رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي آزمايشگاهي تاثير شكست امواج بر عمق آبشستگي و الگوي فرسايش پيرامون شمع‌هاي استوانه‌اي سازه هاي حفاظت از سواحل "


شماره شناسایی : 18874711
شماره مدرک : ۶۱۹۲۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : رستمي، محمد
: چگيني، وحيد
: پشوتني، پرويز
: غريب رضا، محمد رضا
: کياسالاري رهنه، اکبر
عنوان اصلي : بررسي آزمايشگاهي تاثير شكست امواج بر عمق آبشستگي و الگوي فرسايش پيرامون شمع‌هاي استوانه‌اي سازه هاي حفاظت از سواحل
نام نخستين پديدآور : رستمي، محمد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Experimental study of breaking waves effect on scouring depth and erosion pattern around cylindrical piles of coastal protection structures
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸۶۱۹۲۶
: شماره طرح : 2-29-29-035-980485
: سامانه سمپات
توصیفگر : شمع‌هاي استوانه اي
: امواج در حال شكست
: عمق آبشستگي
: حفاظت سواحل
خلاصه یا چکیده : شمع‌هاي استوانه‌اي كاربرد وسيعي در اجراي موج شکن های مشبک و پایه اسکله‌ها، توربين‌هاي بادي، سکوهاي نفتي و دکل‌هاي نفتي دارند. برآورد رفتار هيدروديناميكي امواج و الگوي فرسايشي بستر پیرامون شمعها يكي از اهداف مهم در طراحي اين سازه‌ها به شمار مي‌رود. معادله مشهور موريسون براي برآورد نيروهاي وارد بر شمع در حالت بدون شكست تعيين شده است. تا به امروز تحقيقات وسيعي توسط دیگر محققين به منظور اصلاح فرمول موريسون براي شرايط مختلف شكست در آبهاي ساحلی صورت گرفته است. اما بررسي‌هاي جامعي درباره فرسایش و عمق آبشستگی بستر در مورد امواج شكنا صورت نگرفته است. روابط اخیر توسعه یافته در خصوص برآورد عمق آبشستگي بستر پیرامون شمعها در نتیجه شکست امواج که توسط سومر و همكاران ارایه شده نیز مربوط به شرایطی می باشد که شکست با فاصله نسبتاً زیاد از محل شمعها رخداده است. در تحقیق حاضر سعي شده است تا به بررسی آزمایشگاهی شکست اموج در محل شمعها و تاثیر آن بر میزان عمق آبشستگی و همچنین الگوی فرسایش پیرامون شمعها پرداخته شود. برای این منظور از فلوم مولد موج دو بعدی پژوهشکده برای تولید امواج به سمت ساحل استفاده می گردد. در فاصله ای از سازه مولد موج، بستر با شیب مناسب جهت شکست امواج ایجاد و موقعیت شکست امواج در شرایط مختلف بررسی می شود. سپس در محل رخداد شکست بستری فرسایش پذیر ایجاد و شمع در آن محدوده قرار می گیرد. . در این مطالعه ازیک پایه استوانه ای که ابعاد آن بر اساس مدل واقعی منتخب تعیین می شود برای انجام آزمایشها استفاده می شود. قطر رسوبات نیز بر اساس قطر رسوبات ساحل مورد مطالعه تعیین می شود. با انجام آزمایشها، میزان حداکثر عمق فرسایش و همچنین الگوی فرسایش در اطراف شمع اندازه گیری می شود. در نهایت معادله یا معادله هایی برای تعیین عمق آبشستگی پیرامون شمعها در نتیجه شکست امواج ارائه می شود.
: Flood disaster, generally destroyed upstream structures and dense forest along the flood path that cause increasingly problems to urban areas and the river downstream. Including problems of this disaster, mainly occurs in mountainous areas and areas with vegetation, log logs into rivers and transfer them to downstream which accumulate in the bridges and make blocking and thus reduce the capacity of flood pass. The reduction of flow capacity of intersection structures provides conditions for entry flood to the riverbank land. Because the evaluate such a mechanism in the nature condition and timing of floods is very difficult and usually after the floods subsided, the accumulation of these obstacles are visible behind the intersection hydraulic structures, Therefore, it is necessary to consider the movement of logs along the river and the impact of intersection hydraulic structures configuration on trapping them as a result of experimental studies. This study with experimental modeling, for more detailed reviews the process of blockage in river flow due to movement of driftwood on the water in mountain river. Tests was done in the Soil Conservation and Watershed Management Research Institute of Ministry of Agriculture. A rectangular channel and a bridge with guard rails in were built into an inclinable flume to study the phenomenon of clogging. The tests were performed by different length of driftwood, smooth trunks and trunks with branches, the number of input driftwood in channel (in aggregate shape or individual) and the presence and absence of bridge pier with three levels of water flow in the face of the bridge. Also, the test conditions was modeled in two subcritical and one supercritical flow regime. The tests was repeated several times with the same conditions. The results show that clogging probabilities in case of presence of bridge pier is changing from 33 percent to 100 percent and in case of absence of bridge pier from 13 percent to 93 percent, only tangential the water level on the underside of the bridge deck. As well as general lengthening and increasing the number of driftwood and trunks with branches and the presence of pier and rising water flow increases the possibility of clogging.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی