رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي صفات کمي لاين هاي پيشرفته جو در آزمايش مقايسه عملکرد يکنواخت در شرايط شور "


شماره شناسایی : 18874372
شماره مدرک : ۶۱۷۳۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : نيکخواه چمن آباد، حميدرضا
: طباطبائي، سيد علي
: آرزمجو، الياس
: مقري فريز، علي رضا
: پورابوقداره، عليرضا
: عابديه، سيد جعفر
: رافتي نيا، محمدرضا
عنوان اصلي : بررسي صفات کمي لاين هاي پيشرفته جو در آزمايش مقايسه عملکرد يکنواخت در شرايط شور
نام نخستين پديدآور : نيکخواه چمن آباد، حميدرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of quantitative traits of advanced barley lines in yield trials under salinity stress conditions
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹۶۱۷۳۰
: شماره طرح : 0-03-03-089-980568
: سامانه سمپات
توصیفگر : : لاينهاي پيشرفته جو، تنش شوری، سازگاري و منطقه معتدل
خلاصه یا چکیده : به منظور دست یابی به لاین‌های پرمحصول و متحمل به شوری جو که در مقایسه با ارقام موجود از نظر عملکرد و صفات زراعی برتری داشته و در مناطق معتدل شور کشور از تطابق بیشتری برخوردار باشد، تعداد 57 لاين پيشرفته جو همراه با شاهد رقم گلشن ، در 2 ايستگاه منطقه معتدل كشور شامل ايستگاه‌هاي یزد و بیرجند در قالب طرح پايه بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار در سه آزمايش يكنواخت ASBYT-2, ASBYT-1) و ASBYT-3) در شرایط تنش شوری در ایستگاه¬های یزد (EC آب بین 10 -9 دسی زیمنس بر متر و EC خاک بین 8/12-10 دسی زیمنس بر متر) و بیرجند (EC آب بین 10 -8/8 دسی زیمنس بر متر و EC خاک بین 8/12-8/9 دسی زیمنس بر متر) مورد بررسي قرار گرفتند. عملكرد ارقام و لاينهاي مورد بررسي در هر آزمایش پس از جمع آوري نتايج از مكان‌هاي مختلف، مورد تجزيه واریانس مركب قرار گرفتند. در آزمایش ASBYT-1 اثر مکان، ژنوتیپ و ژنوتیپ × مکان، در آزمایش ASBYT-2 اثر مکان و ژنوتیپ × مکان و در آزمایش ASBYT-3 اثر مکان معنی دار بود. مقايسه ميانگين مرکب ژنوتیپ ها در هر آزمایش با استفاده از روش دانكن انجام و ژنوتيپ‌هاي برتر از نظر عملكرد دانه مشخص شدند. درمجموع از هر سه آزمايش با توجه به عملكرد دانه، ميانگين رتبه (R)، انحراف معیار رتبه (SDR) و صفات مهم زراعی (تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدن کامل و خوابیدگی) تعداد 18 ژنوتيپ به عنوان لاين‌هاي برتر انتخاب شدند تا درسال بعد در آزمايش يكنواخت سراسري ارقام ولاينهاي اميد بخش مناطق معتدل شور مورد بررسي بيشتر قرار گيرند .
: In order to achieve high yield and saline tolerant barely lines, 57 barley lines along checks include Golshan cv. as check were evaluated in three separate experiments (ABYTS1, ABYTS2 and ABYTS3) each consist of 20 genotypes, under saline conditions, during cropping seasons 2019- 2020. Experiments were conducted using Randomized Complete Block Design with three replications in two agricultural research stations of moderate region including: Yazd and Birjand. Combined analysis of variance showed significant difference among locations, genotype and genotype × location interactions in ABYTS1, locations and genotype × location interactions in ABYTS2 and locations in ABYTS3. Mean comparisons of yield among genotypes using Duncan test were conducted in each experiment. In overall, based on mean of grain yield, stability parameters (Ř and SDR) and important traits such as early maturity, lodging tolerance, 18 lines were selected from three experiments and will be evaluated in elite barley lines yield trial for saline conditions of moderate zone in next year.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی