رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استانهاي مختلف كشور "


شماره شناسایی : 18874705
شماره مدرک : ۶۱۹۲۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : طهماسبي، غلامحسين
: صحرائي، محمود
: رضائي، حامد
: رضازاده، حسين
: فرجي، سعيد
: سيفي، عين اله
: صاقي زاده، فريد
: عاکف، مجيد
: عباسيان آفاراني، عليرضا
: کريمي، عبدالحميد
: مشايخي ساردوئي، نادر
: ولي، علي اکبر
: رحيمي، عطااله
: تاج آبادي، ناصر
: عبادي، رحيم
عنوان اصلي : ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استانهاي مختلف كشور
نام نخستين پديدآور : طهماسبي، غلامحسين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Performance evaluation of bred queens in apiaries of different provinces of Iran
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸۶۱۹۲۱
: شماره طرح : 0148-13-13-027-9601-96007
: سامانه سمپات
توصیفگر : زنبورعسل ایرانی - بچه دهی - رفتار دفاعی - تولید عسل - زمستانگذرانی
خلاصه یا چکیده : استفاده از ملكه‌هاي اصلاح شده و داراي صفات مطلوب توليدي و رفتاري از عوامل مهم در موفقيت زنبورداري مي‌باشد. تحقيق حاضر با هدف بررسي عملكرد ملکه‌های اصلاح شده طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایران در مقایسه با ملکه‌های شاهد در زنبورستان‌های بخش خصوصی در طی نسل چهاردهم تا هیجدهم انجام شد. برای ارزیابی ملکه‌ها پرسشنامه‌های خاصی طراحی و در اختیار زنبورداران استان‌هاي مختلف قرار گرفت تا ملکه‌های لایه سوم طرح را در کنار ملکه‌های شاهد ارزیابی نمایند. نتایج به دست آمده نشان داد که ملکه های اصلاح شده با 16 کیلوگرم تولید عسل، میانگین شاخون 1.42، میانگین امتیاز آرامش 3.36 و میانگین امتیاز تهاجمی 3.24 به طور معنی داری برتر از ملکه های شاهد به 12.8 کیلوگرم تولید عسل، میانگین شاخون 2.3، میانگین امتیاز آرامش 2.88 و میانگین امتیاز تهاجمی 2.92 بودند. بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس اثر نوع ملکه (ملکۀ اصلاح شده طرح و ملکۀ شاهد زنبوردار) بر صفات آرامش، رفتار تهاجمی، بچه‌دهی و تولید عسل معنی‌دار بود (p<0.01) ولی روی زمستان گذرانی تأثیری نداشت. اثر زمان برای صفات آرامش، رفتار تهاجمی، بچه دهی و تولید عسل در سطح 1 درصد و برای صفت زمستانگذرانی در سطح 5 درصد معنی‌دار شده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده اثر متقابل نوع ملکه در زمان برای صفت آرامش در سطح 1 درصد و برای صفت بچه‌دهی و تولید عسل در سطح 5 درصد معنی‌دار شده است و در بقیه صفات هیچ تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج بدست آمده و پيشرفت مطلوب صفات بچه‌دهي، رفتار تهاجمی، رفتار آرامش، توليد عسل و زمستان‌گذرانی، بايد در ادامه‌ي طرح با تلاش در جهت تثبیت ژنتیکی این صفات و جلوگيري از هموزيگوتي آلل‌هاي جنسي كه تأثير مستقيم در كاهش عملكرد كلني‌ها دارد و نيز استفاده از روشهای نوین اصلاح نژادی برای ایجاد کلنی‌های سازگار با شرایط اقلیمی سال‌های آتی و مشکلات جدید صنعت زنبورداری اقدام گردد.
: Taking advantage from genetically modified queens that have desirable productive traits and behavior is an important factor in beekeeping. The current study was aimed to evaluate the performance of the 14th until 18th generations of breeding improved queens in Iranian Honey Bee Breeding Program, and their comparison with control queens kept in private apiaries. To evaluate the queens, specific questionnaires were designed and completed by beekeepers in their apiaries based on the performance of queens in third layer. The obtained results showed that the bred queens with 16 kg of honey production, average queen cell of 1.42, average calmness score of 3.36 and average aggressive score of 3.24 were significantly superior than control queens with 12.8 kg of honey production, average queen cell of 2.3, average calmness score of 2.88 and the average aggressive score of 2.92. According to the results of variance analysis, the effect of queen type (bred queen and control queen of beekeepers) on calmness, aggressive, swarming behavior and honey production were significant (P<0.01) but had no effect on overwintering. The effect of year and generation on calmness, aggressive behavior, swarming and honey production were significant (P<0.01) and also on overwintering at the lower level it was significant (P<0.05). Interaction of queen type×year was significant for calmness (P<0.01) and for swarming and honey production (P<0.05) but had no significant effect on other traits. The obtained results revealed that to protect the Iranian honeybee as a valuable genetic resource, while preserving the superiority of genetically improved queens and genetic stabilization of improved traits, prevention of sex alleles homozygosity which have direct effect on decreasing colonies performance, additional novel investigations against new problems of beekeeping industry are required.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی