رکورد قبلیرکورد بعدی

" توليد موتان هاي غير توکسيک اپسيلون کلستريديوم پرفرنجنس تيپ D و ارزيابي ويژگي هاي آنها "


شماره شناسایی : 18874393
شماره مدرک : ۶۱۷۴۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : علي ملايي، مجتبي
: گلچين، مهدي
: اميني، مريم
: عزتخواه، مجيد
: شمس الديني، مهرداد
: افضلي گروه، صادق
عنوان اصلي : توليد موتان هاي غير توکسيک اپسيلون کلستريديوم پرفرنجنس تيپ D و ارزيابي ويژگي هاي آنها
نام نخستين پديدآور : علي ملائي، مجتبي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Production of epsilon non-toxic mutants of Clostridium perfringens type D and theirs characteristics evaluation
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱۶۱۷۴۹
: شماره طرح : 12-85-18-024-97008-970450
: سامانه سمپات
توصیفگر : کلستریدیوم پرفرنجنس
: انتروتوکسمی
: توکسین اپسیلون
: موتانت
: موتاسیون
: SDM
خلاصه یا چکیده : بیماری انتروتوکسمی، یکی از مهمترین بیماریهای کلستریدیایی شایع در گوسفند، بز و سایر نشخوارکنندگان است. توکسین اپسیلون (ε) باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس اصلی ترین عامل ایجاد کننده بیماری انتروتوکسمی می باشد. تولید موتانت های غیر سمی توکسین اپسیلون (توکسوئیدهای ژنتیکی اپسیلون) به منظور اهداف مختلف تولیدی و کنترلی، خصوصاً طراحی واکسن، کاربرد دارد. هدف این پروژه طراحی و تولید موتانت های غیر سمی توکسین اپسیلون باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D و ارزیابی ویژگی های آنها می باشد. موتانت های ε-I51C، ε-V56C، ε-H106P، ε-A114C و ε-F118C با موتاسیون نقطه ای (SDM) در محل های اختصاصی ژن کد کننده توکسین اپسیلون با استفاده از پرایمرهای موتاسیون یافته مکمل بر مبنای تکنیک overlap-extension PCR تولید شدند. موتانت دیگری، sε، نیز با دستکاری ژنی و سنتز ژن ساخته شد. این موتانت های اپسیلون در وکتور بیانی (+)pET-26b کلون شدند و پلاسمیدهای نوترکیب حاصل (pET-εI51C، pET-εV56C، pET-εH106P، pET-εA114C ، pET-εF118C و pET-sε) به باکتری اشرشیاکلی (سویه DE3) انتقال یافتند (ترانسفورم) تا این ژن ها بیان شوند. کلون های مثبت E.coli-I51C ، E.coli-V56C، E.coli-H106P، E.coli-A114C، E.coli-F118C و E.coli-sε با استخراج پلاسمید، برش آنزیمی، Cloning PCR و توالی یابی شناسایی شدند. تحریک بیان موتانت های اپسیلون با IPTG انجام و ارزیابی بیان موتانت ها با تکنیک های الایزا، SDS-Page، وسترن بلات و دات بلات انجام گردید. نتایج نشان داد که همه موتانت ها با موفقیت در باکتری اشرشیاکلی سنتز و بیان شدند، اما براساس نتایج الایزا میزان بیان در موتانت سنتزی sε و موتانت I51C بهتر از بقیه موتانت ها بود. بدین ترتیب از بین موتانت های بررسی شده، موتانت سنتزی sε و موتانت I51C بعنوان گزینه های مناسبی جهت انجام مطالعات ایمنی شناختی آتی در شرایط درون تنی (In vivo) و برون تنی (In vitro) شناسایی و انتخاب شدند.
: Enterotoxemia is one of the most important prevalent diseases in ruminants, specially sheep and goats. The epsilon toxin (ε-toxin), produce by Clostridium perfringens, is the main cause of enterotoxemia. The nontoxic epsilon mutants (genetic ε-toxoids) are applicable for different purposes, especially vaccine design. The aims of this study were to design and produce different nontoxic epsilon mutants and to investigate their properties. ε-I51C, ε-V56C, ε-H106P, ε-A114C, and ε-F118C mutants were synthesized by site-directed mutatgenesis (SDM) in the particular regions of ε-toxin gene with complementary mutagenic primers, based on the overlap-extension PCR method. Another mutant, sε, was also produced by gene manipulation and gene synthesis. These mutants were cloned in pET-26b(+) expression vector and the obtained recombinant plasmids (pET-εI51C, pET-εV56C, pET-εH106P, pET-εA114C, pET-εF118C, and pET-sε) transformed into E. coli (DE3). Positive clones of E.coli-I51C, E.coli-V56C, E.coli-H106P, E.coli-A114C, E.coli-F118C, and E.coli-sε were identified by plasmid extraction, enzymatic cut, cloning PCR, and sequencing. Protein expression of epsilon mutants was induced by IPTG and evaluated by SDS-PAGE, western blot and dot blot. The results showed that all of the mutants were synthesized and expressed successfully in E. coli, but according to ELISA results, the expression of sε and I51C mutants were better than the other mutants. Therefore, these mutants were identified and chosen as good candidates for the later in vitro and in vivo immunologic investigations.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی