رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي خواص ضد باکتريايي عسل زنبور عسل کوچکApis florea بر روي Helicobacter pylori در شرايط درون تني و برون تني در ايران "


شماره شناسایی : 18874362
شماره مدرک : ۶۱۷۲۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : پري چهره ديزجي، شبنم
: بابايي، محمد
: خاکي، پژواک
: اسحاقي، علي
: طهماسبي، غلامحسين
عنوان اصلي : بررسي خواص ضد باکتريايي عسل زنبور عسل کوچکApis florea بر روي Helicobacter pylori در شرايط درون تني و برون تني در ايران
نام نخستين پديدآور : پري چهره ديزجي، شبنم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Investigation on in vivo and in vitro antibacterial properties of Apis florea honey on Helicobacter pylori bacteria in Iran
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸۶۱۷۲۲
: شماره طرح : 24-13-13-096-990810
: سامانه سمپات
توصیفگر : عسل
: خواص فیزیکوشیمیایی
: قدرت آنتی اکسیدانی
: هلیکوباکتر پیلوری
خلاصه یا چکیده : هلیکوباکتر پیلوری با آلوده سازی دستگاه گوارش فوقانی منجر به آسیب دیدگی در مخاط شده و با توجه به اینکه امکان درمان آن با روش‌های سنتی همیشه به طور موثری امکان پذیر نیست، بنابراین تا زمان تهیه واکسن علیه آن، یافتن روش‌های ایمن تر مبارزه با این باکتری بسیار حائز اهمیت است. عسل یک مکمل غذایی با محتوای کربوهیدرات بالا و فعالیت آنتی اکسیدانی و همچنین طیف وسیع ضد میکروبی است که در سالهای اخیر به عنوان یکی از روش‌های مقابله با طیف گسترده ای از عوامل میکروبی از جملهH. pylori‎ مطرح بوده است. در این پژوهش برای نخستین بار خواص فیزیکوشیمیایی، اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی چند نمونه عسل زنبور عسل کوچک A. florea جمع آوری شده از بوشهر، دزفول، ایرانشهر، چابهار، رودان، جهرم و جیرفت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که متوسط میزان اسیدیته، pH، رطوبت، ساکارز، فروکتوز، گلوکز، پرولین، دیاستاز، خاکستر و هیدروکسی متیل فورفورال عسل زنبورعسل کوچک به ترتیب 5/18-15 (mEq/kg)، % 52/4-13/4 ، % 89/14-23/12 ، % 8/3-صفر ، % 19/39-28/29 ، % 89/36-73/30 ، 347027-208048 mg/kg، 36- 99/30 ºG ، 16/0 – 09/0 و 46/19-صفر mg/kg می‌باشد. بر اساس نتایج بدست آمده میزان پارامترهای مورد محاسبه با استانداردهای کدکس برای عسل مطابقت دارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد محتوای فنلی و فلاونوئیدی در دو نمونه عسل بوشهر و ایرانشهر به ترتیب بالاترین و پایین ترین مقدار در بین نمونه‌های عسل‌های مورد بررسی بوده است و این دو نمونه عسل به ترتیب بالاترین و پایین ترین میزان قدرت آنتی اکسیدانی در بین نمونه های عسل مورد بررسی را داشته اند. بررسی اثر ضد میکروبی نمونه های عسل در محیط invitro نشان داد تمامی نمونه های عسل خاصیت ضد میکروبی روی باکتری H. pylori دارند و در بین نمونه های مورد بررسی بیشترین و کمترین میزان خاصیت ضد میکروبی مربوط به نمونه های عسل بوشهر و ایرانشهر بوده است. آنالیز آماری نشان داد همبستگی مثبت و شدیدی بین قدرت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی در نمونه های عسل مورد بررسی وجود دارد. بررسی‌های اثرات ضد میکروبی عسل‌های مورد بررسی در شرایط invivo در دستگاه گوارش موش نشان داد که این عسل‌هاتوانایی ضد میکروبی و کاهش التهاب در مقایسه با نمونه شاهد داشته اند. طبق نتایج بدست آمده علت تفاوت قدرت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی مشاهده شده در بین نمونه‌های عسل به دلیل تفاوت در تنوع فلور گیاهی منطقه و تفاوت جغرافیایی مناطق جمع آوری عسل بوده است. بررسی قدرت ضد میکروبی در این پژوهش نشان داد، عسل توانایی بالایی در جلوگیری از آلودگی و نیز درمان آلودگی و التهاب ایجاد شده در دستگاه گوارش به وسیله باکتری هلیکوباکتر پیلوری را داشته است و می‌تواند در کنار سایر روش‌های موجود، در درمان آلودگی به این باکتری مورد استفاده قرار گیرد.
: Helicobacter pylori, a gram-negative and gastric acid-resistant bacterium, infects the upper gastrointestinal tract and causes damage to the mucosa. Traditional methods have still failed to treat it, so, it is necessary to find the safer method until its vaccine is manufactured. Honey is a dietary supplement with high carbohydrate content and antioxidant and antimicrobial activities that were suggested as an effective treatment for microbial agents including H. pylori in recent years. In this study, the physocochemical characteristics, antioxidant and antimicrobial activities of Apis florea honey were investigated for the first time in Iran. The results showed that the calculated parameters correspond to the standard provided by the Codex. The results showed that the mean values of acidity, pH, moisture content, sucrose percentage, fructose, glucose, proline, diastase, ash and hydroxymethyl furfural (HMF) of dwarf honeybee honey were 15-18.5, 4.13-4.52, 12.23-14.89, 0-3.8, 29.28-39.19, 30.73-89, 208.48-347.27, 30-36.99, 0.09-0.16, 0-19.46, respectively. According to the results, phenolic and flavonoid contents were the highest and lowest in honey collected from Bushehr and Iranshahr, respectively. In addition, these two samples of honey had the highest and lowest levels of antioxidant power, respectively. In vitro evaluation of the antimicrobial effect of honey samples showed that all honey samples had antimicrobial activities on H. pylori, among which honey collected from Bushehr and Iranshahr had the highest and lowest antimicrobial activities. Statistical analysis exhibited that there was a significant positive correlation between antioxidant and antimicrobial power in the honey samples. Also, in vivo studies on the antimicrobial effects of honey in rat gastrointestinal tract showed that all honey samples had antimicrobial activity and could reduce inflammation in comparison with control. According to the results, the differences in antioxidant and antimicrobial power observed among honey samples were most likely to differences in plant flora and geographical areas in which the honey samples were collected. The study of antimicrobial power showed that the honey of A. florea had a high ability to prevent infection and also to fight infection and inflammation in the gastrointestinal tract caused by H. pylori bacteria and along with other currently available methods, can be used in H. pylori control.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی