رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعه صفات كمي و كيفي لاينهاي پيشرفته جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه معتدل "


شماره شناسایی : 18874701
شماره مدرک : ۶۱۹۱۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : براتي، علي
: براتي، علي
: آرزمجو، الياس
: طاهري مازندراني، منوچهر
: طاهريان، مجيد
: عربي، داوود
: قرباني گل، حسينعلي
: رافتي نيا، محمدرضا
: اله حسني ينگجه ء، رامين
: معصومشاهي، محمود
: سرهنگي، محسن
عنوان اصلي : مطالعه صفات كمي و كيفي لاينهاي پيشرفته جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه معتدل
نام نخستين پديدآور : براتي، علي
عنوان اصلي به زبان ديگر : : Study of quantitative & qualitative traits of advanced barley lines in temperate zone
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸۶۱۹۱۷
: شماره طرح : 0-03-03-128-991107
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو
: اقلیم معتدل
: پایداری عملکرد
خلاصه یا چکیده : دستیابی به ارقام جو با عملکرد بالا و پایدار در محیط¬های متفاوت از جایگاه ویژه ای در برنامه های به نژادی برخوردار است. در این بررسی 54 لاین پیشرفته جو در قالب سه آزمایش AMBYT-1، AMBYT-2 و AMBYT-3 به همراه رقم شاهد ارمغان و لاین MB-97-9 در چهار ایستگاه اقلیم معتدل کشور شامل کرج، ورامین، نیشایور و بیرجند مورد بررسی قرار گرفتند. طرح آماری مورد استفاده در تمامی ایستگاه¬ها طرح بلوک¬های کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار بود. مراقبت¬های لازم در طول دوره رشد و نمو گیاه انجام گرفت. پس از برداشت محصول و جمع آوری داده ها، تجزیه واریانس ساده و مرکب انجام گرفت. با توجه به معني¬دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ× مكان در هر سه آزمايش، جهت بررسي دقيق تر اثرات متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري ژنوتيپ¬ها از روش رتبه بندي استفاده شد. با توجه به صفات یادداشت برداری شده، مقایسه میانگین عملکرد دانه و سایر صفات زراعی مطلوب تعداد 18 لاین برتر که داراي سازگاري عمومی در منطقه معتدل بودند براي آزمايش مقايسه عملكرد ارقام و لاينهاي اميدبخش (اليت) جو براي سال بعد انتخاب شدند.
: Ability to find barley varieties with high and stable yield in different environments is very important in barley breeding programs. In this study 54 advanced barley lines in three Advanced Barley yield trial include: AMBYT-1, AMBYT-2 and AMBYT-3 experiments with two checks Armaghan variety and MB-97-9 promising line were evaluated in Karaj, Varamin, Neishabour and Birjand research stations. Experimental design in all stations was RCBD with three replications. Necessary care was taken during the growth period of the plant. After harvesting and collecting data, simple and combined variance analysis were performed. Because of singnificant effect of genotype×location in all experiments, Ranking method used for investigation of genotypes stability.By attention to recorded traits, mean yield comparision and other desirable traits 54 lines were selected for final evaluation in EWBYT in next year.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی