رکورد قبلیرکورد بعدی

" مناسب ترين مديريت زراعي کشت نشايي پنبه در کشور "


شماره شناسایی : 18874395
شماره مدرک : ۶۱۷۵۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : نوروزيه، شهرام
: نجار، حسن
: گازر، حميدرضا
: ميرقاسمي، سيد جلال
: نوروزيه، شهرام
: دانشيان، جهانفر
: مختارپور، حسن
عنوان اصلي : مناسب ترين مديريت زراعي کشت نشايي پنبه در کشور
نام نخستين پديدآور : نوروزيه، شهرام
عنوان اصلي به زبان ديگر : The most suitable crop management in cotton transplanting in Iran
وضعیت انتشار : گرگان: موسسه تحقيقات پنبه كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱۶۱۷۵۱
: شماره طرح : 01-07-07-019-98023
: سامانه سمپات
توصیفگر : کشت نشایی، هیبرید، نشاکار، پنبه
خلاصه یا چکیده : کاهش سطح کشت پنبه در کشور به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است و برای جلوگیری از آن راهکارهای ‏مختلفی نیز پیشنهاد شده است. یکی از روش¬هایی که دوره رشد پنبه را در مزرعه کاهش داده، میزان بذر ‏مصرفی را به یک پنجم می رساند، مدیریت آفات و بیماریها را در شروع جوانه زنی تسهیل می نماید، کشت ‏ارقام دیرس مانند هیبریدها را پس ازبرداشت محصول بهاره ممکن می نماید و تراکم مطلوب را ایجاد می ‏کند کشت نشایی پنبه می باشد. در این طرح پژوهشی که در دو استان گلستان و خراسان اجرا شد سه هیبرید ‏پنبه، رقم گلستان و رقم ورامین به صورت نشایی کشت شده و با کشت بذری مقایسه گردید. همچنین در ‏اجرای دو پروژه استان گلستان از دو نشاکار مختلف استفاد شد که در یک پروژه مستقل این دو نشاکار با ‏همدیگر مقایسه شدند. نتایج مشترک این پروژه ها نشان می دهد که کشت نشایی سبب زودرسی و عملکرد ‏بیشتر در برداشت زودتر می گردد. کشت نشایی بر صفات طول الیاف، استحکام، یکنواختی، درصد کشش و ‏نسبت رسیدگی اثر معنی دار داشته است. ارتفاع بوته، تعداد شاخه زایا و تعداد غوزه در تیمار کشت نشایی به ‏طور معنی داری از کشت بذری بیشتر بوده است. ارزیابی دو نشا کار چهار ردیفه نشان داد که ظرفیت ‏مزرعه‌ای در هر دو نشاءکار کمتر از 3/0 هکتاراست. بررسی هزینه¬های نشاکاری و بذرکاری نشان می دهد ‏هزینه¬های تهیه، انتقال و کاشت نشاء حدود 5/2 برابر بیشتر از هزینه¬های کاشت بذر است اما عملکرد بیشتر ‏در کشت نشایی این هزینه ها را پوشش می دهد.‏
: The decrease in cotton planting has occurred for various reasons in Iran and various solutions ‎have been proposed to prevent it. One of the methods that reduce the growth period of cotton ‎in the field, reduces the amount of seed per hectar to one-fifth, facilitates the management of ‎pests and diseases at the beginning of germination, planting of long maturity such as hybrids ‎after spring harvest and provides the desired density is the cotton transpalnting. In this ‎research project which was carried out in Golestan and Khorasan provinces, three cotton ‎hybrids, Golestan cultivar and Varamin cultivar were planted as transplanting and compared ‎with seed planting. Also, in the carrying out of two projects in Golestan province, two ‎different transplanters were used, which were compared in an independent project. The ‎common results of these projects show that transplanting causes earlier maturity and higher ‎yield in earlier harvest. Cotton transplanting had a significant effect on fiber length, strength, ‎uniformity, strain percentage and maturity ratio. Plant height, number of monopodia branch ‎and number of bolls in transplanting treatment was significantly higher than seed planting. ‎Evaluation of two four-row transplanters showed that the field capacity in both transplanter ‎was less than 0.3 hectares. Examination of transplanting and seeding costs shows that the ‎costs of preparing, transferring and transplanting are about 2.5 times higher than the costs of ‎seed planting, but higher yield in transplanting covers these costs.‎
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی