رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي عملکرد، زودرسي و کيفيت الياف ارقام وارداتي جديد پنبه "


شماره شناسایی : 18874699
شماره مدرک : ۶۱۹۱۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : عاليشاه، عمران
: مهاجرعباسي، اکرم
: حميدي، آيدين
: هروي، پريسا
: بياني، علي
عنوان اصلي : ارزيابي عملکرد، زودرسي و کيفيت الياف ارقام وارداتي جديد پنبه
نام نخستين پديدآور : عاليشاه، عمران
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of yield, earliness and fiber quality of new imported cotton varieties
وضعیت انتشار : گرگان: موسسه تحقيقات پنبه كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸۶۱۹۱۵
: شماره طرح : 2-07-07-026-981176
: سامانه سمپات
توصیفگر : عملکرد، زودرسی، سازگاری، مورفولوژی
خلاصه یا چکیده : به منظور ارزیابی ویژگیهای کمی، کیفی و مورفولوژیک ارقام وارداتی و مقایسه آنها با ارقام تجاری کشور، در این مطالعه 12 رقم خارجی به همراه چهاررقم تجاری داخلی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به مدت سه سال (1398-1400) در ایستگاه هاشم آباد گرگان مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس سالانه، بین تیمارها اختلاف معنی‌دار از لحاظ برخی صفات مشاهده شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب داده‌های آزمایشی، اثر سال روی اکثر صفات کمی، کیفی و مورفولوژیک (بجز تعداد شاخه رویا، طول میانگین الیاف و شاخص دوام ریسندگی) معنی‌دار بود. اثر ژنوتیپ روی یکنواختی الیاف، تعداد شاخه رویا غیر معنی دار، ولی روی سایر صفات معنی دار بود. اثر متقابل ژنوتیپ * سال روی صفات ارتفاع، تعداد غوزه، زودرسی، کیل و میکرونر در سطح آماری معنی دار بود. ارقام وارداتی از لحاظ درصد کیل و ارقام داخلی از لحاظ زودرسی نسبت به گروه دیگر برتری داشتند. دامنه عملکرد ارقام از 2055 تا 3725 کیلوگرم در هکتار متغیر بود. بالاترین مقدار عملکرد مربوط به رقم PG2018 (7/3725 کیلوگرم در هکتار) و پس از آن به ژنوتیپهای لیدیا (6/3606 کیلوگرم درهکتار)، ادیسا (2/3576 کیلوگرم درهکتار)، مای 344 (3570 کیلوگرم در هکتار) و BA440 (3557 کیلوگرم در هکتار) تعلق داشت.
: In this study some quantitative, qualitative and morphological traits of twelves new imported cotton varieties as well as four commercial cultivars (Golestan, Sajedi, Latif and Sepid) were evaluated in randomized completed block design with four replications at HashemAbad cotton research station in 2019-2021. Simple and combined analysis of variance showed significant difference among genotypes for some characters. Year × Genotype interaction was significant for Plant height, boll number, earliness, lint percentage and micronair index, which revealed different response of genotypes to different environments. The imported varieties were late maturity than domestic varieties (5-10 days), but with more GOT, yield, homogeneity and fiber strength. The range of yield was varied 2055 to 3725 kg/ha. The PG2018 (3725), Lidia (3606), Edesa (3576), May-344(3570) and BA440 (3557 kg/ha) were identified as high yielding vrieties, respectively.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی