رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناخت وضعيت تغذيه اي زعفران در استانهاي خراسان "


شماره شناسایی : 18874700
شماره مدرک : ۶۱۹۱۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : ذبيحي، حميدرضا
: عطاردي، بصير
: ذبيحي، حميدرضا
: آخوندزاده فاضلي، مجيد
: پوزشي، رضا
: اسمي، رامين
: دانش، محمد
: موسوي نسب، سيد مهدي
: عطا حسيني سنگ نقره، سيد ابوالقاسم
: جواهري، سعيد
عنوان اصلي : شناخت وضعيت تغذيه اي زعفران در استانهاي خراسان
نام نخستين پديدآور : ذبيحي، حميدرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Diagnosis of Saffron Diagnosis in Khorasan Provinces
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات خاک و آب، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸۶۱۹۱۶
: شماره طرح : 0-43-10-024-970104
: سامانه سمپات
توصیفگر : زعفران، تجزيه برگ ، DOP، DRIS، شاخص تعادل تغذيه اي
خلاصه یا چکیده : به منظور ارزيابي وضعيت تغذيه‌اي زعفران با استفاده از روش تلفيقي تشخيص و توصيه (DRIS) و انحراف از درصد بهينه (DOP) ، نمونه‌هاي برگ از 30 مزرعه زعفران در شهرستان‌هاي عمده کشت زعفران استان خراسان رضوي، و خراسان جنوبي جمع‌آوري و غلظت‌هاي عناصر غذايي N، P،K ، Ca،Mg ،Fe ،Mn ،Zn ، Cu و B در آنها اندازه‌گيري شد. با توجه به مقدار عملکرد، مزارع به دو گروه، مزارع با عملکرد بالا و پايين تقسيم بندی شد. نمونه هاي برگ از 30 مزرعه زعفران در استان خراسان رضوي و خراسان جنوبي جمع آوري شد. نرمهاي استانداردDRIS براي نسبتهاي مختلف عناصر غذايي تعيين و شاخص هاي DRIS كه در ارزيابي تعادل عناصر غذايي و اولويت بندي كمبود و بيشتر بود عناصر غذايي در گياه مورد استفاده قرار مي گيرند، محاسبه شد. ميانگين غلظت عناصر غذايي در جامعه گياهي با عملكرد بالاتر از میانگین به عنوان ارقام مرجع براي محاسبه شاخصهاي DOP مورداستفاده قرار گرفت. بااستفاده ازغلظت عناصرغذایی در برگ ودر مزارع با عملکرد نسبی بالا (زیاد)، غلظت استاندارد (غلظت مرجع) در استان خراسان رضوی برای عناصر نيتروژن،فسفر، پتاسيم،كلسيم ومنيزیم به ترتيب 02/3، 25/0، 16/1، 16/1 و 23/0 درصد وبرای عناصرآهن، منگنز، روی، مس و بور به ترتیب 17/167، 25/22، 58/24، 75/6 و 00/21 میلی¬گرم بر کیلوگرم به دست آمد.همچنین، غلظت استاندارد (غلظت مرجع) در استان خراسان جنوبی برای عناصر نيتروژن،فسفر، پتاسيم،كلسيم ومنيزیم به ترتيب 94/2، 25/0، 22/1، 18/1 و 21/0 درصد وبرای عناصرآهن،منگنز، روی، مس و بور به ترتیب 17/215، 21/27، 30/21، 27/7 و 75/25 میلی¬گرم بر کیلوگرم به دست آمد. با استفاده از شاخص هاي تعادل تغذيه اي دريس(NBI) و انحراف از درصد بهينه (DOP) تعادل يا عدم تعادل جذب عناصر غذايي در مزارع زعفران با عملکرد پايين تعيين شد. متوسط شاخص دریس برای عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در استان خراسان رضوی به ترتیب1/6- ،109- و22- و در خراسان جنوبی به ترتیب 93/1، 19/0 و 14/3- بدست آمد. در هر دو استان، ترتیب کمبود عناصر غذایی در مزارع زعفران تقریبا مشابه هم بوده و منیزم، فسفر، کلسیم و پتاسیم به ترتیب جزو عناصر محدود کننده عملکرد زعفران در هر دو استان بودند . اولویت کوددهی عناصر کم مصرف به ترتیب عناصر مس، منگنز و روی تعین شدند.
: In order to evaluate the nutritional status of saffron using diagnosis and recommendation (DRIS) and deviation from the optimal percentage (DOP) methods, soil and leaf samples from 30 saffron farms in Khorasan Razavi and South Khorasan provinces’ collected and nutrient concentrations N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu and B in them were measured. According to the amount of yield, farms were divided into two groups, high and low yield farms. DRIS norms and indices were determined for nutrients in leaves. The amplitude of nutrient concentration in saffron leaves was determined using DRIS method. Mean nutrient concentrations in high yielding plant populations were used as reference cultivars to calculate DOP indices. Then, using Dries nutritional balance indices and deviation from the optimal percentage (DOP), the equilibrium or imbalance of nutrient uptake in low-yield saffron fields was determined. The results showed that according to the average Driss method, the Driss index for high consumption elements of nitrogen, phosphorus and potassium in Khorasan Razavi province were -6.1, -109 and -22, respectively, and in South Khorasan 1.93, 0.19 and -3/ 14, respectively obtained. In both provinces, the order of nutrient deficiency in saffron fields is almost the same and magnesium, phosphorus, calcium and potassium are among the limiting elements of saffron yield in both provinces, respectively. The reason for the lack of priority is the lack of trace elements because the performance is controlled first by high consumption elements and then by eliminating the deficiency of these elements by low consumption elements. At the same time, copper, manganese and zinc fertilizer preferences of trace elements in saffron cultivation were determined, respectively.Using the concentration of nutrients in leaves and in fields with high relative yield (high), standard concentration (reference concentration) in Khorasan Razavi province for nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium, respectively 3.02, 0.25, 1.16, 16 1.1 and 0.23 percent and for iron, manganese, zinc, copper and boron were obtained 167.17, 22.25, 24.58, 6.75 and 21.00 mg / kg, respectively. Standard (reference concentration) in South Khorasan province for nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium elements are 2.94, 0.25, 1.22, 1.18 and 0.21 percent, respectively, and for iron, manganese, zinc, copper and Boron was obtained 215.27, 27.21, 21.30, 7.27 and 25.75 mg / kg, respectively.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شناخت وضعيت تغذيه اي زعفران در استانهاي خراسان
61916.pdf
گزارشات نهایی
متن
application/octet-stream
327.29 KB
85
85
نظرسنجی