رکورد قبلیرکورد بعدی

" برآورد ميزان توده زنده كفزيان با تاکيد بر صيد ضمني ترال کف در درياي عمان به روش مساحت جاروب شده "


شماره شناسایی : 18874703
شماره مدرک : ۶۱۹۱۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : ميرزايي، محمدرضا
: تقوي مطلق، سيدامين اله
: آژنگ، بيژن
: مهدي نژاد، عبدالستار
: هاشمي، سيد احمد رضا
: درويشي، محمد
: دريانبرد، غلامرضا
: ولي نسب پوري، تورج
: حسيني، سيد عباس
: مخير، زهره
: جدگال، سليم
: کد خدايي، عبدالحميد
: طالب زاده، سيدعباس
عنوان اصلي : برآورد ميزان توده زنده كفزيان با تاکيد بر صيد ضمني ترال کف در درياي عمان به روش مساحت جاروب شده
نام نخستين پديدآور : ميرزائي، محمدرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Biomass estimation of demersal resources emphasis of bottom trawl bycatch in the Oman Sea using swept area method
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸۶۱۹۱۹
: شماره طرح : 2-78-12-092-961658
: سامانه سمپات
توصیفگر : توده زنده
: صید بر واحد سطح
: ماهیان تجاری
: ماهیان غیر تجاری
: دریای عمان
خلاصه یا چکیده : به منظور پايش ذخاير کفزیان آب‌هاي درياي عمان، محاسبه ميزان صيد بر واحد سطح (CPUA) و توده زنده كفزيان، گشت تحقیقاتی استان سیستان و بلوچستان از شرقی ترین نقطه استان (گواتر ) در موقعیت جغرافیایی '25 °61 آغاز و تا غربی ترین نقطه استان (میدانی )'55 °58 نمونه برداری ها صورت پذیرفت. کل محدوده موردنظر به5 قسمت تقسیم گردید که شامل منطقه M: بياهي، ميداني، خوررابچ و خورگالك، منطقه N: درك، مكي سر و تنگ، منطقه O: گورديم، راشدي، پزم و كنارك، منطقه P: كنارك، چابهار، رمين و كيـژدف، منطقه Q: بريس، پسابنـدر و گواتـر، هر یک از مناطق موردبررسی به 4 لايه عمقي 20-10 و 30-20 و 50-30 و 100-50 متر تقسیم گردید. در طول دروه چهار ساله این بررسی حدود 288 ايستگاه در دریای عمان به صورت کاملاً تصادفي برای نمونه‌برداری تحت پوشش قرار داده شدند. مقدار ‌توده زنده و ميانگين صيد بر واحد سطح (CPUA) ذخاير كفزيان با استفاده از روش مساحت جاروب شده (Swept Area) محاسبه شد. در بررسی مقدار زیتوده کل آبزیان صید شده در تور ترال کف در مناطق 5 گانه M تا Q طي سال‌هاي 1396 تا 1399 منطقه O (گورديم، راشدي، پزم و كنارك) در دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان) و پس از آن منطقه P (كنارك، چآب‌هار، رمين و كيـژدف) بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. کمترین مقدار زیتوده کل، کفزیان تجاری و غیرتجاری در مناطق M و N (بياهي، ميداني، خوررابچ و خورگالك، درك، مكي سر و تنگ) مشاهده شد. بیشترین مقدار CPUA و فراوانی برای کل آبزیان در منطقه O (گورديم، راشدي، پزم و كنارك) مشاهده شد. در این تحقیق طي سال‌هاي 1396 تا 1399 کمترین مقدار میانگین CPUA و کمترین فراوانی آبزیان در منطقه Q (بريس، پسابنـدر و گواتـر) در شرقی ترین قسمت دریای عمان و پس از آن در منطقه N (بریس، پسابندر و گواتر) در نواحی مرکزی دریای عمان در استان سیستان و بلوچستان مشاهده شد. بیشترین مقدار میانگین CPUA کل آبزیان در لایه‌ عمقی 100-50 متر مشاهده شد. کمترین مقدار این شاخص در دریای عمان در لایه عمقی 30-20 متر قرار گرفت. آبزيان غالب تركيب صيد ترال كف در دریای عمان، یال اسبی سربزرگ، گیش ماهیان، گوازیم دم رشته‌ای، کوترماهیان، حلوا سفید و سپرماهیان ثبت شد.
: Regarding to estimate the catch per unit of area (CPUA) and biomass of demersal resources in northern region of the gulf of Oman (from the Meidani (58º55'E) to Gwatre Bay (61º30'E)), a series of monitoring research cruises were carried out from 2017 up to 2019 using the R/V Ferdows-1 equipped with stern trawl. The study area divided into five stratums (M: Bayahi, Maidani, Rabach bay and Galak bay, N: Darak, Maki Sar and Tang, O: Gordim, Rashedi, Pozm and Konark), P: Konarak, Chabahar, Ramin and Kizhdaf) and Q: Beris, Pasabander and Gowatr) and each stratum was divided into four substrata on the basis of depth i.e. 10-20, 20-30, 30-50, and 50-100 m. A total of 288 stations were sampled randomly in the Oman Sea during the study period. The swept area method was used to calculate biomass and mean catch per unit area of demersal resources. Among the aquatic fish caught in the five regions from M to Q between 2017 and 2020, the biomass in region O and then in region P had the highest amount. The lowest amount of total biomass in commercial and non-commercial demersal resources was observed in the M and N stratum. The highest amount of CPUA and aboundance for all aquatic resource was observed in stratum O. In this study, the lowest mean CPUA and the lowest abundance of aquatic resource were observed in stratum Q in the easternmost part and stratum N in the central part of the Gulf of Oman (Sistan and Baluchestan Province) during the years 2017 to 2020. The highest mean CPUA of total aquatic resource was observed in the 50-100 m deep layer. The lowest value of this index was at a depth of 20-30 meters. The most abundant aquatic species in the trawl catches were Trichiurus lepturus, Carangidae, Nemipterus japonicus, Sphyraenidae, Pampus argenteus and Batoidfishes in the Oman Sea.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی