رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين آب کاربردي ليمو در کشور "


شماره شناسایی : 18874666
شماره مدرک : ۶۱۸۹۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : شاهرخ نيا، محمدعلي
: دهقانيان، سيدابراهيم
: سلامتي، نادر
: زارع مهراني، اسحق
: اسلامي، امير
: مقبلي دامنه، اسماعيل
: شاهرخ نيا، محمدعلي
: فياضي، مسعود
: عباسي، فريبرز
: ناصري، ابوالفضل
: اکبري، مهدي
: احمدپورجلگه، احمد
: حسن زاده خانکهداني، حامد
: شريف زاده، هادي
: رشيدي، علي محمد
: عليان غياثي، عبدالمطلب
: حسن بلوچي، موسي
عنوان اصلي : تعيين آب کاربردي ليمو در کشور
نام نخستين پديدآور : شاهرخ نيا، محمدعلي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Applied water consumption of Lemon and Lime in Iran
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۸۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲۶۱۸۹۷
: شماره طرح : 014-50-14-054-95046-990950
: سامانه سمپات
توصیفگر : سامانه آبیاری
: باران موثر
: عملکرد لیمو
: بهره‌وری آب
خلاصه یا چکیده : چکیده با عنايت به محدوديت منابع آبی كشور و ضرورت بهبود بهره‌وری آب کشاورزی، لزوم بررسی حجم آب آبیاری محصولات مختلف از جمله لیمو در کشور آشکار می¬گردد. در این تحقیق میدانی، حجم آب آبیاری و عملکرد لیمو در بيش از 210 باغ منتخب در استان‌های فارس، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و جنوب کرمان اندازه‌گیری گردید. از تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت احتمالی عملکرد، حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید لیمو استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت عملکرد، حجم آب كاربردي، و شاخص‌های مربوط به بهره¬وری آب در استان‌های ياد شده معنی‌دار بود. ميانگين وزنی، حداقل و حداکثر عملکرد لیمو(ترش و شیرین) بترتیب 6/21، 3/14 و 1/30 تن در هکتار به¬دست آمد. ميانگين وزنی، حداقل و حداکثر حجم آب آبیاری به¬ترتیب 12578، 8390 و 13963 مترمکعب در هکتار بود. ميانگين وزنی، حداقل و حداکثر بهره‌وری آب آبیاری 90/1، 46/1 و 80/2 کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شد. ميانگين وزنی، حداقل و حداکثر بهره‌وری آب و بارش موثر دراز مدت به¬ترتیب 59/1، 25/1 و 40/2 کیلوگرم بر مترمکعب و بهره‌وری آب و بارش موثر سال جاری به¬ترتیب 75/1، 35/1 و 71/2 کیلوگرم بر مترمکعب بود. تناسب حجم آب آبیاری باغ¬های لیمو با نیاز آبی ناخالص در استان های منتخب تقریبا مشابه هم بود. به طور کلی میانگین تفاوت عمق آب آبیاری لیموترش با نیاز آبی ناخالص یکساله و بلندمدت در کشور بترتیب 17- و 1- درصد بود. در مورد باغ¬های لیموشیرین نتایج به دست آمده با باغ¬های لیموترش متفاوت بود. در استان فارس، عمق آب آبیاری از هر سه سناریوی نیاز آبی ناخالص بیشتر و در استان هرمزگان از هر سه سناریو کمتر بود. به طور میانگین در کشور، عمق آب آبیاری باغ¬های لیموشیرین 17 درصد بیشتر از نیاز آبی ناخالص بلندمدت و 1 درصد کمتر از نیاز آبی ناخالص یکساله بود. در باغات تحت سامانه آبیاری قطره ای نسبت به آبیاری سطحی، به میزان قابل توجهی عملکرد و بهره وری آب افزایش و حجم آب آبیاری کاهش داشت. به طور میانگین راندمان کاربرد آب در باغات لیموی کشور حدود 90 درصد بود.
: Considering the limited water resources in Iran and the need to improve agricultural water productivity, the nessesaty to study the volume of irrigation water in the production of limes in Iran becomes apparent. Therefore, in this field study, irrigation water volume and limes yield in over 210 selected orchards in Fars, Hormozgan, Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad and South Kerman provinces were measured directly. Analysis of variance was used to investigate the possible differences in yield, irrigation water volume and water productivity in limes production. The results showed that the differences in yield, applied water volume, and indicators related to water productivity were significant in the mentioned provinces. The weighted average, minimum and maximum yield of limes were 21.6, 14.3 and 30.1 tons per hectare, respectively. The weighted average, minimum and maximum volume of applied irrigation water were 12578, 8390 and 13963 cubic meters per hectare, respectively. The weighted average, minimum and maximum irrigation water productivity were estimated to be 1.90, 1.46 and 2.80 kg/m3. Weighted average, minimum and maximum water+long-term effective rainfall productivity was 1.59, 1.25 and 2.40 kg/m3. Weighted average, minimum and maximum of water and current year effective rainfall productivity were 1.75, 1.35 and 2.71 kg/m3, respectively. The proportion of irrigation water volume of limes orchards with gross water requirement in selected provinces was similar. In general, the average difference between the depth of irrigation water of limes and annual and long-term gross water requirement in the country was -17 and -1 percent, respectively. In the case of lime orchards, the results were different from the limes orchards. In Fars province, the depth of irrigation water was higher than all three scenarios of gross water requirement and in Hormozgan province was less than all three scenarios. On average in all orchards, the irrigation water depth of limes orchards was 17% higher than the long-term gross water requirement and 1% lower than the annual gross water requirement. In the limes under drip irrigation system compared to surface irrigation, fruit yield and water productivity increased significantly and irrigation water volume decreased. On average, water application efficiency in the lime orchards was estimated to be about 90%.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی