رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان خراسان شمالي "


شماره شناسایی : 18874410
شماره مدرک : ۶۱۷۵۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : طهماسبي، غلامحسين
: رضازاده، حسين
: رضائي، حامد
: پاکزاد، بهرام
: تاج آبادي، ناصر
: علمي، حسن
: سرتيپ پور، علي
عنوان اصلي : ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان خراسان شمالي
نام نخستين پديدآور : طهماسبي، غلامحسين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Performance evaluation of bred queens in apiaries of North Khorasan provinces
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲۶۱۷۵۵
: شماره طرح : 1348-13-1357-037-9601-96007-960304
: سامانه سمپات
توصیفگر : زنبورعسل - اصلاح نژاد - بچه دهی - رفتار تهاجمی - تولید عسل - خراسان شمالی
خلاصه یا چکیده : زنبورعسل نژاد ايراني از نظر صفات عملکردی و رفتاری در ايران در مقايسه با نژادهاي ديگر دنيا داراي برتري¬ها و ضعف¬هايي می¬باشد. تحقيق حاضر با هدف بررسي عملكرد ملکه‌های اصلاح شده طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی در مقایسه با ملکه‌های شاهد در زنبورستان‌های بخش خصوصی در طی نسل چهاردهم تا هیجدهم انجام شد. برای ارزیابی ملکه‌ها پرسشنامه های خاصی طراحی و در اختیار زنبورداران استان‌هاي مختلف قرار گرفت تا ملکه‌های لایه سوم طرح را در کنار ملکه‌های شاهد ارزیابی نمایند. ارزیابی ملکه¬ها در 6 زنبورستان استان خراسان شمالی با ملکه های شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه ملکه¬های اصلاح شده و شاهد از نظر بچه¬دهی نشان داد که تفاوت معنی¬داری بین آنها وجود ندارد. نتایج نشان داد که از لحاظ صفت آرامش روي قاب تفاوت آماري معني¬داري بين ملکه¬های اصلاح شده و شاهد وجود دارد و ملکه¬های اصلاح شده برتر بودند (P<0/05). همچنین از نظر صفت رفتار تهاجمي ملکه¬های اصلاح¬¬ شده بطور معني¬داري برتر از ملکه¬های شاهد بودند ((P<0/05. نتایج نشان دهنده این بود که علی‌رغم برتری ملکه¬های طرح از لحاظ تولید عسل اختلاف معنی¬داری بین دو گروه مورد مطالعه وجود ندارد. در مجموع اين تحقيق پيشرفت صفات مذكور و برتري ملكه¬هاي اصلاح شده حاصل از نسل‌های مختلف طرح جامع در مقایسه با ملكه¬هاي اصلاح نشده در شرايط آب و هوايي استان خراسان شمالی را نشان مي دهد.
: Iranian bees have advantages and disadvantages in terms of performance and behavioral traits compared to other honeybee races in the world. The current study was aimed to evaluate the performance of the 14th - 18th generations of breeding improved queens in Iranian Honey Bee Breeding Program, and their comparison with control queens kept in private apiaries. To evaluate the queens, specific questionnaires were designed and completed by beekeepers in their apiaries based on the performance of queens in third layer. Evaluation of queens in 6 apiaries of North Khorasan province was compared with control queens. Comparison of improved and control queens in terms of swarming and honey production showed that despite the superiority of bred queens, there was no significant difference between them. Totally this study shows the improvement of the mentioned traits and the superiority of the bred queens in comparison with the control queens in the climatic conditions of North Khorasan province. The results showed that to protect the Iranian honeybee as a valuable genetic resource and additional novel investigations against new problems of beekeeping industry are required.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی