.T-SL. During the development period, in addition to the usual field care such as weeding and pest control by spraying, common and necessary notes for all tests including green percentage, disease resistance, number of days to 50% flowering, Plant height, number of days to ripening, 100-seed weight and grain yield were measured. Dueto the severe damage to the birds and the uncertainty of the actual yield of the genotypes, two experiments were repeated for the following year.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی