رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي کاشت و برداشت مکانيزه و دستي و فواصل کاشت موسير (Allium hirtifolium Boiss.) در استان لرستان "


شماره شناسایی : 18874398
شماره مدرک : ۶۱۷۵۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : رامک، پروين
: پزشکپور، پيام
: جعفري، محمد
: کريميان، حيد
: مهدور، حسن
: سعيد فر، مرتضي
: شريفي عاشورآبادي، ابراهيم
عنوان اصلي : ارزيابي کاشت و برداشت مکانيزه و دستي و فواصل کاشت موسير (Allium hirtifolium Boiss.) در استان لرستان
نام نخستين پديدآور : رامک، پروين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of manual and machinery planting and harvesting and planting distances of Persian shallot (Allium hirtifolium Boiss.) in Lorestan
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱۶۱۷۵۴
: شماره طرح : 24-59-09-134-961496
: سامانه سمپات
توصیفگر : عملکرد، فاصله کشت، کشت دستی، کشت ماشینی ،کشت مکانیزه، موسیر، هزینه-فایده
خلاصه یا چکیده : در کشورمان ایران، منابع محدود در بخش کشاورزی، به کارگیری فن‌آوری مناسب جهت استفاده بهینه از این منابع کمیاب را به یک ضرورت تبدیل کرده است، به طوری‌که در برنامه پنجم توسعه مقرر گردیده یک سوم رشد اقتصادی در کشور از طریق رشد بهره‌وری حاصل گردد. بی شک توسعه مکانیزاسیون یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف بزرگ در بخش کشاورزی است. در حال حاضر مراحل کاشت و برداشت موسیر در استان لرستان به صورت دستی انجام می‌شود که هزینه‌های بالای کارگری را به همراه داشته و بسیار زمان بر است که این امر یک عامل بسیار محدودکننده در افزایش سطح زیر کشت موسیر است. به دلیل استقبال کشاورزان مناطق سردسیر از کاشت موسیر و درآمدزایی خوب این محصول، در این پروژه که با حمایت سازمان جهاد کشاورزی لرستان طی سه سال به اجرا درآمد، تلاش بر این بود که با تغییر روش کاشت موسیر از سنتی به ماشینی؛ بتوان همچون سایر محصولات غده‌ای نظیر سیر و سیب زمینی، سرعت کاشت و برداشت این محصول را بالا برده و با کاهش هزینه‌های کارگری عملکرد اقتصادی کاشت موسیر را افزایش داد. در این تغییر الگو با افزایش سطح زیر کشت، می‌توان ضمن تأمین تقاضای بازار مصرف از طریق تولید موسیر زراعی، از تخریب مراتع جلوگیری و این گونه گیاهی در معرض خطر حمایت شود. همچنین با توجه به وجود بازار تقاضای خوب موسیر، به بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان مناطق سردسیر استان لرستان که متأسفانه در حال حاضر بیشترین نرخ مهاجرت و بیکاری را دارند، کمک نمود. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد، عملکرد خشک گیاه موسیر در سال¬های مختلف کاشت اختلاف معنی¬داری باهم دارند. بیشترین عملکرد خشک در سال دوم کاشت (سال زراعی 98-97) و کمترین عملکرد خشک در سال سوم کاشت (سال زراعی 99-98) بدست آمد. همچنین عملکرد خشک گیاه موسیر در دو فاصله¬ کاشت اختلاف معنی¬داری باهم دارند. به طوریکه عملکرد خشک گیاه در فاصله کاشت 10 سانتی¬متری بیشتر از فاصله کاشت 15 سانتی¬متری بود. بررسی‌ها نشان داد که ماشین‌های کارنده و برداشت کننده اثر مثبتی بر عملکرد داشتند و عملکرد خشک و تر موسیر در دو روش کاشت دستی و ماشینی اختلاف معنی¬داری باهم داشتند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که کشت ماشینی علاوه بر تأثیر مثبتی که بر عملکرد زراعی موسیر داشت، متوسط هزینه‌های سه ساله نیز در روش کشت ماشینی، بیش از سی درصد کمتر از روش کاشت دستی بود. بی شک کاهش هزینه‌ها سبب افزایش درآمد خالص و سود بیشتر برای کشاورزان خواهد بود. از طرفی کاهش ساعت‌های کار سبب افزایش بهره‌وری اقتصاد کشاورزان و تحقق رویای کشاورزان زحمتکش، یعنی دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر خواهد شد. در این طرح ضمن طراحی استاتیکی و دینامیکی مکانیزم انتقال غده از مخزن تا بستر غده طراحی سایر قسمت های انتقال توان، شاسی، ابزاز شیار بازکن و پوشاننده و منبع توان کششی مورد نیاز محاسبه و در ساخت آن ارزیابی و بهینه سازی شد. نتایج نشان داد که درصد انحراف در دو روش کاشت ماشینی و دستی اختلاف معنی-داری باهم دارند و درصد انحراف در روش کاشت ماشینی بیشتر از روش کاشت دستی بود، این موضوع نشان می‌دهد که خطای ماشین بیشتر از خطای انسانی بوده و لازم است بهینه سازی ماشین کاشت تا دستیابی به خطای کمتر از کاشت دستی ادامه یابد.
: In Iran, limited resources in the agricultural sector have made it a necessity to use the appropriate technology to optimal use of these scarce resources. The Fifth Development Plan stipulates that one-third of economic growth in the country be achieved through productivity growth. Undoubtedly, the development of mechanization is one of the most important tools to achieve this great goal in the agricultural sector. At present, the process of planting and harvesting shallot (Allium hirtifolium) in Lorestan province is done manually, which has high labor costs and is very time-consuming. It is a very limiting factor in increasing the area under shallot cultivation. Due to the welcome of farmers in cold regions for planting A. hirtifolium and the good income of this product, in this project, an attempt was made to change the method of planting A. hirtifolium from traditional to machine, like other tuberous products such as garlic and potatoes, to increase the planting and harvesting speed of this crop and increase the economic performance of planting A. hirtifolium by reducing labor costs. In this pattern change, by increasing the area under cultivation, it is possible to prevent the destruction of pastures and support this endangered plant species while meeting the demand of consumer market through the production of A. hirtifolium . Also, due to the good demand market for A. hirtifolium , it is possible to help improve the economic situation of farmers in cold regions of Lorestan province, which unfortunately have the highest migration and unemployment rates. The results of the Duncan's comparison (p<0.05) of means showed that the dry yield of shallot in different planting years was significantly different. The highest dry yield was obtained in the second year of planting (97-98) and the lowest dry yield was obtained in the third year of planting (98-99). Also, the dry yield of A. hirtifolium in the two planting intervals are significantly different. The dry yield of the plant at a planting distance of 10 cm was higher than planting distance of 15 cm. Studies showed that planting and harvesting machines had a positive effect on yield. The dry and wet yield of A. hirtifolium in manual and machine planting methods were significantly different. Also, the results of this study showed that machine cultivation had a positive effect on shallot crop yield. Also, the average three-year cost in this method was >30% less than the manual planting method. Undoubtedly, reducing costs will increase net income and increase profits for farmers. On the other hand, reducing working hours will increase the productivity of the farmers' economy and realize the dream of hardworking farmers (more wages and shorter working hours). In this research, the static and dynamic mechanism of tuber transfer from the tank to the tuber bed is designed. Also, the design of other parts of power transmission, chassis, furrow opener, and covering device and the required tensile power source were calculated, evaluated, and optimized. The results showed that the percentage of deviation in both machine and manual planting methods were significantly different and the percentage of deviation in machine planting method was higher than manual planting method, this shows that machine error is more than human error and it is necessary to optimize the planting machine to achieve less error than manual planting.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی