رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي ميزان تحمل سرما و خصوصيات زراعي ارقام و لاين هاي اميد بخش جو "


شماره شناسایی : 18874706
شماره مدرک : ۶۱۹۲۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : جاسمي، سيد شهريار
: سنجاني، سارا
: رمضاني، زهره
: قرباني، علي
: نظاملو، هوشنگ
عنوان اصلي : بررسي ميزان تحمل سرما و خصوصيات زراعي ارقام و لاين هاي اميد بخش جو
نام نخستين پديدآور : جاسمي، سيد شهريار
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study on cold tolerance potential and agronomic traits of barley cultivars and promising lines
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸۶۱۹۲۲
: شماره طرح : 2-03-03-166-991305
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو
: سرما
: LT50
خلاصه یا چکیده : دراين تحقيق تعداد 40 رقم و لاين جو به همراه دو لاین جدید جو بدون پوشینه از نظر میزان تحمل به تنش سرما به روش تلفیقی (آزمایشگاهی- مزرعه‌ای) بررسی شدند. ژنوتیپ‌های آزمایش در قالب آزمایش آلفا لاتیس و در دو تکرار در نیمه آبان 1399 در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج کشت شدند. بوته‌های عادت داده شده به سرما (Acclimated) در شرايط مزرعه در هفته اول بهمن ماه از مزرعه جمع‌آوری و ميزان تحمل به سرما در لاین‌ها براساس روش LT50 (دمایي كه در آن 50% بوته ها بر اثر سرما از بين مي روند) با استفاده از فريزر انجماد تعیین گردید. نتایج نشان داد که بالاترین تحمل به سرما در میان لاین¬های منطقه سرد آزمایش مربوط به لاینEBYT-C-99-8 با LT50 به میزان -15oC بود که دو درجه سانتی گراد بالاتر از تحمل به سرمای شاهد¬های منطقه سردآزمایش (ارقام جلگه و مهتاب) بود. از طرف دیگر بالاترین تحمل به سرما در میان لاین¬های منطقه معتدل مربوط به لاینEBYT-M-99-2 با LT50 به میزان -13oC بود که پنج درجه سانتی گراد بالاتر از تحمل به سرمای شاهد (رقم بهرخ) است.
: Low-temperature (LT) stress is one of the limiting factors causing loss of yield in cereals in cold regions. The objective of this study was: to determine the LT tolerance potential and some quantitative traits in some barley genotypes. A lattice design was set up for 40 barley genotypes and two hulless barley genotypes in two replicates under field conditions. Low-temperature tolerance was measured by LT50 (the temperature at which 50% of plants will be destroyed) and was determined after 5-6 weeks cold acclimated crowns of plants grown in the field at Karaj Agricultural Research Station, Iran in the fall of 2020. Results of LT50 determination showed that the genotype of cold region had the highest cold tolerance with average LT50 of about -15oC (line EBYT-C-99-8). Also the LT50 temperatures of checks cultivars Jolge, Mahtab and Behrook were -13oC , -13oC and -8oC, respectively. On the other hand, the highest LT50 among moderate region genotyoes relates to line EBYT-M-99-2 with -13oC. It was suggested that LT50 could be considered as a useful selection tool in barley breeding program for screening cold-tolerant genotypes as well as for the improvement of LT tolerance in cereals.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی