رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي کيفيت ميوه پسته توليد شده در زير سايبان و بدون سايبان و ارزيابي حسي آن "


شماره شناسایی : 18874741
شماره مدرک : ۶۱۹۳۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : شاکراردکاني، احمد
: اسماعيل پور، علي
: حسيني، سيد مجيد
: صابري، نجمه
عنوان اصلي : بررسي کيفيت ميوه پسته توليد شده در زير سايبان و بدون سايبان و ارزيابي حسي آن
نام نخستين پديدآور : شاکراردکاني، احمد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of quality of pistachio fruit produced under shade/ net houses and without shade/ net houses and its sensory evaluation
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱۶۱۹۳۳
: شماره طرح : 1478-06-33-035-9701-98035-990139
: سامانه سمپات
توصیفگر : پسته، کیفیت، سایبان
خلاصه یا چکیده : استفاده از سایبان یکی از راهکارهای کاهش خسارت ناشي از تنش‌های محیطی در محصول پسته می‌باشد. در این پژوهش قطعه‌ای از باغ پسته رقم اوحدي در شهرستان رفسنجان انتخاب شد، نيمي از قطعه مذكور با پوشش توري به سامانه سايبان و نيمي ديگر به عنوان قطعه شاهد مد نظر قرار گرفت. در آزمایشگاه، کیفیت میوه خشک بلافاصله پس از فرآوري و پس از 3 و 6 ماه نگهداری در انبار (2 ±20 درجه سانتي گراد) از نظر میزان ترکیبات (کربوهیدرات، چربی، پروتئین و کلروفیل مغز)، میزان آنتی‌اکسیدان‌ها، تردی مغز، رنگ مغز و ارزیابی حسی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتايج، ميزان كربوهيدرات در پسته حاصل از درختان زير سايبان به طور معني دار كمتر از پسته درختان در زير آفتاب (بدون سايبان) است (05/0p≤). مقدار چربي در تيمار بدون سايبان از 0/54 درصد در زمان صفر به 65/54 درصد پس از 3 ماه نگهداري افزایش یافت و بین تیمارها اختلاف معني‌داري وجود نداشت، اما مقایسه مقدار چربي در زمان صفر و پس از شش ماه نگهداری (0/55 درصد) افزایش معني‌دار را نشان داد. ميزان پروتئين در پسته حاصل از درختان داراي سايبان و بدون سايبان اختلاف معني داری نداشت، اما در تيمار بدون سايبان بين مقدار پروتئين بلافاصله پس از فرآوري (9/20 درصد) و پس از شش ماه نگهداری (0/22 درصد) اختلاف معني دار مشاهده شد. بر اساس نتایج، بين مقدار كلروفيل مغز پسته بلافاصله پس از فرآوري و پس از شش ماه نگهداری (1/47 میکرو مول بر گرم) اختلاف معني‌دار مشاهده شد. خواص آنتی‌اکسیداني پسته نیز در تیمارهای با سایبان نسبت به تیمارهای بدون سایبان بیشتر حفظ شده بود (05/0p≤). بر اساس نتایج بافت (نشان دهنده تردی مغز)، میزان نیروی لازم برای شکستن مغز پسته عمل آمده در زیر سایبان و زیر آفتاب با هم اختلاف معنی‌دار نداشت (05/0p>). پسته های تولید شده در زیر سایبان و آفتاب، بلافاصله پس از فرآوري و پس از سه و شش ماه نگهداری از نظر شاخص های رنگ روشنایی (L) و زردی (b) با هم اختلاف معنی دار نداشتند اما از نظر شاخصa (مرتبط با رنگ سبز)، رنگ مغز در تیمارهای بدون سایبان سبزتر از تیمارهای بدون سایبان بود. بر اساس نتایج ارزیابی حسی، طعم پسته در زیر آفتاب بهتر از طعم پسته زیر سایبان بود. از نظر بو، گرچه در پسته عمل آمده زیر سایبان امتیاز بیشتری کسب گردید اما این اختلاف معنی‌دار نبود. این موضوع در مورد امتیاز بافت هم مشابه بود و اختلاف معنی‌دار مشاهده نگردید. از نظر ارزياب های حسي، رنگ مغز پسته در زیر سایبان بهتر حفظ شده است. در مجموع بر اساس نتايج، در بيشتر موارد استفاده از سايبان كيفيت پس از برداشت بهتري براي مغز پسته ايجاد کرده است و بنابراین، قابل توصيه مي‌باشد.
: The use of canopies is one of the ways to reduce the damage caused by environmental stresses in pistachio crop. In this study, a piece of pistachio orchard of Ohadi cultivar in Rafsanjan city was selected. In the laboratory, the quality of dried fruit immediately after processing and after 3 and 6 months of storage (20 ± 2°C) in terms of the amount of compounds (carbohydrates, fats, proteins and kernel chlorophyll), the amount of antioxidants, kernel fragility, kernel color and sensory evaluation were examined. According to the results, the amount of carbohydrates in pistachios from trees under canopy is significantly less than pistachios from trees in the sun (without canopy) (p≤0.05). The amount of fat in the treatment without canopy increased from 54.0% at the time of zero to 54.65% after 3 months of storage and there was no significant difference between the treatments, but the comparison of the amount of fat at the time of zero and after six months of storage (0.0 55%) showed a significant increase. There was no significant difference in protein content in pistachios from trees with canopies and without canopies, but in the treatment without canopies there was a significant difference between the amount of protein immediately after processing (20.9%) and after six months of storage (22.0%). Based on the results, there was a significant difference between the amount of chlorophyll in pistachio kernels immediately after processing and after six months of storage (47.1 μmol / g). The antioxidant properties of pistachios were more preserved in canopy treatments than canopy treatments (p≤0.05). Based on the texture results (indicating the fragility of the kernel), the amount of force required to break the pistachio kernel under the canopy and under the sun was not significantly different (p> 0.05). Pistachios produced under canopy and sun, immediately after processing and after three and six months of storage were not significantly different in terms of color indices (L) and yellow (b), but in terms of index a (green color-related), the color of the kernel in treatments without canopy was greener than treatments without canopy. Based on the results of sensory evaluation, the taste of pistachios under the sun was better than the taste of pistachios under the canopy. In terms of odor, although more points were obtained in pistachios under the canopy, this difference was not significant. This was similar for texture score and no significant difference was observed. In terms of sensory evaluators, the color of pistachio kernels is better preserved under the canopy. Overall, based on the results, in most cases, the use of canopies has created better post-harvest quality for pistachio kernels and, therefore, is recommended.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی