رکورد قبلیرکورد بعدی

" افزايش ماندگاري پسته تازه با استفاده از گاز ازت "


شماره شناسایی : 18874414
شماره مدرک : ۶۱۷۵۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : شاکراردکاني، احمد
: مرادي قهدريجاني، محمد
عنوان اصلي : افزايش ماندگاري پسته تازه با استفاده از گاز ازت
نام نخستين پديدآور : شاکراردکاني، احمد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Increasing the shelf life of fresh pistachio fruit using N2 gase
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲۶۱۷۵۹
: شماره طرح : 147-06-33-125-09551-971421
: سامانه سمپات
توصیفگر : پسته تازه، ازت، ماندگاری، پراکسید، شمارش کلی، کپک و مخمر، میکروارگانیسم
خلاصه یا چکیده : پسته تازه یکی از محصولات مهم باغی است که ارزش غذایی بالا، عطر و طعم مطلوب و ارزش اقتصادی چشمگیری دارد. از آنجایی که پسته تازه همراه با پوست، میوه‌ای فسادپذیر است و به دلیل فعالیت متابولیکی بالا عمر پس از برداشت کوتاهی دارد بنابراین لازم است به افزایش عمر ماندگاری آن توجه شود. بدین منظور در اين پژوهش اثر جایگزینی گاز ازت با اکسیژن هوا در سطوح 80، 50 و 0 درصد بر روی پسته تازه رقم احمد آقایی بررسی گردید. نمونه‌ها به مدت 4 هفته در دماي يخچال (7-4 درجه سانتی‌گراد) و دربسته‌های مخصوص پلیمری نگهداري شدند و نمونه‌برداری در روزهاي 0 ، 7، 14، 21 و 28 انجام شد. همچنین آزمون‌های كيفي شامل عدد پراكسيد، ضریب شکست، آزمون رنگ سنجی L*, a* و*b و آزمون‌های ميكروبي (كپك و مخمر و شمارش كلي) بر روی کلیه تیمارها انجام گرفت. نتایج نشان داد میزان عدد پراکسید، ضریب شکست، شمارش کلی و کپک و مخمرها در نمونه هایی که با گاز ازت تیمار شده بودند در مقایسه با شاهد کمتر و معنی‌دار بود (05/0>p ). همچنین کیفیت رنگ پسته تازه در تیمارهای داری گاز نیتروژن بهتر حفظ شده بود. در نهایت با توجه به نتایج و آنالیز داده ها مشاهده شد که استفاده از گاز ازت باعث حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری پسته تازه می شود و درصد 80 گاز ازت مناسب جهت انجام این کار می باشند.
: Fresh pistachio is one of the most important crops in the garden, with high nutritional value, good flavor and great economic value. Since fresh pistachios with hull are perishable and because of their high metabolic activity, post-harvest life is short, so it is necessary to pay attention to its shelf-life. In this study, the effect of nitrogen gas replacing with air oxygen on 0, 50, 80 and 0% levels on fresh pistachio cultivar Ahmad Aghaei was carried out. Samples were stored at refrigerated temperature (4-7 ° C) for 4 weeks and polymeric packages. Sampling was performed on days 0, 7, 14, 21 and 28, and also qualitative tests including peroxide value, refractive index, colorimetric test L *, a *, b * and microbial tests (mold and yeast and total count) were performed on all treatments. The results showed that the amount of peroxide, refractive index, total count and mold and yeast in the samples treated with nitrogen gas were lower and significant compared to the control (p <0.05). Also, the color quality of fresh pistachios was better preserved in nitrogen gas treatments. Finally, according to the results and data analysis, it was observed that the use of nitrogen gas maintains the quality and increases the shelf life of fresh pistachios and 80% of nitrogen gas is suitable for this purpose.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی