رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي عملکرد رشد و راندمان توليد ماهيان سرداّبي (ماهي قزل آلا و ماهي آزاد) در قفس بر منطقه جنوبي درياي خزر (منطقه کاسپين استان گيلان) "


شماره شناسایی : 18874369
شماره مدرک : ۶۱۷۲۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صياد بوراني، محمد
: فارابي، سيدمحمدوحيد
: حسين زاده صحافي، همايون
: حافظيه، محمود
: بهمنش، شهرام
: ولي پور، عليرضا
: فئيد، منيره
: حسين جاني، عادل
: قاسمي، محدث
: بابائي سياه گل، هادي
: شريفيان، منصور
: باقري جونقاني، سيامک
: ذريه زهرا، سيدمحمدابراهيم جليل
: دقيق روحي، جواد
: احمدنژاد، محدثه
: حسني مقدم سنگاچين، مريم
: ماهي صفت، فرشاد
: دژنديان، سهراب
: شعبانپور، رحيم
عنوان اصلي : بررسي عملکرد رشد و راندمان توليد ماهيان سرداّبي (ماهي قزل آلا و ماهي آزاد) در قفس بر منطقه جنوبي درياي خزر (منطقه کاسپين استان گيلان)
نام نخستين پديدآور : صياد بوراني، محمد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of Growth performance and Production efficiency of Coldwater fish (rainbow and brown trouts) in cage on the south of Caspian Sea (Caspian zone in Guilan province)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹۶۱۷۲۷
: شماره طرح : 24-73-12-053-971406
: سامانه سمپات
توصیفگر : واژگان کلیدی: ماهیان سردابی، عملکرد رشد، قفس ، دریای خزر
خلاصه یا چکیده : انتخاب گونه ماهیان سردابی مورد پرورش در قفس های مستقر در سواحل ایرانی دریای خزر از دیرباز مورد توجه سازمان شیلات ایران ، بخش بهره بردار و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بوده و از اهداف این پروژه ،بررسی و معرفی گونه های مناسب از ماهیان با تاکید و بررسی بر عملکرد رشد ماهیان سردابی همچون ماهی قزل آلای رنگین کمان و ماهی آزاد دریای خزر و همچنین بررسی عوامل بیماری زا و نحوه مقابله و معرفی راهکارهای بهداشتی و مدیریتی مد نظر بوده است. منطقه مورد مطالعه شامل مناطق کیاشهر و جفرود (آبهای گیلان) بوده و شرکت های همکار شامل شرکت جهاد نصر کردستان (کیاشهر) و شرکت مائده کرمانشاه (جفرود) وشرکت مکین دریای کاسپین (منطقه آزاد انزلی) بوده است. زمان مطالعه از پائیز سال 1397 شروع و تا اسفند سال 1399 بطول انجامید در این بررسی ،سنجش برخی از فاکتورهای مهم فیزیکو شیمیایی آب ، مطالعه بهداشتی (بررسی های انگلی و باکتریایی) ماهی قبل از ذخیره سازی و حین پرورش ،بررسی و تعیین شاخص های رشد و ارزیابی گونه برای معرفی در قفس به انجام رسیده است. ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته در قفس های مرتبط با منطقه کیاشهر ،از میانگین طول و وزن بترتیب 6/1 ± 9/32 سانتی متر 2/18 ± 300 گرم به میانگین طول و وزن نهایی 6/2 ± 3/45 سانتی متر و 226 ± 1104 گرم در سال 97-1396 نائل گشته اند. پارامتر های فوق در سال 98-1397 شامل میانگین میانگین طول و وزن اولیه بترتیب 98/1 ± 9/22 سانتی متر و 8/19 ± 3/98 گرم و میانگین طول و وزن نهایی 62/2 ± 1/46 سانتی متر و 5/203 ± 8/1149 گرم بوده است . نتایج حاکی از قابلیت پرورش و رشد ماهیان قزل آلا از وزن اولیه حدود 100 گرم حکایت دارد و در اوزان بالاتر شاید بتوان طول دوره ی پرورش را کوتاهتر نمود. رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس های مرتبط با شرکت مکین دریا که در فاصله اندکی از ساحل (200متری) و در عمق حدود 5/3 متری انجام گرفته ماهیان از متوسط وزن اولیه 300 گرم به وزن بازاری 620 گرم با دوره ی پرورش 54 روزه نائل گشته اند. چه بسا اگر این ماهیان در سن +1 به محیط قفس معرفی میشدند و دوره ی رشد و پرورش بیشتری( تا رسیدن به سن بلوغ) میداشتند نتایج رشد و وزن نهایی بمراتب بهتر از وضعیت فوق میشد. ماهی آزاد دریای خزر پرورش یافته در قفس های منطقه کیاشهر و جفرود از متوسط وطن 7/116 گرم در دی ماه به 1/274 گرم در فروردین ماه و 4/522 گرم در اواخر اردیبهشت ماه رسیدند و نتایج حاکی از معرفی دیرهنگام این ماهی به قفس و کاهش طول دوره ی پرورش با توجه به دمای مطلوب 17-14 درجه سانتی گراد و عدم انتظار مطلوب از رشد این ماهی بوده است . قطعاً معرفی ماهی آزاد با سن +1 با اندازه ی مطلوب میتواند نتایج بمراتب بهتری را رقم بزند. ماهی آزاد معرفی شده به قفس ها مستقر در منطقه آزاد انزلی ، از میانگین وزن اولیه 220 گرم در دی ماه به میانگین وزن حدود 500 گرم در اواخر اسفند ماه رسیده که دارای رشد مطلوبی در طی دوماه پرورش بوده اند. نرخ رشد لحظه ای درصد افزایش وزن بدن ماهی قزل آلا در قفس های مرتبط با مناطق کیاشهر و جفرود بترتیب 5/1 و 1069 درصد بوده و همین شاخص ها در قزل آلای مرتبط با شرکت مکین دریا 35/1 و 7/106 درصد محاسبه گردید. نرخ رشد لحظه ای و درصد افزایش وزن بدن ماهی آزاد در قفس های مستقر در منطقه کیاشهر و جفرود بترتیب 02/1 و 1/427 درصد و در قفس های مستقر در منطقه آزاد انزلی ( شرکت کین دریا) 28/1 و 1/138 درصد محاسبه گردید. واژگان کلیدی: ماهیان سردابی، عملکرد رشد، قفس ، دریای خزر
: The selection of cold-water fish species bred in cages located on the Iranian shores of the Caspian Sea has long been considered by the Fisheries Organization of Iran and the Fisheries Science Research Institute. The study on the growth performance of cold-water fish such as rainbow trout and Caspian trout, as well as the study of pathogens and how to deal with it and the introduction of health and management strategies have been considered.. The study area includes Kiashahr and Jafroud (Gilan waters) and partner companies include Jihad Nasr Kurdistan Company (Kiashahr) and Maedeh Kermanshah Company (Jafroud) and Makin Company (Jafroud Zone ( The study period started from autumn 2018 and lasted until March 2021. In this study, assessment of some important physicochemical factors of water, health study (parasitic and bacterial studies) of fish before storage and during breeding, review and determination of growth indicators of cold water fish species and evaluation of species have been done for introducing in cages. Rainbow trout raised in cages related to Kiashahr region, from the average length and weight of 32.9±1.6 and 32 1.6 cm 300 ± 18.2 gr reached to average length and final weight of 45.3 ± 2.6 cm and 1104 ± 226 gr in 2017-2018. The above parameters in 2018-2019, include initial length and weight of 22.9 ± 1.98 cm and 98.3 ± 19.8 gr respectively, and the final length and weight of 46.1 ± 2.62 cm and 1149.8 ± 203.5 gr. The results indicate the ability of rainbow trout to breed and grow from an initial weight of about 100 gr.. In cages associated with Makin Company, Rainbow trout from initial weight of 300 gr reached to weight of 620 gr at period of 54 days. Perhaps, they have achieved good growth if these fishes were introduced to the cage at the age of 1+ and had a longer period of growth and the final growth and weight results would be much better than the above situation. Caspian trout introduced to the cages located in Anzali azad zone (Makin company), from the average weight of 220 gr in January reached to the average weight of about 500 gr in late March, which had a favorable growth during the two months of breeding. The instantaneous growth rate and weight gain percentage of rainbow trout in cages related to Kiashahr and Jafrood areas was 1.5 and 1069 percent, respectively, and the same indices in trout related to Makin Darya Company were calculated to be 1.35 and 106.7 percent, respectively. . Instantaneous growth rate and weight gain of Caspian trout in cages located in Kiashahr and Jafroud regions were 1.02 and 427.1%, respectively, and in cages located in Anzali azad zone (Makin Company) were 1.28 and 138.1%. Percentage was calculated.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی