رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي نحوه مديريت مراتع عشايري بر اساس پروانه هاي چرا ) مطالعه موردي: عشاير منتخب استانهاي چهارمحال و بختياري، خوزستان، تهران و اردبيل) "


شماره شناسایی : 18874380
شماره مدرک : ۶۱۷۳۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : محبي، علي
: فياض، محمد
: فرضي زاده، زهرا
: بلک، رزماري
عنوان اصلي : ارزيابي نحوه مديريت مراتع عشايري بر اساس پروانه هاي چرا ) مطالعه موردي: عشاير منتخب استانهاي چهارمحال و بختياري، خوزستان، تهران و اردبيل)
نام نخستين پديدآور : محبي، علي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of the management of range lands by mobile pastoralists based on grazing license (Case study: mobile pastoralists of Tehran, Ardabil, Chaharmahalo Bakhtiiari Khozestan provinces)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹۶۱۷۳۸
: شماره طرح : 2-09-09-100-960805
: سامانه سمپات
توصیفگر : پروانه چرا
: مدیریت مراتع
: بهره برداران عشایری
خلاصه یا چکیده : مدیریت مرتع بر اساس پروانه های چرا از سال 1320 شروع و بعد از ملي شدن جنگلها و مراتع کشور با مصوبه ای از هئیت وزیران دریافت پروانه توسط بهره برداران ذیحق الزامی شده است. ولی به نظر می رسد صدور پروانه ها در بهبود وضعیت مراتع چندان موثر نبوده است . لذا بر آن شدیم تا چرایی ها ، چگونگی ها و چه باید کردها را از زبان خود دامداران عشایری که سابقه زیستی تحت شرایط مدیریتی پروانه های چرا را داشته، شنیده و ضمن تحلیل علمی، نتایج را از دو دیدگاه کمی و کیفی گزارش نماییم. در بخش کیفی با استفاده از تکنیک های "تحلیل محتوا" (Content analyze) و "نظریه بنیانی" (Grounded Theory) ،روش نمونه گیری "هدفمند "و شیوه مصاحبه " نیمه ساختار یافته"، تجربه زیستی عشایر منتخب استانهای چهارمحال و بختیاری- خوزستان، تهران و اردبیل را پیرامون موضوع ثبت و ضبط گردید. نتیجه حاصل از انجام تحلیل محتوا، 515 مفهوم تکراری پاسخگویان بود که در تعیین مقولات کاربرد داشتند. همچنین طی سه رویه کد گذاری باز، محوری و انتخابی شیوه نظریه بنیانی، یافته های تحقیق، 3020 مفهوم، 146 مقوله، 6 مقوله اصلی و 1 مقوله مرکزی را شامل گردیده و در قالب مدلهای پارادایمی گنجانده شدند. 6 مقولات اصلی این پژوهش را "مدیریت چرا راهکار بهبود مراتع"، " ضرورت اجرای دقیق و جدی قوانین"، " تعداد دام قید شده در پروانه چرا باید اقتصادی گردد"، "شهرنشین پروانه دار، دامدار بدون پروانه"، "پروانه چرا در ایجاد تعادل دام و مرتع موفق عمل نکرده است" و " عشایر حافظ، دولت حامی" تشکیل دادند. مقوله مرکزی تحقیق نیز " ضرورت اجرای دقیق و جدی قوانین" تعیین گردید. گام بعدی مطالعه کمی از نوع توصیفی- پیمایشی، روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه بندی و ابزار سنجش پرسشنامه¬ بر اساس مقیاس پنج گزینه¬ای طیف لیکرت صورت گرفت. روایی ابزارتحقیق با استفاده ازدیدگاه جامعه عشایری و کارشناسان منابع طبیعی و پایایی آن بر اساس نتایج ضریب آلفای کرونباخ 8/. تعیین شد. با استفاده از جدول مورگان 146 نمونه مشخص و برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار Spss 22 و آزمونهای توصیفی و آزمون ناپارامتری کروس کال والیس استفاده گردید. آنان چرای زودرس و دام مازاد را مهم ترین مشکلات مراتع عشایری عنوان کردند.چند شغلگی بیش از 30 % پروانه داران، حضور 20 درصدی ماموران در قطبین، مخالفت 72% از پاسخگویان بااجاره دهی،علاقه زیاد به مدیریت مشارکتی و کوچ ماشینی، اعتقاد70 % از عشایر به اجرای دقیق و جدی قوانین و اعلام آمادگی 8/86% از آنان برای گماردن قرقبانان محلی به شرط حمایت قانونی دولت، از نتایج این بخش از تحقیق بودند. لذا به نظر می رسد راهبرد اجرای دقیق و جدی قوانین به شرط وجود امکانات قادر است تا حدود زیادی مشکل دام مازاد و غیر مجاز مراتع را حل نماید. در غیر اینصورت کمک گرفتن از خود ذی حقان مراتع در کنترل دامداران غیر مجاز غیر خودی و اعمال حمایت های قانونی از آنان همچنین نظارت بر عدم ورود دام غیر مجاز خودی از طریق دولت پیشنهاد می گردد.
: Rangeland management based on grazing licenses began in 1919. After the nationalization of the country's forests and range lands, with the approval of the Cabinet of Ministers, obtaining a license by the rightful exploiters has become mandatory. But licensing does not seem to have been very effective in improving pastures. Therefore, we decided to hear the reasons, from the nomadic herders, who had a biological background under the management conditions of the grazing licenses, and report the results. For this, we used the “Content analysis" and "Grounded Theory" techniques, and "semi-structured" interview method. The biological experience of selected nomads of Chaharmahal and Bakhtiari-Khuzestan, Tehran and Ardabil provinces was recorded on the tap. The result of the content analysis was 515 repetitive concepts of respondents that were used to determine the categories. Also, during the three procedures of open, axial and selective coding, we fond, 3020 concepts, 146 categories, 6 main categories and 1 central category. The 6 main categories of this research were: Livestock grazing management is the best way to improve rangeland condition. "The need for strict implementation of the rules", "The number of livestock listed on the livestock grazing license must be economical," Urban dwellers with livestock grazing license and real herders without grazing license", and protectors Nomads, Supporter Governme. The central category of research was "the need for strict enforcement of laws. Therefore, the strategy of " accurate and serious implementation of laws " would solve the surplus livestock problem. Otherwise, cooperating of herders through the governmental saport, can control the unauthorized non-native ranchers.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی