رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان بوشهر "


شماره شناسایی : 18874376
شماره مدرک : ۶۱۷۳۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : طهماسبي، غلامحسين
: صادقي زاده، فريد
: رضائي، حامد
: تاج آبادي، ناصر
: سيفي، عين اله
: سرتيپ پور، علي
عنوان اصلي : ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان بوشهر
نام نخستين پديدآور : طهماسبي، غلامحسين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Performance evaluation of bred queens in apiaries of Booshehr provinces
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹۶۱۷۳۴
: شماره طرح : 1348-13-1357-038-9601-96007-960305
: سامانه سمپات
توصیفگر : زنبورعسل - اصلاح نژاد - بوشهر - بچه دهی - رفتار تهاجمی - تولید عسل
خلاصه یا چکیده : زنبورعسل نژاد ايراني از نظر صفات عملکردی و رفتاری در ايران در مقايسه با نژادهاي ديگر دنيا داراي برتري‌ها و ضعف‌هايي می‌باشد. تحقيق حاضر با هدف بررسي عملكرد ملکه‌های اصلاح شده طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی در مقایسه با ملکه‌های شاهد در زنبورستان‌های بخش خصوصی در طی نسل چهاردهم تا هیجدهم انجام شد. برای ارزیابی ملکه‌ها پرسشنامه‌های خاصی طراحی و در اختیار زنبورداران استان‌هاي مختلف قرار گرفت تا ملکه‌های لایه سوم طرح را در کنار ملکه‌های شاهد ارزیابی نمایند.ارزیابی ملکه¬های اصلاح شده و مقایسه با ملکه های شاهد در 6 زنبورستان انجام شد. تفاوت آماری معنی‏داری بین ملکه‌های اصلاح شده و شاهد از نظر بچه‌دهی و آرامش مشاهده نشد. نتایج نشان داد که از نظر رفتار تهاجمي ملکه¬های اصلاح¬¬ شده به طور معني¬داري برتر از ملکه¬های شاهد می‌باشند ((P<0/05. نتایج نشان دهنده این بود که از نظر تولید عسل در یک سال ملکه های شاهد برتری دارند و در یک سال تفاوتی بین آنها وجود ندارد. در مجموع نتایج اين تحقيق پيشرفت صفات مذكور را در بعضی سال ها نشان می دهد و با توجه به برتری ملکه های اصلاح شده در کل استان‌های کشور بايد در ادامه‌ي طرح با تلاش درجهت تثبیت ژنتیکی این صفات و نيز استفاده از روش‌های نوین اصلاح نژادی برای ایجاد کلنی‌های سازگار با شرایط اقلیمی سال‌های آتی و مشکلات جدید صنعت زنبورداری اقدام گردد.
: Iranian bees have advantages and disadvantages in terms of performance and behavioral traits compared to other honeybee races in the world. The current study was aimed to evaluate the performance of the 14th - 18th generations of breeding improved queens in Iranian Honey Bee Breeding Program, and their comparison with control queens kept in private apiaries. To evaluate the queens, specific questionnaires were designed and completed by beekeepers in their apiaries based on the performance of queens in third layer. Evaluation of queens in 6 apiaries of Boshehr province was compared with control queens. Comparison of improved and control queens in terms of swarming and calmness showed there was no significant difference between them. The results showed that in terms of honey production, control queens are superior in one year and there is no difference between them in another year. The results showed that in terms of aggressive behavior, the bred queens were significantly superior to the control queens (P <0.05). Totally, improvement of mentioned traits in some years and superiority of the bred queens in all the provinces of the country, showed that continuing with the effort to genetically stabilize these traits and also use new breeding methods to establish colonies that are compatible with the climatic conditions of the coming years and new problems of the beekeeping industry are required.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی