رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثير سامانه‌هاي نوين آبياري بر شاخص هاي بهره‌وري آب و برخي خصوصيات مورفو فيزيولوژيکي و کمي و کيفي بذور مادري چهار رقم گندم آبي "


شماره شناسایی : 18874430
شماره مدرک : ۶۱۷۶۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : عليمحمدي نافچي، رحيم
: صفري دهکهنه، سام
: زارعيان، عباس
: يوسفيان قهفرخي، زهره
عنوان اصلي : تاثير سامانه‌هاي نوين آبياري بر شاخص هاي بهره‌وري آب و برخي خصوصيات مورفو فيزيولوژيکي و کمي و کيفي بذور مادري چهار رقم گندم آبي
نام نخستين پديدآور : عليمحمدي نافچي، رحيم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Impact of new irrigation systems on water productivity indexes and some of morpho-physiological characteristics and quantitative and qualitative of four wheat cultivars of seeds produced
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲۶۱۷۶۶
: شماره طرح : 34-42-1408-063-961548
: سامانه سمپات
توصیفگر : سامانه‌هاي آبياري، بهرهوری و کارآيي مصرف آب، شاخص‌های رشد، صفات مورفوفیزیولوژیکی، ارقام بذری گندم نان
خلاصه یا چکیده : یکی از چالشهای اصلی در جوامع امروزی بحث تأمین امنیت غذایی است که تابع مستقیم منابع آب در دسترس می‌باشد. از طرفی عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مصرف آب بویژه در بخش کشاورزی، ضرورت استفاده بهینه و پایدار از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر را دو چندان نموده است. در این خصوص افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و کارآیی محصولات استراتژیک از جمله گندم (بدلیل اهمیت آن در سبد تأمین امنیت غذایی جامعه) بعنوان یک راهکار عملی و اجرایی مد نظر می‌باشد. در این زمینه آزمایشی برای بررسی خصوصیات و صفات مورفولوژیکی، کمی و کیفی چهار رقم تجاری گندم نان (حیدری، پیشگام، میهن و اروم) با سامانههای مختلف آبیاری (بارانی، قطره‌ای نواری سطحی و زیرسطحی) در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخته شهرکرد انجام شد. طرح آزمایشی اسپلیت پلات در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با فاکتور اصلی سامانههای آبیاری، و فاکتور فرعی ارقام گندم در سه تکرار ، بود. در این پروژه حجم آب داده شده (با توجه به نشریه شماره 56 فائو و مشخصات خاک منطقه ریشه) به سامانههای آبیاری قطره‌ای نواری سطحی و زیرسطحی توسط کنتور حجمی و در سامانه آبیاری بارانی با اندازهگیری و کالیبره نمودن آبپاش‌ها انجام پذیرفت. عملکرد محصول تولید شده در سامانه‌های مختلف آبیاری به همراه خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی ارقام مختلف گندم (تاریخ کاشت، سبز شدن، پنجه‌دهی، ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، طول پدانکل، طول ریشک و عملكرد بيولوژيك) اندازه‌گیری و محاسبه گردید. بعد از برداشت شاخصهای بهرهوری مصرف آب محاسبه و برآورد گردیدند. همچنین پس از برداشت خصوصیات کیفی بذور گندم تولید شده (درصد جوانهزنی اولیه درصد جوانهزنی نهایی، سرعت جوانه‌زنی روزانه، قدرت بذر و گیاهچه) تعیین شدند و نتایج حاصله با نرم افزار آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن انجام پشد. نتایج میانگین دوساله نشان داد که تاثیر سامانههای آبیاری بر تعداد بذور جوانه زده در 4 روز، تعداد گیاهچه نرمال، طول پدانکل، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص کارآیی مصرف آب در سطح 1 درصد و تعداد بوته در مترمربع، تعداد سنبله در بوته، در سطح 5 درصد دارای اختلاف معنی‌داری بودند. تأثیر ارقام بر طول ریشه و ساقه گیاهچه، طول ریشک، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و بهره‌وری آب در سطح 1 درصد دارای اختلاف معنی‌داری بود. وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، شاخص بهره‌وری آب در سامانه آبیاری قطرهای نواری سطحی نسبت به سایر سامانه‌های آبیاری، دارای عملکرد و مقادیر بیشتری بودند و از نظر آماری دارای اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد هستند. شاخص بهره‌وری آب آبیاری در سامانههای آبیاری قطره‌ای نواری سطحی، قطره‌ای نواری زیرسطحی و بارانی بترتیب با مقادیر 57/1، 24/1 و 93/0 کیلوگرم بر مترمکعب و در ارقام گندم حیدری، پیشگام، میهن و اروم هم بترتیب 33/1، 29/1، 28/1 و 09/1 کیلوگرم بر مترمکعب بود. حداقل عملکرد دانه در آبیاری با روش بارانی (5766 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین آن در آبیاری به روش قطره‌ای نواری سطحی (7830 کیلوگرم در هکتار) بود. حداقل میزان آب مصرفی در آبیاری قطره‌ای نواری سطحی (4995 مترمکعب در هکتار) و بیشترین آن در آبیاری بارانی (6221 مترمکعب در هکتار) بود. بیشترین عملکرد مربوط به رقم حیدری در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری سطحی با عملکرد 8616 کیلوگرم در هکتار، و کمترین عملکرد دانه مربوط به رقم اروم تحت سامانه آبیاری بارانی (4995 کیلوگرم در هکتار) بود. لذا بر اساس نتایج حاصله در بین روش‌های آبیاری، سامانه‌های آبیاری قطره‌ای نواری سطحی و در بین ارقام گندم مورد آزمایش، رقم حیدری به عنوان رقم برتر جهت ادامه کلیه کارها و امورات مربوطه پیشنهاد می گردند.
: One of the main challenges in today's society is the issue of food security supplies. Which is also a direct function of available water resources. On the other hand, the imbalance between supply and demand of water consumption has doubled the need for optimal and sustainable use of renewable and non-renewable resources. In order to, increasing the water use efficiency and productivity of wheat is considered as a practical and executive solution. In this regard, four bread wheat cultivars (Haydari, Pishgam, Mihan and Orum) were examined under different irrigation systems (sprinkler, tape and subsurface) while examining their morphological, quantitative and qualitative characteristics and traits, In Shahrekord Chahartakhteh research station using split plot experiment in the form of a randomized complete blocks statistical design, in which irrigation systems, main factor in larger plots (main plot) and wheat cultivars, sub-factor in smaller plots (sub-plots) in three replications, was implemented. In this project, the volume of water given (According to FAO Publication No. 56 and the soil profile of the root zone) were measured to tape and subsurface irrigation systems by Volumetric meter and sprinkler irrigation system, water height on ground surface and calibration sprinklers. Yield of produce produced in different irrigation systems along with morph physiological characteristics of different wheat cultivars (planting date, germination, tillering, plant height, number of spikes per plant, number of seeds per spike, number of spikelet per spike, peduncle length, length of radicle and Biological yield) were calculated. Also, after harvesting, the quality characteristics of the produced wheat (initial germination percentage, final germination percentage, daily germination rate, seed and seedling vigor) were calculated. The results of two-year average showed that the effect of irrigation systems on the number of germinated seeds in 4 days, number of normal seedlings, peduncle length, 1000-seed weight, biological yield, grain yield and water use efficiency index at 1% level and number of plants per square meter, number of spikes per plant, per level 5% had a significant difference. The effect of cultivars on root plantlet, stem plantlet length, radicle length, 1000-seed weight, grain yield, biological yield and water use efficiency at 1% level had a significant difference. 1000-seed weight, grain yield and biological yield, water productivity index in Type irrigation system had higher yield than other irrigation systems, they had more yield and values and statistically different with a significant difference of 5%. The maximum yield was related to Haydari cultivar under tape irrigation system with 8616 kg / ha yield, and Orum cultivar under sprinkler irrigation system had the lowest yield (4995 kg / ha). Water productivity index were among tape, subsurface and sprinkler irrigation systems with values of 1.57, 1.24 and 0.93 kg/m3, respectively, and among Haydari, Pishgam, Mihan and Orum cultivars, respectively 1.33, 1.29, 1.28 and 1.09 kg per cubic meter. The minimum grain yield was in sprinkler irrigation (5766 kg / ha) and the highest was in surface tape irrigation (7830 kg / ha). The minimum water consumption was in tape irrigation (4995 m3/ha) and the highest was in sprinkler irrigation (6221 m3/ha). The maximum yield was related to Heydari cultivar in tape irrigation system with 8616 (kg / ha) yield, and the lowest grain yield was related to Orum cultivar under sprinkler irrigation system (4995 kg / ha). Therefore, based on the results among irrigation methods, tape irrigation systems and among the wheat cultivars tested, Heydari cultivar is suggested as the superior cultivar to continue all work and related matters.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی