رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي مقدماتي هيبريدهاي جديد چغندرقند شرکت لايون سيد از نطر صفات کمي و کيفي و مقاومت به ساقه روي "


شماره شناسایی : 18874382
شماره مدرک : ۶۱۷۴۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : رجبي، اباذر
: صابري، عليرضا
: بذرافشان، محسن
: حسنوندي، محمد سعيد
: البرزي سلطان آبادي، طمراث
: صادق زاده حمايتي، سعيد
: حسين پور، مصطفي
: مندني اميرآبادي، حسن
: فتحي راد، محمد حسين
عنوان اصلي : ارزيابي مقدماتي هيبريدهاي جديد چغندرقند شرکت لايون سيد از نطر صفات کمي و کيفي و مقاومت به ساقه روي
نام نخستين پديدآور : رجبي، اباذر
عنوان اصلي به زبان ديگر : Initial evaluation of new sugar beet hybrids of Lion Seeds Company for quantitative and qualitative traits and bolting resistance
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹۶۱۷۴۰
: شماره طرح : 04-02-02-023-990938
: سامانه سمپات
توصیفگر : چغندرقند
: بولتينگ
: ارقام مقاوم
: کشت پاییزه
خلاصه یا چکیده : با توجه به بروز پديده بولتينگ (ساقه روی) در کشت پاييزه که تأثير نامطلوبي بر عملکرد کمي و کيفي چغندرقند دارد شناسايي و معرفي ارقام مقاوم به بولتينگ براي مناطق کشت پاييزه از اهميت خاصي برخوردار است. هيبريدهاي اميدبخش چغندرقند ارسالي از يک شرکت توليد کننده بذر ايتاليايي بصورت يک آزمايش 20 رقمي شامل سه رقم شاهد مقاوم خارجي و يک رقم شاهد حساس به بولتينگ در مراكز تحقيقاتي استان هاي گلستان (گنبد)، فارس (داراب) و مرکز تحقيقات صفي آباد دزفول به مدت يک سال زراعي (1400-1399) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار ارزيابي شد. در زمان برداشت، ريشه هاي هر كرت شمارش، توزين و خميرگيري شد. نتایج نشان داد که بین ارقام در هر سه منطقه دزفول، داراب و گنبد از نظر اغلب صفات مورد بررسی تفاوت معنی دار وجود دارد اما هیچ یک از ارقام برتری معنی داری از نظر عملكرد ریشه، عملکرد شکر و عملکرد شکر سفید نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم نشان ندادند. از نظر عیار قند، فقط رقم شماره 7 در دو منطقه دزفول و داراب نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم برتری معنی دار نشان داد و در گنبد نیز بالاترین عیارقند را به خود اختصاص داد. در هر سه منطقه، فقط درصد ساقه روی رقم شماره 16 به طور معنی داری بالاتر از میانگین ارقام شاهد مقاوم بود و بقیه ارقام یا به ساقه نرفته یا میزان ساقه روی آنها بسیار پایین (غالباً زیر 1 درصد) بود. در مجموع و با توجه به نتایج عملکرد و کیفیت و مقاومت به ساقه روی، می توان رقم شماره 7 را برای ورود به آزمایشات تعیین ارزش زراعی ارقام معرفی کرد.
: Because of occurrence of bolting in autumn sowing which adversely affects the yield and quality of sugar beet, identification and introduction of bolting resistant varieties for autumn sowing areas is of special importance. Fourteen sugar beet promising hybrids from an Italian company along with three resistant and one susceptible checks were evaluated as a 20-variety experiment based on a randomized complete block design with 4 replications in Agricultural Research Centers of Dezful, Fars (Darab) and Golestan (Gonbad) in 2020-21. At harvest, the roots of each plot were harvested, counted and used to take pulp. The results showed significant differences among the genotypes for most all of the traits in the three locations but none of the varieties displayed significant superiority to the mean of resistant checks in terms of root yield, sugar yield and white sugar yield. In terms of sugar content, only the variety No. 7 in Dezful and Darab showed a significant advantage over the mean of resistant checks and in Gonbad had the highest sugar content as well. In all three locations, only the percentage of bolting in the variety 16 was significantly higher than the mean of resistant checks and the rest of the varieties either did not show bolting or their bolting was very low (often below 1%). In general, according to the results of yield and quality and resistance to bolting, the variety 7 can be introduced to enter the value for cultivation and use (VCU) tests.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی