رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر مواد محرک رشد گياهي بر کارايي مصرف کود در گوجه فرنگي "


شماره شناسایی : 18874396
شماره مدرک : ۶۱۷۵۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : حسيني، يعقوب
: حسيني، يعقوب
: زلفي باورياني، مختار
: نوروزي، مهرداد
: رجالي، فرهاد
: حسن زاده خانکهداني، حامد
: پوزش شيرازي، مرتضي
: صالح، جهانشاه
: نجاتي، فريبا
: قريشي، مريم
: سعيدي، غلام
عنوان اصلي : اثر مواد محرک رشد گياهي بر کارايي مصرف کود در گوجه فرنگي
نام نخستين پديدآور : حسيني، يعقوب
عنوان اصلي به زبان ديگر : The effect of biostimulants on fertilizer use efficiency in tomato
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات خاک و آب، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱۶۱۷۵۲
: شماره طرح : 0-62-10-006-970043
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارزیابی اقتصادی
: کارایی مصرف کود
: کود شیمیایی
: گوجه¬فرنگی
: محرک رشد
خلاصه یا چکیده : به¬رغم اینکه چند سالی است در ایران از محرک¬های رشد استفاده می¬شود، اما، تأثیر آنها بر رشد، عملکرد وکیفیت محصولات کشاورزی و به¬ویژه تغییر در کارایی مصرف کودهای شیمیایی تعبین نشده است؛ و چه بسا گاهی اظهارنظرها در مورد تأثیر آنها همراه با افراط و تفریط بوده است. از طرف دیگر عوامل متعددی سبب کمبود بسیاری از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه از طریق کاهش قابلیت استفاده آنها برای گیاه و هدرروی آنها از طریق آبشویی و یا فراریت (تصعید) می¬شوند و همین امر هم سبب شده تا کارایی مصرف کود در کشور قابل قبول نباشد؛ و کشاورزان مقدار زیادی کود وارد خاک نمایند و نتیجه آن آلودگی محیط زیست، کاهش کیفیت محصول و چه بسا کاهش منافع اقتصادی باشد. تحقیق حاضر در جهت ارتقا جذب و کارایی عناصر غذایی طراحی و با توجه به اهمیت گوجه¬فرنگی در سبد مصرف مردم کشور بر روی این محصول انجام گردید. این پژوهش دربرگیرنده دو فاکتور مواد محرک رشد گیاهی، و مقدار مصرف کودهای شیمیایی بود و در آن تأثیر فاکتورهای آزمایش بر عملکرد، صفات کیفی میوه، غلظت عناصر غذایی در برگ، کارایی مصرف کودهای استفاده شده بررسی و در نهایت ارزیابی اقتصادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که اگرچه کود شیمیایی به تنهایی سبب افزایش عملکرد گوجه¬فرنگی گردید اما کاربرد توأم آن با محرک رشد تأثیر آن بر افزایش عملکرد را ارتقا بخشید. در هرمزگان کاربرد کود شیمیایی حاوی عناصر اصلی به مقدار 75 درصد توصیه کودی توأم با کاربرد محرک¬های رشد (عصاره جلبکی، اسید هیومیک و اسید فولویک) بیشترین تأثیر را بر عملکرد کل (به ترتیب افزایش 47، 47 و 50 درصدی) و همچنین محصول بازار پسند (به ترتیب افزایش 100، 120 و 100 درصدی) داشت. اما در بوشهر بالاترین عملکرد (85 تن در هکتار) از کاربرد همزمان تیمار مخلوط محرک¬های رشد و کاربرد کود شیمیایی حاوی عناصر اصلی به مقدار 100 درصد توصیه کودی حاصل شد. در هرمزگان به¬طور کلی کاربرد کود شیمیایی، به تنهایی و بدون کاربرد محرک¬های رشد، سبب افزایش pH آب میوه گردید، اما با افزودن اغلب محرک¬های رشد، این افزایش تا سطح کاربرد کود شیمیایی به مقدار 75 درصد توصیه بر اساس آزمایش خاک، حاصل شد و با کاربرد سطح بالاتر کود شیمیایی کاهش یافت. برای همه انواع کاربرد محرک¬های رشد، کاربرد کودشیمیایی حاوی عناصر اصلی (به¬ویژه در سطح کاربرد 75 درصد توصیه بر اساس آزمایش خاک)، توانست غلظت ویتامین C را در میوه گوجه¬فرنگی افزایش دهد. در منطقه بوشهر بیشترین مقدار صفات کیفی (میانگین وزن میوه، ویتامین C و اسیدیته کل میوه) با اعمال تیمار مخلوط چند محرک رشد با هم ایجاد شد، اگرچه ممکن است با برخی تیمارهای دیگر محرک رشد تفاوتی معنی¬دار نداشته باشد. غلظت عناصر غذایی در برگ گوجه¬فرنگی، در آزمایش منطقه استان هرمزگان، حداقل در یکی از مراحل نمونه¬برداری تحت¬تأثیر معنی¬دار یکی از فاکتورهای آزمایش، یا هر دو فاکتور و یا اثرات متقابل آنها قرار گرفت. بیشترین درصد افزایش غلظت نیتروژن برگ به¬هنگام استفاده از کود شیمیایی در سطح 75 درصد توصیه بر اساس آزمایش خاک، با کاربرد اسید آمینه و عصاره جلبکی حاصل از منابع جلبکی خلیج فارس (به ترتیب با افزایشی معادل 29 و 14 درصد) حاصل گردید. کاربرد برخی از محرک¬های رشد (از قبیل عصاره جلبکی، اسید هیومیک و اسید آمینه) توأم با کاربرد سطوح کودهای شیمیایی سبب افزایش غلظت پتاسیم برگ گوجه¬فرنگی حداقل در یکی از سطوح کاربرد کود شیمیایی شد. کاربرد محرک¬های رشد به همراه کاربرد 100 درصد توصیه کودی کودهای شیمیایی حاوی عناصر اصلی برای منطقه بوشهر، سبب افزایش معنی¬دار معنی¬دار غلظت عنصر فسفر در برگ گوجه¬فرنگی، نسبت به تیمار متناظر اما بدون کاربرد کود شیمیایی، شد. در هر دو استان هرمزگان و بوشهر بالاترین کارایی مصرف کود در همه تیمارهای کاربرد محرک رشد و یا عدم مصرف محرک رشد، متعلق به کود سوپرفسفات ترپیل است و پس از آن بالاترین کارایی مصرف کود ازآن کود سولفات پتاسیم است. کود اوره در مقایسه با دو کود دیگر پایین¬ترین کارایی مصرف کود را دارا بود که احتمالا بدلیل راه-های هدررفت بیشتر این کود در مقایسه با دو کود دیگر است. عدم کاربرد محرک رشد در مقایسه با کاربرد محرک رشد (از هر نوع)، سبب کارایی پایین¬تر هر سه نوع کودگفته شده و همچنین مجموع سه کود گردید. از میان محرک¬های رشد مورد استفاده، در هرمزگان بالاترین کارایی مصرف هر سه کود شیمیایی، با کاربرد اسید فولویک، عصاره جلبک و اسید هیومیک و در بوشهر با کاربرد مخلوطی از محرک¬های رشد حاصل شد. نتایج ارزیابی اقتصادی نشان داد که در هرمزگان مصرف کود شیمیایی حاوی عناصر اصلی به مقدار 75 درصد توصیه کودی بر اساس آزمایش خاک به همراه مصرف اسید فولویک به صورت دوبار محلولپاشی با غلظت 5 در هزار مناسب¬ترین تیمار تغذیه¬ای می¬باشد. در استان بوشهر مصرف کود شیمیایی حاوی عناصر اصلی به مقدار 100درصد توصیه کودی بر اساس آزمایش خاک به همراه مصرف مخلوطی از محرک¬های رشد دارای بیشترین بازده اقتصادی بود. در یک جمع¬بندی، در هرمزگان مصرف کود شیمیایی حاوی عناصر اصلی (اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم) به مقدار 75 درصد توصیه کودی به همراه محرک¬های رشد بویژه اسید فولوویک، عصاره جلبک و اسید هیومیک و در استان بوشهر مصرف کود شیمیایی حاوی عناصر اصلی به مقدار 100درصد توصیه کودی بر اساس آزمایش خاک به همراه مصرف مخلوطی از محرک¬های رشد توصیه می¬شود.
: Despite the fact that growth stimulants have been used in Iran for several years, however, their impact on growth, yield and quality of agricultural products and especially changes in the efficiency of chemical fertilizers has not been explained, and sometimes comments about their impact have been accompanied by exaggeration. On the other hand, many factors cause a lack of many essential nutrients by reducing their availability for the plant and wasting them through leaching or volatilization and this has caused the fertilizer use efficiency in the country is not acceptable; and farmers apply large amounts of fertilizer to the soil, resulting in environmental pollution, reduced crop quality, and possibly reduced economic benefits. The present study was designed to improve the absorption and nutrients use efficiency, and due to the importance of tomatoes in the people's consumer basket, this product was selected. This study included two factors: plant growth biostimulants, and the amount of chemical fertilizers. In this study the effect of experimental factors on yield, fruit quality traits, nutrient concentration in leaves, fertilizers use efficiency was investigated and finally economic evaluation was performed. The results showed that although chemical fertilizer alone increased the yield of tomatoes, the application with growth biostimulants upgrade yield. In Hormozgan, the use of chemical fertilizers containing the main elements at a rate of 75% of the fertilizer recommendation (FR) combined with the use of growth biostimulants (Seaweed, Humic acide and Fulvic acide) had the greatest impact on the total yield (increased 47, 47 and 50 % respectivly) as well as the marketable product (increased 100, 120 and 100 % respectivly). However, in Bushehr, the highest yield (85 ton/hectar) was obtained from the simultaneous application of growth biostimulants (mixed treatment) and the application of chemical fertilizers containing the main elements in the amount of 100% of the FR. Generally, in Hormozgan, the use of chemical fertilizers, alone and without the use of growth biostimulants, increased the pH of fruit juice. Addition of growth biostimulants, and application of 75% of FR increased pH of fruit juice, However, pH of fruit juice decreased with increasing levels of chemical fertilizers. For all types of growth biostimulants, the application of chemical fertilizers containing the main elements (especially at the level of application of 75% of FR), increased the concentration of vitamin C in tomato fruit. In Bushehr site, the highest amount of quality traits (average fruit weight, vitamin C and total fruit acidity) was achived by applying a mixture of several growth biostimulants. The concentration of nutrients in tomato leaves in the experimental site of Hormozgan province, at least in one of the sampling was significantly affected by one of the experimental factors, or both factors or their interactions. The highest percentage of increase in leaf nitrogen concentration was obtained by using chemical fertilizer at the level of 75% of the FR along with amino acid and seaweed extract from Persian Gulf algal sources (with an increase of 29 and 14%, respectively). Application of some growth biostimulants (such as seaweed extract, humic acid and amino acid) combined with application of chemical fertilizers increased the potassium concentration of tomato leaves. In Bushehr region, application of growth biostimulants along with application of chemical fertilizers containing main elements at a rate of 100% FR caused a significant increase in phosphorus concentration in tomato leaves, compared to the corresponding treatment but without the use of chemical fertilizers. Application of growth biostimulants (of any type), increased fertilizer use efficiency in all treatments. Among the growth biostimulants, in Hormozgan, the highest fertilizer use efficiency (all three chemical fertilizers) was obtained by using fulvic acid, seaweed extract and humic acid, and in Bushehr by using a mixture of growth biostimulants treatment. The results of economic evaluation showed that in Hormozgan, using chemical fertilizers at a rate of 75% of FR along with fulvic acid as double foliar application (with the concentration of 5 per 1000) was the most suitable nutritional treatment. In Bushehr province, the use of chemical fertilizers at a rate of 100% of FR along with a mixture of growth biostimulants had the highest economic returns. In summary, in Hormozgan, using chemical fertilizers (U, TSP and SOP) at a rate of 75% of the FR along with growth biostimulants, especially fulvic acid, seaweed extract and humic acid, and in Bushehr province, applying chemical fertilizers (U, TSP and SOP) at a rate of 100% of FR is along with using a mixture of growth biostimulants treatment is recommended.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی